Віль­них лю­дей зав­жди бо­я­ться, бо їх неможливо зро­би­ти ра­ба­ми

ТУРКИ ВІДМОВЛЯЛИСЯ ВО­Ю­ВА­ТИ ПРО­ТИ ЗАПОРОЖЦІВ

Gazeta po-ukrainsky - - КУЛЬТУРА - Ма­ри­на НЕПИЙВОДА

— Де­ся­та книж­ка Ва­лен­ти­на Тер­ле­цько­го від­рі­зня­є­ться від усіх по­пе­ре­дніх, — ка­же 47-рі­чна Ксе­нія МАЦКЕВИЧ із ви­дав­ни­цтва ”Каль­ва­рія”. — Ду­маю, ми отри­ма­ли та­ко­го со­бі Не­сто­ра-лі­то­пи­сця, су­ча­сно­го та ці­ка­во­го.

У ”Каль­ва­рії” ви­йшов ро­ман Ва­лен­ти­на Тер­ле­цько­го ”Кни­га си­ли. Во­ля”.

— Ав­тор — не істо­рик, — про­дов­жує Мацкевич. — Але до­слі­див по­бут XVI сто­лі­т­тя до най­мен­ших по­дро­биць — які бу­ли за­стіб­ки, яки­ми мі­ра­ми ва­ги ко­ри­сту­ва­ли­ся. Зма­льо­вує то­го­ча­сну ку­хню, зброю, мо­ву. Не хо­ті­ли ви­да­ти ро­ман стан­дар­тно, су­ціль­ним текс­том. Звер­ну­ли­ся до тер­но­піль­сько­го ху­до­жни­ка Оле­га Кі­на­ля. Він — ілю­стра­тор, ре­став­ра­тор цер­ков. Має свої книж­ки з порт­ре­та­ми рі­зної до­би. У ”Кни­зі си­ли. Во­ля” ілю­стру­вав май­же ко­жен роз­діл. Ма­люн­ки де­та­лі­зо­ва­ні, як гра­вю­ри.

— За­по­розь­кі ко­за­ки — не­пе­ре­мо­жні, бо ма­ють Кни­гу си­ли, — роз­по­від­ає сю­жет сво­го ро­ма­ну пи­сьмен­ник Ва­лен­тин Тер­ле­цький, 43 ро­ки. — Па­па Рим­ський Кле­мент VIII схи­бив­ся на цій те­мі. Мав нав’язли­ву ідею. По­стій­но за­си­лав шпи­гу­нів ви­ві­да­ти ко­за­цьку та­єм­ни­цю. Ро- ман ”Кни­га си­ли. Во­ля” істо­ри­чний, го­стро­сю­же­тний, при­го­дни­цький. Не кла­си­чний, бо не­має жо­дно­го ви­га­да­но­го пер­со­на­жа. Усі яви­ща і по­дії — ре­аль­ні. Я ли­ше оху­до­жнив фа­кти, до­дав ро­ман­ти­ки, по­зна­йо­мив рі­зних істо­ри­чних пер­со­на­жів між со­бою. Ге­о­гра­фія тво­ру — Ві­день, Пра­га, Стам­бул, Мо­сква, Крим, За­по­різь­ка Січ, Ки­їв, Львів, Ва­ти­кан. По­ка­зую, як укра­їн­ська істо­рія пов’яза­на зі сві­то­вою. З ін­три­га­ми, по­лі­ти­чни­ми і еко­но­мі­чни­ми. Го­лов­но­го ге­роя не­має. У кру­го­верть втя­гну­ті ота­ма­ни Іван Під­ко­ва, Са­мій­ло Кі­шка, Се­ве­рин На­ли­вай­ко. Йде­ться про за­род­ки укра­їн­сько­го ли­цар­ства, ни­зо­во­го ко­за­цтва, йо­го по­хо­дже­н­ня.

Бу­ла про­бле­ма з жі­но­чи­ми обра­за­ми. Їх у книж­ці ма­ло, але яскра­ві. Це дра­ма­ти­чна і тра­гі­чна істо­рія кня­ги­ні Галь­шки Острозь­кої. До неї сва­тав­ся гетьман Дми­тро Бай­да-Ви­шне­ве­цький. Во­на йо­му від­мо­ви­ла, пі­шов у ко­за­ки. І все жи­т­тя Галь­шка за­ли­ша­ла­ся йо­го єди­ним ко­ха­н­ням. Во­на три­чі ви­хо­ди­ла за­між, чо­ло­ві­ки по­ми­ра­ли. Її на­зи­ва­ли ”чор­ною кня­ги­нею”. За­сну­ва­ла Острозь­ку ака­де­мію і всі си­ли ки­ну­ла на під­трим­ку осві­ти й куль­ту­ри.

У тво­рі є Гюр­рем Сул­тан, яку пі­зні­ше на­зва­ли Ро­ксо­ла­ною. На­при­кін­ці — імен­ний по­каж­чик, не­ве­ли­чке до­сьє на пер­со­на­жів.

Опи­сав по­над 10 ре­аль­них ри­ту­а­лів вій­сько­вої ма­гії. Взяв зі що­ден­ни­ків і но­та­ток оче­вид­ців, ма­те­рі­а­лів до­пи­тів, ли­сту­ва­н­ня, лі­то­пи­сів. Є свід­че­н­ня, що ко­ли п’ять ти­сяч тур­ків штур­му­ва­ли фор­те­цю Азов, кіль­ка запорожців ви­йшли на ва­ли і по­ла­ми жу­па­нів ло­ви­ли ядра з гар­мат. Турки бу­ли шо­ко­ва­ні й від­мо­ви­ли­ся во­ю­ва­ти про­ти шай­та­нів. За що їхньо­му ко­ман­ди­ру від­ру­ба­ли го­ло­ву.

До кін­ця XVIII сто­лі­т­тя в Єв­ро­пі офі­цій­но ви­ко­ри­сто­ву­ва­ли ма­гію ли­ше Вій­сько За­по­розь­ке ни­зо­ве і шо­тланд­ська ар­мія.

Во­ро­ги ду­ма­ли, що та­єм­ни­ця — у ча­рів­ній Кни­зі си­ли. На­справ­ді, си­ла ко­за­ків — у во­лі. Дух ко­за­цтва не зги­нув і пі­сля то­го, як ро­сій­ська ім­пе­ра­три­ця зни­щи­ли Січ. Віль­них лю­дей зав­жди бо­я­ться, бо їх неможливо зро­би­ти ра­ба­ми. Во­ля — наш най­го­лов­ні­ший скарб.

Я не ге­ро­ї­зую укра­їн­ське ко­за­цтво. По­ка­зую і йо­го ва­ди — ко­ли стар­ши­ни по­ча­ли бо­ро­ти­ся за вла­ду і гро­ші. Не­дар­ма в той час ви­ник ви­раз ”на три укра­їн­ці — два геть­ма­на й один зра­дник”.

”Кни­га си­ли. Во­ля” ко­штує 380 грн. Це — пер­ша ча­сти­на се­рії ро­ма­нів, дія яких за­кін­чи­ться у наш час.

До Галь­шки Острозь­кої сва­тав­ся гетьман Дми­тро Бай­да-Ви­шне­ве­цький

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.