Ма­рія Пав­лух за­ги­ну­ла на зу­пин­ці

Gazeta po-ukrainsky - - НОВИНИ - Ан­на-Лі­лія КОКОРА

Уран­ці 30 гру­дня БМВ на іно­зем­ній ре­є­стра­ції в’їхав у трам­вай­ну зу­пин­ку на вул. Іва­на Фран­ка у Льво­ві. За­ги­ну­ла 25-рі­чна Ма­рія ПАВ­ЛУХ із се­ла Кам’яне Жи­да­чів­сько­го ра­йо­ну на Львів­щи­ні. Во­дій утік. Ма­ши­ну ки­нув не­по­да­лік.

— Ма­рія їха­ла на ро­бо­ту. Не­дав­но ви­йшла за­між, пе­ре­їха­ла до Льво­ва, — роз­по­від­ає 59-рі­чна Зи­но­вія Па­ра­дов­ська, жи­тель­ка Кам’яно­го. — Пер­шо­го сі­чня її по­хо­ва­ли. Про­ща­ти­ся з нею при­йшли ба­га­то лю­дей.

У ско­єн­ні ДТП пі­до­зрю­ють 25-рі­чно­го по­лі­цей­сько­го. Йо­го ім’я не роз­го­ло­шу­ють.

— Це — па­труль­ний з пер­шо­го на­бо­ру. В по­лі­ції пра­цює з лі­та 2015 ро­ку. Під час ава­рії був п’яний. То­му і втік, — ка­же жур­на­ліс­тка 35-рі­чна Ві­кто­рія Ба­ли­цька. — Йо­го роз­шу­ка­ли і за­три­ма­ли. Спра­ву пе­ре­да­ли в Дер­жав­не бю­ро роз­слі­ду­вань.

Три­ває до­су­до­ве слід­ство. Во­дія мо­жуть ув’язни­ти на 8 ро­ків.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.