Оле­ксан­дра Коль­чен­ка на но­во­рі­чні свя­та від­пра­ви­ли в ізо­ля­тор

ПО­ЛІТВ’ЯЗЕНЬ ЄВ­ГЕН ПАНОВ ЗНИК ПІД ЧАС ЕТАПУВАННЯ ПО РО­СІЇ

Gazeta po-ukrainsky - - ГОЛОВНА СТОРІНКА - Со­фія СТАРОКОНЬ

Так зва­ний Кер­чен­ський мі­ський суд пе­ре­ніс роз­гляд спра­ви з умов­но-до­стро­ко­во­го звіль­не­н­ня крим­сько­го по­літв’язня 47-рі­чно­го Во­ло­ди­ми­ра БАЛУХА. За­сі­да­н­ня ма­ло від­бу­ти­ся 9 сі­чня, але йо­го пе­ре­не­сли на 25 сі­чня. При­чи­ну не озву­чи­ли.

Адво­ка­ти Балуха по­да­ли кло­по­та­н­ня на звіль­не­н­ня в ли­сто­па­ді то­рік. За під­ра­хун­ка­ми за­хи­сту, бран­цю Крем­ля за­ли­ши­ло­ся пе­ре­бу­ва­ти у тюр­мі один рік і чо­ти­ри мі­ся­ці.

У жов­тні ми­ну­ло­го ро­ку так зва­ний Вер­хов­ний суд Кри­му за­су­див Во­ло­ди­ми­ра Балуха до чо­ти­рьох ро­ків по­збав­ле­н­ня во­лі та 11 мі­ся­ців ко­ло­нії. Зви­ну­ва­ти­ли у збе­рі­ган­ні боє­при­па­сів і на­па­ді на тю­рем­ни­ка. За­хист вва­жає, що так пом­сти­ли­ся акти­ві­сту за укра­їн­ський пра­пор, який він ви­ві­сив у се­бе на бу­дин­ку.

8 сі­чня Ба­лух пе­ре­дав че­рез адво­ка­та ли­ста. В ньо­му при­ві­тав Укра­ї­ну з на­да­н­ням то­мо­су про ав­то­ке­фа­лію Пра­во­слав­ної церкви Укра­ї­ни.

”Ша­нов­ний па­не на­сто­я­те­лю ми­тро­по­ли­те Ки­їв­ський і Всі­єї Укра­ї­ни, вла­ди­ко Епі­фа­ній! До­зволь­те при­ві­та­ти вас, а у ва­шій осо­бі й усіх свя­щен­но­слу­жи­те­лів, па­ра­фі­нян і про­стих ми­рян ка­но­ні­чно­го пра­во­слав’я в Україні зі зна­ко­вою істо­ри­чною по­ді­єю — по­вер­не­н­ням ав­то­ке­фа­лії на­шої Свя­тої Церкви!” — йде­ться в по­слан­ні.

Во­ло­ди­мир Ба­лух пе­ре­бу­ває у Кер­чен­ській ко­ло­нії №2.

Крим­сько­та­тар­ський по­літв’язень 63-рі­чний Асан ЧАПУХ по­тра­пив до лі­кар­ні. У ньо­го на фо­ні га­стри­ту по­ча­ла­ся вну­трі­шня кро­во­те­ча.

— Пе­ре­бу­ва­ю­чи під до­ма­шнім аре­штом, він упав, бо йо­му ра­пто­во ста­ло зле, — го­во­рить адво­кат Ай­дер Аза­ма­тов. — Це пов’яза­но з га­стри­том, ви­кли­ка­ним лі­кар­ськи­ми пре­па­ра­та­ми, які він при­ймає у ве­ли­кій кіль­ко­сті пі­сля умов 11-мі­ся­чно­го утри­ма­н­ня в слід­чо­му ізо­ля­то­рі.

Ча­пу­ха за­три­ма­ли на­при­кін­ці ли­сто­па­да 2017 ро­ку в цен­трі Сім­фе­ро­по­ля пра­ців­ни­ки Фе­де­раль­ної слу­жби без­пе­ки Ро­сії. Зви­ну­ва­ти­ли у збе­рі­ган­ні зброї та ви­ма­ган­ні гро­шей.

Асан Чапух три­чі ого­ло­шу­вав го­ло­ду­ва­н­ня з ви­мо­гою на­да­ти йо­му ме­ди­чну до­по­мо­гу. Пе­ре­ніс мі­кро­ін­сульт. 11 жов­тня то­рік оку­пан­ти ви­пу­сти­ли Ча­пу­ха під до­ма­шній арешт.

Укра­їн­сько­го по­літв’язня 42-рі­чно­го Єв­ге­на ПАНОВА ймо­вір­но ета­пу­ють до ко­ло­нії в ро­сій­сько­му мі­сті Омськ.

