”По­ро­шен­ко­ві й Ти­мо­шен­ко не ви­ста­чає но­ви­зни, а Гри­цен­ко­ві й Бой­ку — ха­ри­зми”

ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ НА ПЕРЕДВИБОРЧУ КАМПАНІЮ ОБМЕЖЕНІ

Gazeta po-ukrainsky - - ПО­ЛІ­ТИ­КА - На­зар ВАЛЬЧУК

В Україні 31 гру­дня роз­по­ча­ла­ся пре­зи­дент­ська пе­ред­ви­бор­ча кам­па­нія. За остан­ні­ми со­ціо­ло­гі­чни­ми опи­ту­ва­н­ня­ми Фон­ду ”Де­мо­кра­ти­чні іні­ці­а­ти­ви” та Цен­тру Ра­зум­ко­ва, лі­де­ра ”Ба­тьків­щи­ни” Юлію Ти­мо­шен­ко під­три­му­ють 16,1% тих, хто зби­ра­ю­ться бра­ти участь у ви­бо­рах пре­зи­ден­та. Ни­ні­шньо­го гла­ву дер­жа­ви Пе­тра По­ро­шен­ка — 13,8%. На тре­тьо­му мі­сці актор Во­ло­ди­мир Зе­лен­ський — 8,8%. За лі­де­ра ”Опо­зи­цій­на пла­тфор­ма ”За жи­т­тя” Юрія Бой­ка го­то­ві про­го­ло­су­ва­ти 8,4% опи­та­них, за го­ло­ву пар­тії ”Гро­ма­дян­ська по­зи­ція” Ана­то­лія Гри­цен­ка — 6,8%.

Як мо­жна оці­ни­ти старт кан­ди­да­тів, які в опи­ту­ва­н­нях вхо­дять до пер­шої п’ятір­ки?

— По­ро­шен­ко за­явить про ви­су­ва­н­ня у дру­гій по­ло­ви­ні сі­чня. Го­лов­на для ньо­го по­дія — отри­ма­н­ня ав­то­ке­фа­лії Пра­во­слав­ної церкви Укра­ї­ни — вже від­бу­ла­ся. Те­му то­мо­су ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти­ме по ма­кси­му­му.

Але Пе­тро­ві Оле­ксі­йо­ви­чу бу­де важ­ко бо­ро­ти­ся з кіль­ко­ма про­бле­ма­ми. Ве­ли­кий ан­ти­рей­тинг, який за остан­ні мі­ся­ці не мі­ня­є­ться, — май­же 50 від­со­тків. І зро­ста­н­ня ці­ни на газ. Усе, що дасть то­мос, мо­жуть з’їсти та­ри­фні про­бле­ми.

Ти­мо­шен­ко ра­ні­ше за всіх по­ча­ла кампанію. Має най­біль­ші шан­си на пе­ре­мо­гу. У неї є до­свід, ор­га­ні­за­цій­ні ресурси. За остан­нім по­ка­зни­ком, во­ни з По­ро­шен­ком на го­ло­ву ви­пе­ре­джа­ють ін­ших кан­ди­да­тів.

Кам­па­нія Зе­лен­сько­го від­рі­зня­є­ться від ре­шти, зда­є­ться успі­шною. Він ви­гля­дає фа­во­ри­том но­мер два.

У Гри­цен­ка з осе­ні про­сте­жу­є­ться за­стій. Рей­тин­ги про­сі­ли. Але шан­си на ви­хід у дру­гий тур збе­рі­га­ю­ться. Усе за­ле­жить від ефе­ктив­но­сті кам­па­нії. Але він мен­ше за ін­ших при­су­тній на те­ле­ба­чен­ні, в ре­кла­мі. То­му — менш по­мі­тний. Екс-мі­ні­стру обо­ро­ни бра­кує емо­цій, яко­їсь пер­чин­ки. Йо­му по­трі­бно оно­ви­ти кампанію.

Бой­ко роз­ра­хо­вує на ро­сій­сько­мов­ний еле­кто­рат — ко­ли­шніх ви­бор­ців Пар­тії ре­гіо­нів. Але для них він так і не став єди­ним. Клю­чо­ва став­ка ро­би­ла­ся на це. ”Опо­блок” ви­су­ває Віл­ку­ла, та­кож Му­ра­єв з’явив­ся. Во­ни від­би­ра­ють ча­сти­ну го­ло­сів. У Бой­ка не про­сте­жу­є­ться по­зи­тив­ної ди­на­мі­ки. Те, що Ра­бі­но­вич під­три­мав йо­го кан­ди­да­ту­ру, до­да­ло кіль­ка від­со­тків і не зро­би­ло йо­го одним із фа­во­ри­тів гон­ки.

