Дру­жи­ну вби­ли її бра­ти

Gazeta po-ukrainsky - - І СТОРІЯ -

1924, 9 сі­чня

— Сер­гій Па­ра­джа­нов на­ро­див­ся в сім’ї ан­ти­ква­ра в Ти­флі­сі — те­пер Тбі­лі­сі.

1941

— по­чи­нає пра­цю­ва­ти ху­до­жни­ком-те­хно­ло­гом на тбі­лі­ській фа­бри­ці ”Ра­дян­ська ігра­шка”.

1945

— всту­пає до Мо­сков­ської кон­сер­ва­то­рії, на­сту­пно­го ро­ку скла­дає іспи­ти на ре­жи­сер­ський фа­куль­тет Все­ро­сій­сько­го дер­жав­но­го ін­сти­ту­ту кі­не­ма­то­гра­фії. На­вча­є­ться у твор­чій май­стер­ні Іго­ря Сав­чен­ка, а пі­сля йо­го смер­ті — в Оле­ксан­дра Дов­жен­ка.

1950

— одру­жу­є­ться з пра­ців­ни­цею мо­сков­сько­го уні­вер­ма­гу Ні­гяр Ке­рі­мо­вою, яка по­хо­дить із та­тар­ської ро­ди­ни з Мол­до­ви. Але її бра­ти до­мо­ви­ли­ся, що во­на ви­йде за­між за ін­шо­го. При­їжджа­ють у Мо­скву і ви­ма­га­ють ве­ли­кий ви­куп. Па­ра­джа­нов не мо­же йо­го за­пла­ти­ти, і во­ни вби­ва­ють се­стру.

1955

— у Ки­є­ві одру­жу­є­ться з донь­кою ди­пло­ма­та 16-рі­чною Сві­тла­ною Щер­ба­тюк. За три ро­ки в них на­ро­джу­є­ться син Су­рен. 1962-го роз­лу­ча­ю­ться, але під­три­му­ють сто­сун­ки.

1964

— за мо­ти­ва­ми по­ві­сті Ми­хай­ла Ко­цю­бин­сько­го про гу­цу­лів зні­має в Кар­па­тах фільм ”Ті­ні за­бу­тих пред­ків”. Отри­мує за ньо­го 39 між­на­ро­дних на­го­род. Усьо­го зняв 14 філь­мів, біль­шість з яких теж від­зна­че­ні на фе­сти­ва­лях.

1973

— за­су­джу­ють за сфа­бри­ко­ва­ною кри­мі­наль­ною спра­вою на п’ять ро­ків та­бо­рів.

1982

— за кри­ти­ку вла­ди аре­што­ву­ють у Тбі­лі­сі. Ві­дбу­ває дев’ять мі­ся­ців в ізо­ля­то­рі та в’язни­ці.

1990, 20 ли­пня

— по­ми­рає в Єре­ва­ні у Вір­ме­нії. По­хо­ва­ний у мі­сце­во­му Пан­те­о­ні ге­ні­їв вір­мен­сько­го ду­ху.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.