Фільм про дру­га Пу­ті­на про­ва­лив­ся

Gazeta po-ukrainsky - - КУЛЬТУРА - Іван СТОЛЯРЧУК

Фільм про екс-прем’єр-мі­ні­стра Іта­лії Сіль­віо Бер­лу­ско­ні, дру­га Во­ло­ди­ми­ра Пу­ті­на й ку­ма Ан­дрія Шев­чен­ка, ви­йшов в укра­їн­ський про­кат.

Стрі­чку ”Сіль­віо та ін­ші” зняв іта­лій­ський ре­жи­сер Па­о­ло Сор­рен­ті­но, 48 ро­ків. При­свя­че­на ко­ли­шньо­му прем’єр-мі­ні­стру Іта­лії Сіль­віо Бер­лу­ско­ні.

Ме­діа-ма­гнат три­чі очо­лю­вав уряд кра­ї­ни. Во­ло­дів фут­боль­ним клу­бом ”Мі­лан”. Упро­довж кар’єри Бер­лу­ско­ні не­о­дно­ра­зо­во зви­ну­ва­чу­ва­ли в при­хо­ву­ван­ні до­хо­дів, ко­ру­пції, зв’яз­ках із ма­фі­єю та не­за­кон­но­му фі­нан­су­ван­ні пе­ред­ви­бор­чої кам­па­нії. Прем’єра за­хи­щав за­кон про не­до­тор­кан­ність ви­щих по­са­до­вих осіб. Кон­сти­ту­цій­ний суд Іта­лії ухва­лив, що іму­ні­тет Бер­лу­ско­ні від кри­мі­наль­но­го пе- ре­слі­ду­ва­н­ня по­ру­шує кон­сти­ту­цію кра­ї­ни.

— За­дум був іде­аль­ний. Один із най­зна­ме­ни­ті­ших іта­лій­ських ре­жи­се­рів зні­має фільм про скан­даль­но­го по­лі­ти­ка і бі­зне­сме­на Сіль­віо Бер­лу­ско­ні. Та­кий про­ект не мав пра­ва про­ва­ли­ти­ся. Але щось пі­шло не так, — ка­же кі­но­кри­тик Ан­тон До­лін, 42 ро­ки.

— Одна з про­блем кар­ти­ни — во­на та­ка кра­си­ва, що пе­ре­вер­шує най­кра­щі зраз­ки ре­кла­ми, зня­тої ве­ли­ки­ми май­стра­ми кі­но. Це — гла­мур най­ви­що­го ґа­тун­ку: ко­ли зну­ща­н­ня над пред­став­ни­ка­ми шоу-бі­зне­су і по­лі­ти­ки пе­ре­ста­ють спри­йма­ти як па­ро­дію.

Бі­зне­смен Сер­джіо Мор­ра за­без­пе­чує по­лі­ти­ків гар­ни­ми дів­ча­та­ми, за сю­же­том. Ін­тим­ні зв’яз­ки мо­жно­влад­ців ви­ко­ри­сто­вує для шан­та­жу і під­ку­пу. По­тім ви­рі­шує, що йо­му час близь­ко по­зна­йо­ми­ти­ся з най­впли­во­ві­шою лю­ди­ною в кра­ї­ні. Щоб при­вер­ну­ти ува­гу Бер­лу­ско­ні, зби­рає на сво­їй віл­лі кіль­ка де­ся­тків най­вро­дли­ві­ших по­вій. Ми пів­то­ри го­ди­ни че­ка­є­мо, ко­ли ця спра­ва скле­ї­ться. По­тім Бер­лу­ско­ні за­хо­дить до Сер­джіо в го­сті. Пі­сля май­же 3-го­дин­но­го ви­до­ви­ща гля­дач за­ли­ша­є­ться не­за­до­во­ле­ним.

Ре­жи­сер та­кож на­ма­га­є­ться роз­по­ві­сти про пев­ний етап кар’єри Бер­лу­ско­ні. По­ка­за­ти йо­го сто­сун­ки із дру­жи­ною. Є на­тяк на під­куп по­лі­ти­чних со­ю­зни­ків.

Якщо фільм і про­ва­лив­ся, то бли­ску­че. Стрі­чка та­ка фра­гмен­тар­на, що до­зво­ляє гля­да­че­ві уяв­ля­ти і ком­по­ну­ва­ти еле­мен­ти за вла­сним ба­жа­н­ням.

Го­лов­ну роль у Сіль­віо та ін­ші” зі­грав То­ні Сер­віл­ло, 59 ро­ків.

Во­ло­ди­мир Зе­лен­ський і йо­го ко­ман­да ні­ко­ли не пра­цю­ва­ли над ство­ре­н­ням роз­ва­жаль­но­го кон­тен­ту, що спри­яє фор­му­ван­ню су­ча­сної укра­їн­ської, а не про­ра­дян­ської чи про­ро­сій­ської іден­ти­чно­сті. Не ство­рю­ють пи­то­мо укра­їн­ські зраз­ки ма­со­вої куль­ту­ри. Й на­да­лі, на­віть пі­сля умов­но­го обра­н­ня Зе­лен­сько­го пре­зи­ден­том, ство­рю­ва­ти по­ді­бне на­мі­ру не ма­ють. Про­те оче­ви­дний факт не за­ва­жає тим, хто про­йшов Май­дан і під­три­мує на­ших во­я­ків на фрон­ті, ба­чи­ти в осо­бі ві­до­мо­го й по­пу­ляр­но­го акто­ра лю­ди­ну з дер­жав­ним ми­сле­н­ням. Бо Во­ло­ди­мир Зе­лен­ський ціл­ком від­по­від­ає сві­то­гля­ду ти­по­во­го ”сов­ка у ви­ши­ван­ці”. Ал­го­ритм сфор­му­лю­вав кіль­ка ро­ків то­му один пи­сьмен­ник-па­трі­от: ”Хо­ті­ло­ся, аби бу­ло так, як за СРСР, тіль­ки без ко­му­ні­стів і мо­сков­ської вла­ди Ан­дрій Ко­ко­тю­ха, пи­сьмен­ник

Актор То­ні Сер­віл­ло у філь­мі ”Сіль­віо та ін­ші” грає ко­ли­шньо­го прем’єр-мі­ні­стра Іта­лії Бер­лу­ско­ні. Роль дру­жи­ни по­лі­ти­ка Ве­ро­ні­ки ви­ко­нує актри­са Єле­на Со­фія Річ­чі

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.