Хто най­ха­ри­зма­ти­чні­ший?

— Ти­мо­шен­ко. Не­хай не та­ка яскра­ва, як 10 ро­ків то­му, але ха- ри­зма за­ли­ша­є­ться. Во­на є і в По­ро­шен­ка, хо­ча да­ле­ко не та, що 2014-го. Кри­ти­чна хви­ля у став­лен­ні до ньо­го — це на­слі­док про­блем із рів­нем жи­т­тя у біль­шо­сті лю­дей. Однак він збе­рі­гає мі­цне еле­кто­раль­не ядро.

Бе­зу­мов­но, ха­ри­зма є у Зе­лен­сько­го. Пра­цює міф, ство­ре­ний ним у се­рі­а­лі ”Слу­га на­ро­ду”. Мов­ляв, пре­зи­ден­том мо­же ста­ти зви­чай­на лю­ди­на. Зе­лен­ський кон­вер­ту­вав твор­чу ха­ри­зму в по­лі­ти­чний імідж.

Гри­цен­ко­ві та Бой­ку не ви­ста­чає ці­єї осо­би­сті­сної при­ва­бли­во­сті. Обоє фле­гма­ти­чні, су­хі. Бой­ко спри­йма­є­ться, як ко­пія Яну­ко­ви­ча. Та­кий со­бі на­чаль­ник, від­лу­н­ня ми­ну­ло­го.

Гри­цен­ко зна­йшов свій образ. Пол­ков­ник — су­во­рий, че­сний. Йо­го при­хиль­ни­ки в це ві­рять. На­тя­кає, що мо­же бу­ти силь­ною ру­кою. Але в цьо­му обра­зі є обме­же­н­ня. Се­ре­дній клас йо­го не спри­ймає. Хо­ча за­да­тки не­по­га­ні — ком­пе­тен­тність, до­свід. Чо­го бра­кує По­ро­шен­ку чи Ти­мо­шен­ко?

— Обом не ви­ста­чає но­ви­зни. Їх спри­йма­ють як ді­я­чів із ми­ну­ло­го.

Шта­би пра­цю­ють тіль­ки у сто­ли­ці чи три­ває ро­бо­та і в обла­стях?

— Тур­не ре­гіо­на­ми зро­би­ли май­же всі клю­чо­ві грав­ці. Але по­ту­жні обла­сні стру­кту­ри ма­ють тіль­ки ”Ба­тьків­щи­на” і БПП. У ча­сти­ні ре­гіо­нів — Бой­ко. У ре­шти із цим про­бле­ми.

Чи за­про­шу­ють у ко­ман­ди іно­зем­них по­літ­те­хно­ло­гів?

— Мас­шта­бно — ні. Хо­ди­ли чу­тки, що аме­ри­кан­ських фа­хів­ців за­про­шу­ють у штаб Бой­ка.

Пре­зи­дент має дав­ню по­літ­те­хно­ло­гі­чну ко­ман­ду. Якщо і за­лу­чать ко­гось зі США, то для ро­бо­ти в со­цме­ре­жах, із ці­льо­ви­ми гру­па­ми. Там во­ни мо­жуть бу­ти ко­ри­сні.

Але пі­сля скан­да­лу з По­лом Ма­на­фор­том (аме­ри­кан­ський по­літ­те­хно­лог з черв­ня по сер­пень 2016 ро­ку був ке­рів­ни­ком ви­бор­чо­го шта­бу До­наль­да Трам­па. Йо­го зви­ну­ва­чу­ють в ухи­лен­ні від спла­ти по­да­тків і при­хо­ву­ван­ні міль­йо­нів до­ла­рів, отри­ма­них, зокре­ма, за ро­бо­ту на ко­ли­шньо­го пре­зи­ден­та Укра­ї­ни Ві­кто­ра Яну­ко­ви­ча. — ГПУ), біль­шість аме­ри­кан­ських по­літ­те­хно­ло­гів осте­рі­га­ю­ться пра­цю­ва­ти в Україні.

На цих ви­бо­рах не бу­де ро­сій­ських по­літ­те­хно­ло­гів. Або ду­же ши­фро­ва­но, по ін­тер­не­ту.

Скіль­ки ко­штує ро­бо­та іно­зем­ців?

— Та­кі да­ні за­зви­чай не роз­го­ло­шу­ють.

