”По­ро­шен­ко­ві й Ти­мо­шен­ко не ви­ста­чає но­ви­зни, а Гри­цен­ко­ві й Бой­ку — ха­ри­зми”

Gazeta po-ukrainsky - - ГОЛОВНА СТОРІНКА - Ми­хай­ло БАСАРАБ, по­лі­то­лог

— По­ки що не­має ве­ли­кої актив­но­сті з ви­су­ва­н­ням кан­ди­да­тів. Біль­шість пі­дуть у дру­гій по­ло­ви­ні сі­чня. Ймо­вір­но, ма­ти­ме­мо ре­кор­дну кіль­кість охо­чих по­сі­сти го­лов­не крі­сло в кра­ї­ні — до 40. Із них що­най­мен­ше пів­то­ра де­ся­тка ді­я­ти­муть із при­ці­лом на пар­ла­мент­ські ви­бо­ри. Ще до 10 — бу­дуть те­хні­чні, пра­цю­ва­ти­муть на фа­во­ри­тів. З’яв­ля­ться і схиль­ні до мар­но­слав­ства, та­кі є на ко­жних ви­бо­рах, — ка­же по­лі­то­лог 60-рі­чний Во­ло­ди­мир ФЕСЕНКО.

Пре­зи­дент Пе­тро По­ро­шен­ко ви­хо­дить на старт ви­бор­чої кам­па­нії з ан­ти­рей­тин­гом 50 від­со­тків. Тоб­то ко­жен дру­гий ви­бо­рець ка­же, що за жо­дних об­ста­вин не го­ло­су­ва­ти­ме за ньо­го. Це вдві­чі гір­ший по­ка­зник, ніж у Юлії Ти­мо­шен­ко та Оле­га Ля­шка.

Еле­кто­раль­на кар­ти­на По­ро­шен­ка бу­ла б кра­щою, як­би не кіль­ка стра­те­гі­чних по­ми­лок.

З пер­ших хви­лин на по­са­ді він тво­рив ілю­зію, що мир із Ро­сі­єю — це про­сто. Хо­ча це не так. Швид­кий мир для нас мо­жли­вий ли­ше че­рез ка­пі­ту­ля­цію.

Пре­зи­дент ро­ка­ми по­вто­рює крем­лів­ську ман­тру, що ”аль­тер­на­ти­ви Мін­ську не­має”. То­му за­гнав се­бе в по­лі­ти­чний глу­хий кут. Бо ре­а­лі­за­ція Мін­ських до­мов­ле­но­стей — це крах укра­їн­ської дер­жав­но­сті. Але на­віть у та­кій ви­гі­дній для се­бе ре­да­кції Кремль не зби­ра­є­ться їх ви­ко­ну­ва­ти. Час по­ки що пра­цює на Мо­скву. Пре- зи­дент РФ Во­ло­ди­мир Пу­тін ви­чі­кує ще кра­щих об­ста­вин. Во­дно­час, во­ро­жа про­па­ган­да зго­до­вує укра­їн­цям ма­ні­пу­ля­тив­ні те­зи: укра­їн­ська вла­да не хо­че до­мо­ви­ти­ся з Крем­лем, то­му вій­на три­ває до­сі, во­на їй ви­гі­дна.

По-дру­ге, По­ро­шен­ко взим­ку-на­ве­сні 2016 ро­ку на­стіль­ки за­хо­пив­ся кам­па­ні­єю усу­не­н­ня прем’єра Ар­се­нія Яце­ню­ка, що й не за­ува­жив, як ви­ко­пав яму со­бі. Не по­мі­тив, як зни­щу­вав до­ві­ру до всіх по­лі­ти­ків, по­са­дов­ців і дер­жав­них ін­сти­ту­тів. Уре­шті-решт, і до са­мо­го пре­зи­ден­та. Еле­кто­раль­ний рей­тинг По­ро­шен­ка обва­лив­ся удві­чі са­ме в той мо­мент. Ти­мо­шен­ко цим ско­ри­ста­ла­ся. Обі­гна­ла йо­го — й від­то­ді не втра­чає пер­шо­сті.

Руй­нів­ний ефект по­си­ли­ло то­ле­ру­ва­н­ня По­ро­шен­ком прокрем­лів­ських за­со­бів ма­со­вої ін­фор­ма­ції. Йо­му мо­гли по­обі­ця­ти, що ці те­ле­ка­на­ли бу­дуть ”ло­яль­ни­ми” до ньо­го і пра­цю­ва­ти­муть ли­ше про­ти йо­го кон­ку­рен­тів.

Так, во­ни транс­лю­ють що­ден­ні по­дії за уча­стю По­ро­шен­ка, по­ка­зу­ють йо­го ре­кла­му. Але во­дно­час ни­щать осно­ву, на якій мав би три­ма­ти­ся пре­зи­дент і вер­хов­ний го­лов­но­ко­ман­ду­вач. На­гні­та­ють ха­ос, аб­сурд і не­прав­ду, ма­ні­пу­лю­ють фа­кта­ми й пе­ре­біль­шу­ють мас­шта­би про­блем. Во­ни руй­ну­ють до­ві­ру су­спіль­ства до дер­жав­них і гро­ма­дян­ських ін­сти­ту­тів, до по­лі­ти­чно­го кла­су, укра­їн­сько­го вій­ська. До­ві­ра — це не ли­ше со­ці­аль­ний ка­пі­тал дер­жа­ви, а й осно­ва для ле­гі­тим­но­сті вла­ди.

Але на­віть за лі­че­ні мі­ся­ці до дня ви­бо­рів Пе­тро Оле­ксі­йо­вич мо­же сут­тє­во під­ви­щи­ти свої рей­тин­ги. Бо він не ли­ше кан­ди­дат, а пре­зи­дент і вер­хов­ний го­лов­но­ко­ман­ду­вач.

Швид­кий мир для нас мо­жли­вий ли­ше че­рез ка­пі­ту­ля­цію

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.