”Пів­ні­чний по­тік” не за­пра­цює

Gazeta po-ukrainsky - - НОВИНИ - Юлія МЕЛЬНИК

— На­сту­пно­го ро­ку ци­фри не ду­же від­рі­зня­ти­му­ться. Ро­сі­я­ни са­мі ви­зна­ють, що впро­довж на­сту­пних двох ро­ків га­зо­про­від ”Пів­ні­чний по­тік” ще не за­пра­цює, — ка­же Гон­чар. Пер­ший те­хні­чний пуск зро­блять у 2020 ро­ці. Але це ще не озна­чає ви­хід на пов­ну по­ту­жність. Ли­ше то­ді мо­же­мо очі­ку­ва­ти ре­кор­дне ско­ро­че­н­ня тран­зи­ту бла­ки­тно­го па­ли­ва че­рез на­шу те­ри­то­рію.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.