Плід се­ле­ри Мо­нарх ви­ро­стає до двох кі­ло­гра­мів

Gazeta po-ukrainsky - - САД-ГОРОД - Ка­те­ри­на РОМАНЧУК

— Із се­ле­рою не вар­то за­тя­гу­ва­ти. Сію її на­при­кін­ці сі­чня на роз­са­ду, бо на­сі­н­ня має до­бря­че ви­ле­жа­ти­ся в зем­лі, — ка­же Ра­ї­са ЩУКА, 55 ро­ків, з мі­ста Со­каль Львів­ської обла­сті. — Цей ко­ре­не­плід лю­ди не­до­оці­ню­ють.

Се­ле­ра бу­ває ко­ре­не­ва, че­ре­шко­ва та лис­тко­ва. Най­більш ко­ри­сна пер­ша.

— Пло­ди ви­ро­ста­ють чи­ма­лі, осо­бли­во сор­ту Мо­нарх. За­ва­жує по 1,5–2 кг. Сорт Іван-Ца­ре­вич ви­ро­стає вдві­чі мен­ший, за­те до­сти­гає пер­ший. На це йде 150 днів. Се­ле­ра Єгор до­зрі­ває на мі­сяць пі­зні­ше, за­те до­бре збе­рі­га­є­ться взим­ку.

На­би­рає в де­рев’яний ящик ґрунт. По­ли­ває, ро­бить ряд­ки гли­би­ною 1 см або сіє на­сі­н­ня звер­ху, не при­си­па­ю­чи зем­лею.

— На­сі­н­ня дрі­бне, як ма­ко­ве зер­ня. Якщо на­кри­ти зем­лею, по­га­но схо­дить.

Кла­де про­зоре скло для ство­ре­н­ня пар­ни­ко­во­го ефе­кту. Так не ви­па­ро­ву­є­ться во­ло­га. Щоб не утво­рю­ва­ла­ся плі­сня­ва, раз на кіль­ка днів зні­має йо­го для про­ві­трю­ва­н­ня. Ста­вить ящик у те­пле сві­тле мі­сце. Не на ві­кно, бо там прохо­ло­дно. Тем­пе­ра­ту­ра для про­ро­ста­н­ня має бу­ти 25 гра­ду­сів. Роз­са­да ро­сте по­віль­но. Схо­дить за два ти­жні, па­рос­тки по­ді­бні до ни­ток.

У дру­гій по­ло­ви­ні кві­тня пі­кі­рує роз­са­ду. Ви­са­джує ро­сли­ни в те­пли­ці на від­ста­ні 5 см одна від одної. В 10-х чи­слах трав­ня пе­ре­но­сить на го­род. До цьо­го ча­су роз­са­да вже має ви­ро­сти до 10– 15 см. Це хо­ло­до­стій­ка ро­сли­на, яка нор­маль­но пе­ре­но­сить 4–5-гра­ду­сні при­мо­роз­ки. На від­мі­ну від по­мі­до­рів, огір­ків та пер­цю.

— Се­ле­ру не вра­жа­ють шкі­дни­ки. Біль­ше то­го, во­на ще й від­ля­кує їх від ре­шти ро­слин. Є при­ро­дним ін­се­кти­ци­дом.

Ро­сли­на не лю­бить ки­слих ґрун­тів, то­му роз­си­пає по зем­лі де­рев­ну зо­лу або ва­пно. Між са­джан­ця­ми за­ли­шає від­стань 20–25 см, щоб пло­дам бу­ло ку­ди ро­сти. Ще­дро по­ли­ває, щоб ро­сли­ни при­жи­ла­ся.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.