Жін­ка у ве­ге­та­тив­но­му ста­ні на­ро­ди­ла хло­пчи­ка

Gazeta po-ukrainsky - - СВІТ - Оль­га ЖУКОВСЬКА

Про­тя­гом 10 ро­ків па­ці­єн­тка цен­тру для до­гля­ду за хво­ри­ми в аме­ри­кан­сько­му шта­ті Ари­зо­на пе­ре­бу­ває у ве­ге­та­тив­но­му ста­ні. Во­на по­тре­бу­ва­ла ці­ло­до­бо­во­го до­гля­ду. 29 гру­дня то­рік у жін­ки по­ча­ли­ся по­ло­ги.

— Во­на сто­гна­ла, і ні­хто не знав, що з нею не так, — роз­по­від­а­ють у сю­же­ті мі­сце­во­го те­ле­ка­на­лу. — Ні­хто з пер­со­на­лу не знав, що во­на ва­гі­тна, до­ки не на­ро­ди­ла.

Ме­ди­чна се­стра, яка при­йма­ла по­ло­ги, ка­же — хло­пчик ціл­ком здо­ро­вий.

— Ди­во, що ма­ля на­ро­ди­ло­ся са­ме й без ускла­днень. Адже по­ро­ді­л­ля у ве­ге­та­тив­но­му ста­ні не мо­же ту­жи­ти­ся, — го­во­рить лі­кар Грег Мар­чанд. Він та­кож упев­не­ний, що по­при те, що жін­ка не мо­же го­во­ри­ти, во­на все одно від­чу­ва­ла біль.

По­лі­ція по­ча­ла роз­слі­ду­ва­н­ня за пі­до­зрою в се­ксу­аль­но­му на­силь­стві. Зби­рає зраз­ки ДНК у всіх чо­ло­ві­ків, які мо­жуть бу­ти при­че­тни­ми до за­ча­т­тя.

Адмі­ні­стра­ція клі­ні­ки всі­ля­ко спів­пра­цює зі слід­чи­ми. Адже на ко­ну — ре­пу­та­ція не ли­ше цьо­го за­кла­ду, а й усі­єї кор­по­ра­ції ”Га­сьєн­да хелс кер”, що по­над пів­сто­лі­т­тя у цьо­му бі­зне­сі. До то­го ж у пре­сі з’яви­ли­ся сві­жі зви­ну­ва­че­н­ня у зло­вжи­ва­н­нях пер­со­на­лу. Мов­ляв, па­ці­єн­там не за­без­пе­чу­ва­ли при­ва­тність у мо­мен­ти, ко­ли ті бу­ли ого­ле­ні або їх ми­ли.

У клі­ні­ці вже змі­ни­ли про­то­кол без­пе­ки. Те­пер пра­ців­ни­ки-чо­ло­ві­ки ма­ють за­хо­ди­ти до па­лат па­ці­єн­ток у при­су­тно­сті жін­ки.

Лю­ди­на у ве­ге­та­тив­но­му ста­ні не має жо­дних ознак при­том­но­сті. Про­те во­на мо­же від­кри­ва­ти очі, про­ки­да­ти­ся і за­си­на­ти з пев­ною пе­рі­о­ди­чні­стю. Сер­це­би­т­тя і ди­ха­н­ня від­бу­ва­ю­ться без під­трим­ки апа­ра­тів. Ре­а­кції у та­ких па­ці­єн­тів від­су­тні. Во­ни не спо­сте­рі­га­ють очи­ма за пре­дме­том, не ре­а­гу­ють на го­ло­си, без­емо­цій­ні. Стан хво­рих від­но­сять до по­стій­но ве­ге­та­тив­но­го че­рез шість або 12 мі­ся­ців, за­ле­жно від при­чин. Ви­йти з ньо­го ма­ло­ймо­вір­но, але не не­мо­жли­во.

Чо­ло­ві­ки ма­ють за­хо­ди­ти до па­лат па­ці­єн­ток у при­су­тно­сті жін­ки Жін­ки за 50 — за­над­то ста­рі. Я від­даю пе­ре­ва­гу мо­ло­дим жі­но­чим ті­лам, ось і все. Кі­нець. Ті­ло 25-рі­чної жін­ки — не­ймо­вір­не. А от у ті­лі 50-рі­чної жін­ки ні­чо­го не­ймо­вір­но­го не­має

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.