Ар­тем Лев­чен­ко по­мер на 63-й день ко­ми

АР­ТЕМ ЛЕВ­ЧЕН­КО ПО­МЕР НА 63-Й ДЕНЬ КО­МИ

Gazeta po-ukrainsky - - ГОЛОВНА СТОРІНКА - Сві­тла­на БОНДАРЕВА

”Ян­го­ли при­ле­ті­ли і за­бра­ли Ар­те­ма з со­бою. Два мі­ся­ці ми жи­ли у ста­ні аб­со­лю­тно­го бо­лю, те­пер цей біль на­зав­жди”, — на­пи­са­ла пол­тав­ка 44-рі­чна На­та­лія ЛЕВ­ЧЕН­КО у ”Фейс­бу­ку” 7 сі­чня. Цьо­го дня в лі­кар­ні по­мер її єди­ний син Ар­тем, 15 ро­ків.

6 ли­сто­па­да 2018-го на не­ре­гу­льо­ва­но­му пі­шо­хі­дно­му пе­ре­хо­ді в цен­трі Пол­та­ви Ар­те­ма збив по­за­шля­хо­вик ”Мер­се­дес Бенц”. За кер­мом бу­ла 34-рі­чна На­та­лія Са­єн­ко, вла­сни­ця ре­сто­ран­но­го бі­зне­су в мі­сті. До­ки ме­ди­ки на­да­ва­ли хло­пцю пер­шу до­по­мо­гу, при­їхав зна­йо­мий Са­єн­ко. З її ма­ши­ни зняв но­мер­ні зна­ки та ві­део­ре­є­стра­тор, за сло­ва­ми оче­вид­ців. Ка­ме­ри зов­ні­шньо­го спо­сте­ре­же­н­ня на ді­лян­ці, де ста­ла­ся ава­рія, то­го дня не пра­цю­ва­ли.

— Тьом­ку одра­зу по­ве­зли в ре­а­ні­ма­цій­не від­ді­ле­н­ня. Там йо­го впі­знав ба­тько, який пра­цює ане­сте­зі­о­ло­гом. Він і на­да­вав пер­шу до­по­мо­гу си­ну. Уяв­ля­є­те, як це? — ка­же ма­ти На­та­лія Лев­чен­ко.

Пе­ре­хо­див Ар­тем ”зе­бру” пі­шки чи їхав ве­ло­си­пе­дом — з’ясо­ву­ють слід­чі. На мо­мент ава­рії хло­пець був без шо­ло­ма.

Пі­сля ава­рії На­та­лія Са­єн­ко про­дов­жу­ва­ла їзди­ти мі­стом ін­шим ав­то і ве­сти бі­знес. Із Лев­чен­ка­ми спіл­ку­ва­ла­ся че­рез адво­ка­та та слід­чо­го.

— Шко­дую, що так ста­ло­ся. Хо­ча ра­ні­ше не зна­ла Ар­те­ма, пе­ре­жи­ваю за ньо­го, як за вла­сну ди­ти­ну, — го­во­ри­ла пі­сля ава­рії Са­єн­ко. — Бу­ла тве­ре­за, пра­вил до­ро­жньо­го ру­ху не по­ру­шу­ва­ла, швид­кість не пе­ре­ви­щу­ва­ла. Спро­гно­зу­ва­ти, що ра­пто­во на про­їзній ча­сти­ні з’яви­ться ве­ло­си­пе­дист — бу­ло не­мо­жли­во, як і шан­сів уни­кну­ти зі­ткне­н­ня.

З 2015-го по 2018 рік На­та­лію Са­єн­ко три­чі при­тя­гу­ва­ли до адмі­ні­стра­тив­ної від­по­від­аль­но­сті за пе­ре­ви­ще­н­ня швид­ко­сті. Один раз — за во­ді­н­ня у не­тве­ре­зо­му ста­ні, за ма­те­рі­а­ла­ми спра­ви.