Йо­го за­су­ди­ли до во­сьми ро­ків ко­ло­нії су­во­ро­го ре­жи­му за ні­би­то під­го­тов­ку ди­вер­сії в оку­по­ва­но­му Кри­му.

— Більш як три ти­жні ми не зна­є­мо, де пе­ре­бу­ває Єв­ген. Пі­сля то­го, як у жов­тні мо­сков­ський суд під­твер­див ви­рок у ві­сім ро­ків ко­ло­нії су­во­ро­го ре­жи­му, Же­ню три­ма­ли в Мо­скві, у СІЗО ”Ма­трос­ская ти­ши­на”, — го­во­рить 30-рі­чний Ігор Ко­те­ля­нець, брат Панова. — Спер­шу йо­го до­пра­ви­ли до Ро­сто­ва, по­тім у Кра­сно­дар, а по­тім — до Сім­фе­ро­по­ля. На по­ча­тку гру­дня йо­го зно­ву ви­ве­зли з Кри­му до Кра­сно­да­ра. А звід­ти, за на­шою ін­фор­ма­ці­єю — в Са­ра­тов.

— За не­під­твер­дже­ною ін­фор­ма­ці­єю, кін­це­вим пун­ктом йо­го ета­пу має ста­ти ко­ло­нія в Ом­ську, де йо­го за­ли­шать на від­бу­ва­н­ня по­лі­ти­чно­го по­ка­ра­н­ня, — ка­же Ко­те­ля­нець. — Ко­ло­нія в цьо­му мі­сті ві­до­ма. Не так дав­но там в’язні вла­шту­ва­ли бунт. Про­те­сту­ва­ли про­ти тор­тур, які чи­нять над ни­ми слу­жи­те­лі цьо­го ”се­ре­дньо­ві­чно­го” за­кла­ду.

Бра­нець Крем­ля 29-рі­чний Оле­ксандр КОЛЬЧЕНКО зу­стрів но­во­рі­чні свя­та у штра­фно­му ізо­ля­то­рі. Він пе­ре­бу­ває у ко­ло­нії мі­ста Ко­пейськ Че­ля­бін­ської обла­сті Ро­сії.

— 27 гру­дня йо­го від­ві­дав наш адво­кат. На­чеб­то все бу­ло нор­маль­но. Са­ша пе­ре­да­вав усім при­віт і по­дя­ку за під­трим­ку. І ви­гля­дав він при­стой­но, — роз­по­від­ає ро­сій­ська пра­во­за­хи­сни­ця Те­тя­на Щур. — Ре­гу­ляр­но по го­ди­ні на день за­йма­є­ться у спорт­за­лі. Ні­би як рум’янець на що­ках з’явив­ся. Нор­маль­ні вза­є­ми­ни в за­го­ні та ні­яких спе­ці-

Про­те­сту­ва­ли про­ти тор­тур

аль­них дій до ньо­го не за­сто­со­ву­ють. Не зму­шу­ють ні до чо­го ні з бо­ку ФСБ, ні з бо­ку адмі­ні­стра­ції ко­ло­нії. Сьо­го­дні вран­ці на­ді­йшло по­ві­дом­ле­н­ня, що йо­го за­кри­ва­ють у штра­фно­му ізо­ля­то­рі на 10 діб че­рез якийсь фор­маль­ний при­від.

За її сло­ва­ми, всіх за­су­дже­них за тяж­ки­ми ста­т­тя­ми пе­ре­во­дять ту­ди для про­фі­ла­кти­ки.

— На жаль, та­кі пра­ви­ла в тюр­мах, що у зв’яз­ку зі свя­та­ми від­бу­ва­є­ться по­си­ле­н­ня ре­жи­му. І всіх за­су­дже­них, які ма­ють важ­кі стат­ті, при­би­ра­ють із зо­ни в про­фі­ла­кти­чних ці­лях. Це та­кі ви­мо­ги ре­жи­му, — до­дає Те­тя­на Щур.

У трав­ні 2014 ро­ку в Сім­фе­ро­по­лі аре­шту­ва­ли чо­ти­рьох про­укра­їн­ських акти­ві­стів: Ген­на­дія Афа­на­сьє­ва, Оле­ксія Чир­нія, Оле­га Сен­цо­ва й Оле­ксан­дра Коль­чен­ка. У сер­пні 2015 ро­ку ро­сій­ський суд ви­знав їх вин­ни­ми в під­го­тов­ці те­ра­ктів у Кри­му й під­па­лі офі­сів двох пар­тій у Сім­фе­ро­по­лі. Коль­чен­ка за­су­ди­ли до 10 ро­ків.

Бра­нець Крем­ля Во­ло­ди­мир Ба­лух пе­ре­бу­ває у тюр­мі з гру­дня 2016 ро­ку. Спер­шу си­дів у слід­чо­му ізо­ля­то­рі Сім­фе­ро­по­ля. На­при­кін­ці сер­пня 2017-го йо­го пе­ре­ве­ли до Кер­чен­ської ко­ло­нії №2

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.