У про­е­ктах Ма­на­фор­та йшло­ся про міль­йо­ни до­ла­рів. По­слу­ги ло­бі­стів зі США об­хо­дя­ться від де­ся­тків до кіль­кох со­тень ти­сяч до­ла­рів.

Укра­їн­ська еко­но­мі­ка не в най­кра­що­му ста­ні. Фінансові ресурси на кампанію обмежені.

Аме­ри­кан­ські по­літ­те­хно­ло­ги осте­рі­га­ю­ться пра­цю­ва­ти в Україні

Скіль­ки гро­шей тре­ба кан­ди­да­ту на кампанію до пер­шо­го ту­ру?

— Нав­ко­ло ці­єї те­ми хо­дить ба­га­то мі­фів. Що це об­хо­ди­ться в со­тні міль­йо­нів до­ла­рів. Та­кі ци­фри не від­по­від­а­ють дій­сно­сті. У се­ре­дньо­му — це по­над 100 міль­йо­нів до­ла­рів.

Не мо­жли­во по­ра­ху­ва­ти то­чно, бо зна­чну ча­сти­ну ви­трат, осо­бли­во на мі­сцях, опла­чу­ють по­лі­ти­ки або бі­зне­сме­ни, які під­три­му­ють кан­ди­да­та.

Є офі­цій­ний ви­бор­чий фонд, з яко­го пла­ти­ти­муть за те­ле­ві­зій­ну, ву­ли­чну ре­кла­му. А є не­о­фі­цій­ний — на го­но­ра­ри тим, хто пра­цює у шта­бах.

12 лю­дей за­мер­зли у Єв­ро­пі про­тя­гом ти­жня. Со­тні по­тра­пи­ли у сні­го­ві пас­тки в аль­пій­ських ре­гіо­нах. У по­не­ді­лок аль­пі­ні­сти вря­ту­ва­ли 11 ні­ме­цьких ту­ри­стів із ко­те­джу бі­ля Зальц­бур­га, де ті три до­би про­ве­ли без еле­ктри­ки та май­же без їжі. Кіль­ка лю­дей та­кож за­ги­ну­ли від ла­вин у Швей­ца­рії, Ав­стрії та Ні­меч­чи­ні. Ор­га­ни вла­ди по­пе­ре­ди­ли, що про­дов­же­н­ня сні­го­па­ду збіль­шує і без то­го ви­со­кий ри­зик но­вих ла­вин. Шторм ”Еле­а­нор” про­ніс­ся че­рез Пів­ні­чну Ір­лан­дію та Ве­ли­ку Бри­та­нію до За­хі­дної Єв­ро­пи, зо- кре­ма до Ні­дер­лан­дів, Бель­гії, пів­ні­чних ре­гіо­нів Фран­ції та за­хі­дних зе­мель Ні­меч­чи­ни. Не­го­да при­зве­ла до чи­слен­них по­шко­джень ін­фра­стру­кту­ри. Обір­ва­ли­ся лі­нії еле­ктро­пе­ре­дач, при­зу­пи­ни­ли ро­бо­ту ае­ро­пор­ти та за­лі­зни­ці. У пів­ден­них ре­гіо­нах Єв­ро­пи та­кож вхур­де­ли­ло. На фо­то з гре­цько­го ку­рор­тно­го мі­ста Ар­те­мі­да — пля­жні па­ра­соль­ки вкри­ті сні­гом. Тем­пе­ра­ту­ра тут 8 сі­чня уно­чі три­ма­ла­ся ниж­че ну­ля. У сто­ли­ці Афі­нах че­рез не­го­ду ска­су­ва­ли за­ня­т­тя у шко­лах.

Ва­силь Га­цько, ке­рів­ник ”Де­мо­кра­ти­чно­го альян­су” (на фо­то злі­ва на­пра­во), екс-пре­зи­дент Гру­зії Мі­хе­іл Са­а­ка­шві­лі, лі­дер ”Гро­ма­дян­ської по­зи­ції” Ана­то­лій Гри­цен­ко і мер Льво­ва Ан­дрій Са­до­вий зу­стрі­ча­ю­ться у Льво­ві 11 бе­ре­зня 2018 ро­ку. Го­во­рять про об’єд­на­н­ня до пре­зи­дент­ських ви­бо­рів у 2019-му і єди­но­го кан­ди­да­та. Іні­ці­а­то­ром зу­стрі­чі був Гри­цен­ко. До­мо­ви­ти­ся їм так і не вда­ло­ся

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.