9 сі­чня об 11:00 у Свя­то-Успен­сько­му со­бо­рі по­чи­на­ють пра­ви­ти про­щаль­ну па­на­хи­ду за Ар­те­мом Лев­чен­ком. Сю­ди схо­дя­ться кіль­ка со­тень лю­дей. Не­суть чер­во­ні тро­ян­ди і гво­зди­ки з чор­ни­ми стрі­чка­ми. Пе­ред вхо­дом у цер­кву хре­стя­ться. Чу­ти плач і зі­тха­н­ня.

— З Тьо­мою ра­зом за­йма­ли­ся тхе­квон­до, по­тім пла­ва­н­ням. Був хо­ро­ший хло­пець, ми дру­жи­ли, — ка­же 17-рі­чний Ан­тон Со­ко­лен­ко.

Бі­ла тру­на сто­їть по­се­ред хра­му. На Ар­те­му си­ній ко­стюм. За­пах ла­да­ну б’є у ніс. Ар­хі­єпис­коп Пол­тав­ський і Кре­мен­чу­цький Фе­дір по­чи­нає це­ре­мо­нію про­ща­н­ня. Лю­ди за­па­лю­ють сві­чки.

Ар­тем на­вчав­ся у дев’ято­му кла­сі шко­ли №14. По­про­ща­ти­ся з ним при­йшли вчи­те­лі й одно­кла­сни­ки.

— Кіль­ка ра­зів бу­ла в них на за­мі­ні. По­мі­ча­ла, як Ар­те­му по­до­ба­є­ться ан­глій­ська. Гар­но її знав. Був один із кра­щих у кла­сі, — го­во­рить учи­тель­ка Ін­на На­за­рен­ко, 51 рік.

Пі­сля па­на­хи­ди на ву­ли­цю ви­но­сять він­ки. Тру­ну став­лять у бі­лу ”Га­зель”. По­руч сі­да­ють ба­тьки Ар­те­ма. Лю­ди роз­сі­да­ю­ться в ав­то­бу­си й ав­то. Хло­пця хо­ва­ють на Алеї Сла­ви цен­траль­но­го кла­до­ви­ща Пол­та­ви.

На­та­лія Са­єн­ко одру­же­на, ви­хо­вує 13-рі­чно­го си­на. У день по­хо­ва­н­ня Ар­те­ма їй ого­ло­си­ли пі­до­зру. Октя­бр­ський ра­йон­ний суд мі­ста обрав жін­ці за­по­бі­жний захід — два мі­ся­ці ці­ло­до­бо­во­го до­ма­шньо­го аре­шту.

— Ми спо­ді­ва­ли­ся, що Ар­тем про­ки­не­ться і роз­по­вість, що від­бу­ло­ся. Бо свід­ків бра­ку­ва­ло. Про­те ста­ло­ся іна­кше. Пі­сля смер­ті хло­пця рух слід­ства змі­нив­ся, — ка­же 49-рі­чний Юрій Су­ла­єв із обла­сної по­лі­ції.

Са­єн­ко ін­кри­мі­ну­ють участь у ДТП, що спри­чи­ни­ла смерть лю­ди­ни. Мо­же отри­ма­ти до во­сьми ро­ків ув’язне­н­ня.

— Спра­ва за­тя­гла­ся у тря­со­ви­ну, де все по­кри­то мо­ро­ком. Ві­рю, що вин­них у смер­ті си­на по­ка­ра­ють, — до­дає На­та­лія Лев­чен­ко.

Ка­ме­ри зов­ні­шньо­го спо­сте­ре­же­н­ня то­го дня не пра­цю­ва­ли

Со­тні лю­дей при­йшли до Свя­то-Успен­сько­го со­бо­ру в Пол­та­ві на про­щаль­ну па­на­хи­ду за 15-рі­чним Ар­те­мом Лев­чен­ком. Не­сли чер­во­ні тро­ян­ди і гво­зди­киПі­до­зрю­ва­на в смер­тель­ній ДТП На­та­лія Са­єн­ко на час слід­ства пе­ре­бу­ва­ти­ме під до­ма­шнім аре­штом. Їй за­гро­жує до во­сьми ро­ків в’язни­ці

Ар­те­ма Лев­чен­ка по­за­шля­хо­вик збив у цен­трі Пол­та­ви 6 ли­сто­па­да то­рік. Від отри­ма­них травм по­мер за два мі­ся­ці на Рі­здво

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.