На вок­за­лі чер­гу­ва­ти­муть спец­при­зна­чен­ці

Gazeta po-ukrainsky - - НОВИНИ - Ган­на МІТІЧЕВА

У Мі­ні­стер­стві ін­фра­стру­кту­ри ви­рі­ши­ли на­ве­сти по­ря­док на Цен­траль­но­му за­лі­зни­чно­му вок­за­лі Ки­є­ва. Спіль­но з по­лі­ці­єю і ке­рів­ни­цтвом Укр­за­лі­зни­ці з по­ча­тку 2019-го по­си­лю­ють кон­троль.

— Бу­де роз­мі­ще­но 50 спів­ро­бі­тни­ків спе­цпі­дроз­ді­лу та­кти­ко-опе­ра­тив­но­го ре­а­гу­ва­н­ня. Та­кож у цьо­му мі­ся­ці за­пу­ска­є­мо си­сте­му ві­део­спо­сте­ре­же­н­ня, до якої ма­ти­ме до­ступ по­лі­ція, — го­во­рить мі­ністр ін­фра­стру­кту­ри Укра­ї­ни 39-рі­чний Во­ло­ди­мир Оме­лян. — Пі­сля за­пу­ску всіх си­стем ми на­ве­де­мо там пов­ний по­ря­док і лю­ди по­чу­ва­ти­му­ться без­пе­чно, за­ти­шно й ком­фор­тно.

На бо­роть­бу з ху­лі­ган­ством, кра­діж­ка­ми й ін­ши­ми зло­чи­на­ми на вок­за­лі по­трі­бен що­най­мен­ше мі­сяць, ка­жуть у Мі­нін­фра­стру­кту­ри. А до кін­ця ро­ку спо­ді­ва­ю­ться на­ве­сти по­ря­док на вок­за­лах най­біль­ших міст Укра­ї­ни.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.