Му­рах від­ля­ку­ють апель­си­но­вою це­дрою

Gazeta po-ukrainsky - - САД-ГОРОД - К. Р.

— Му­ра­хи на го­ро­ді му­чи­ли, по­ки не на­вчи­ла­ся їх від­га­ня­ти апель­си­ном, — роз­по­від­ає Ан­то­ні­на СЕЛЕЗЕНЬ, 46 ро­ків, із се­ла Но­во­се­ли­ця До­лин­сько­го ра­йо­ну Іва­но-Фран­ків­ської обла­сті. — Це­дра апель­си­на мі­стить то­кси­чні ре­чо­ви­ни, смер­тель­ні для ко­мах.

Дрі­бно на­рі­зує або на­ти­рає апель­си­но­ву шкір­ку. Роз­ки­дає її бі­ля місць ску­пче­н­ня му­рах. Во­ни за­но­сять шма­то­чки в му­ра­шник, де ті ви­ді­ля­ють то­кси­чні спо­лу­ки.

Та­ку ж дію чи­нять і дрі­жджі. Ро­змі­шує 100 г су­хих дрі­жджів у 1 л во­ди та до­дає 100 г цукру. На­ли­ває су­міш у ма­лень­кі ми­ски і роз­став­ляє по са­ду.

— Пе­ре­ві­ри­ла, що му­рах мо­жна від­ва­ди­ти з го­ро­ду ча­сни­ко­вою во­дою.

Про­пу­скає че­рез прес три-чо­ти­ри зуб­чи­ки ча­сни­ку і кла­де в ми­ску з во­дою. На­сто­ює до­бу, то­ді кип’ятить на по­віль­но­му во­гні 15 хв. Пе­ре­ли­ває рі­ди­ну в пля­шку з роз­пи­лю­ва­чем і кро­пить ко­мах.

— Для цих мі­кро­ско­пі­чних шкі­дни­ків ва­рю спе­ці­аль­ний гір­кий чай із по­ли­ну. Кип’ячу два лі­три во­ди й до­даю жме­ню по­ли­но­вих лис­тків та ко­ре­нів. На­сто­юю п’ять го­дин і об­при­скую рі­ди­ною гні­зда му­рах.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.