Бі­ля Ту­реч­чи­ни за­то­нув ко­ра­бель з укра­їн­ця­ми

Gazeta po-ukrainsky - - ГОЛОВНА СТОРІНКА - Ган­на МІТІЧЕВА

Бі­ля ту­ре­цько­го мі­ста Сам­сун у Чор­но­му мо­рі за­то­ну­ло ван­та­жне су­дно ”Вол­го-Балт 214” з ву­гі­л­лям. На бор­ту пе­ре­бу­ва­ли 13 чле­нів екі­па­жу: 11 гро­ма­дян України та двоє ро­сі­ян.

Ко­ра­бель під пра­по­ром Па­на­ми пря­му­вав із ро­сій­сько­го пор­ту в Азов­сько­му мо­рі. За 148 км від бе­ре­гів про­він­ції Сам­сун на­ді­слав си­гнал ли­ха — по­пе­ре­джав про за­ну­ре­н­ня.

— Бе­ре­го­ва охо­ро­на вжи­ла на­ле­жних за­хо­дів, — ка­же Ва­силь Ки­ри­лич із Мі­ні­стер­ства за­кор­дон­них справ України. — Однак чо­ти­рьох укра­їн­ців вря­ту­ва­ти не вда­лось.

Дев’ятьох вря­то­ва­них від­ве­зли до лі­ка­рень Сам­су­на. З них се­ме­ро — укра­їн­ці: Ста­ні­слав Шев­чук, Пав­ло Мель­ни­чен­ко, Олег Ге­ра­щен­ко, Єв­ге­ній Іль­чен­ко, Єв­ген Яцен­ко, Де­нис Ска­чко, Те­тя­на Буд­ко.

При­чи­ною ава­рії став удар хви­лі. Ко­ра­бель роз­ла­мав­ся нав­піл.

Су­дно ”Вол­го-Балт 214” спу­сти­ли на во­ду 1978-го. Ма­ло тер­мін екс­плу­а­та­ції 25 ро­ків. Однак хо­ди­ло в пла­ва­н­ня по­над 40 ро­ків.

Ко­ра­бель пе­ре­во­зив кра­де­не ву­гі­л­ля з Дон­ба­су, при­пу­ска­ють у Мі­ні­стер­стві з пи­тань тим­ча­со­во оку­по­ва­них те­ри­то­рій і вну­трі­шньо пе­ре­мі­ще­них осіб.

— До лі­та 2017 ро­ку су­дно хо­ди­ло під ро­сій­ським пра­по­ром. По­тім змі­ни­ло йо­го на пра­пор дер­жа­ви Сент-Кіттс і Не­віс. Із сер­пня 2017 ро­ку — на пра­пор Па­на­ми, — го­во­рять у ві­дом­стві.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.