Ялин­ку пе­ред по­сад­кою що­дня об­при­ску­ють во­дою

Gazeta po-ukrainsky - - САД-ГОРОД - К. Р.

— По­са­ди­ла то­рік ялин­ку пі­сля свят. Дов­го при­йма­ла­ся, але ро­сте на сла­ву, — го­во­рить Ма­ри­на МИРОНЧУК, 33 ро­ки, з мі­ста Фа­стів на Ки­їв­щи­ні. — Чим мо­лод­ша ялин­ка, тим біль­ше у неї шан­сів при­жи­ти­ся. Зна­ла про це на­пе­ред, то­му взя­ла не­ве­ли­ку.

Ко­ра має бу­ти без трі­щин з жи­ви­ми зе­ле­ни­ми брунь­ка­ми. Кін­чи­ки го­лок — гну­чкі, сві­жі, не­за­су­ше­ні. Гіл­ки де­ре­ва ма­ють бу­ти хис­тки­ми, не ла­ма­ти­ся при лег­ко­му зги­нан­ні.

— Щоб пе­ре­ві­ри­ти, чи при­жи­ве­ться де­ре­во, тре­ба йо­го обе­ре­жно пе­ре­вер­ну­ти. Якщо зем­ля ви­па­дає з гор­щи­ка, йо­го кра­ще не бра­ти. Ко­рінь має пов­ні­стю за­пов­ни­ти гор­щик, щоб ґрунт май­же ”зріс­ся” з ним.

Про по­сад­ку ялин­ки тре­ба ду­ма­ти на­пе­ред. По­ста­ви­ти в кім­на­ту з тем­пе­ра­ту­рою не ви­ще +10°С.

— У те­плі де­ре­во швид­ко ожи­ває пі­сля зи­мо­вої спля­чки. То­му гор­щик з ялин­кою кра­ще за­ли­ши­ти на бал­ко­ні. Пі­ді­йде ве­ран­да. Якщо не­має ін­шо­го ви­хо­ду, му­си­те за­ли­ши­ти в те­плій кім­на­ті, але не біль­ше, ніж на ти­ждень. І не при­кра­шай­те її еле­ктри­чни­ми гір­лян­да­ми, щоб не бу­ло за­ми­ка­н­ня. Де­ре­во кіль­ка ра­зів на день вар­то об­при­ску­ва­ти во­дою.

Щой­но зій­де сніг, ви­са­джує де­ре­во в сад­ку. Ви­ко­пує яму на 2 см глиб­шу та шир­шу за ко­рі­н­ня. На­си­пає 400 г ні­тро­а­мо­фо­ски. Го­тує ґрунт, змі­шу­ю­чи ви­бра­ну зем­лю в одна­ко­вих про­пор­ці­ях із тор­фом та пі­ском. Ста­вить са­джа­нець у під­го­тов­ле­ну яму і за­си­пає ґрун­том. Пі­сля по­сад­ки муль­чує хво­єю. Збе­рі­гає во­ло­гу та під­ки­слює ґрунт для ро­сту пи­шних гі­лок.

— На пер­ший рік піджив­лю­ва­ти ялин­ку не по­трі­бно. Мі­не­раль­ні до­бри­ва спо­віль­нять ріст ко­рі­н­ня.

Но­во­рі­чну ялин­ку у гор­щи­ках мо­жна ви­са­ди­ти пі­сля свят. У те­плій кім­на­ті во­на має сто­я­ти не біль­ше ти­жня

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.