Пу­тін — не най­біль­ша про­бле­ма Ро­сії

ІЗ КРАХОМ РЕ­ЖИ­МУ ВИЯВИТЬСЯ БЕЗПОРАДНІСТЬ КРА­Ї­НИ

Gazeta po-ukrainsky - - ПОГЛЯД - Лі­лія ШЕВЦОВА, ро­сій­ський по­лі­то­лог

Ро­сія роз­чи­ни­ла­ся у пре­зи­ден­то­ві. Зі скла­дно­го су­спіль­но­го ор­га­ні­зму пе­ре­тво­ри­ла­ся на одно­клі­тин­ний, жи­т­тя яко­го за­ле­жить від від­по­віді на пи­та­н­ня — пі­де Во­ло­ди­мир Пу­тін чи ні?

За­ци­кле­ність ро­сій­ської елі­ти на цьо­му від­обра­жає по­лі­ти­чний і ін­те­ле­кту­аль­ний сту­пор. Не­зда­тність шу­ка­ти ви­хід із глу­хо­го ку­та за ме­жа­ми єди­но­вла­д­дя. Безпорадність і без­на­дій­ність.

Тра­є­кто­рію Ро­сії бу­ло ви­зна­че­но ще до при­хо­ду Пу­ті­на в Кремль. Сьо­го­дні­шнє са­мо­дер­жав­ство бу­ду­ва­ла ко­ман­да Бо­ри­са Єль­ци­на. На­ма­га­ю­чись убез­пе­чи­ти­ся ”да­хом”, во­на ство­ри­ли ре­жим на чо­лі з си­ло­ви­ком.

Си­ло­ву ”вер­ти­каль” спо­ру­джу­ва­ли з 1993 ро­ку, ко­ли Єль­цин від­ре­да­гу­вав кон­сти­ту­цію. За­крі­пив мо­но­по­лію вла­ди в ру­ках гла- ви дер­жа­ви. Пов­но­ва­же­н­ням ро­сій­сько­го пре­зи­ден­та мо­же по­за­здри­ти бу­дья­кий ра­дян­ський ген­сек. Хто б не при­йшов до Крем­ля за­мість Пу­ті­на, мав би у ру­ках ін­стру­мент узур­па­ції вла­ди.

Але ло­гі­ка са­мо­дер­жав­ства жор­сто­ка. Вла­сник єди­но­вла­д­дя ра­но чи пі­зно за­кін­чує жер­твою ство­ре­ної ним же ре­аль­но­сті. Стає за­ру­чни­ком вла­сної ”вер­ти­ка­лі”. Тих, хто йо­го охо­ро­няє, ін­фор­мує, го­дує, го­тує йо­му рі­ше­н­ня, транс­лює дум­ки.

Пу­тін пі­де. А з ним — і йо­го най­ближ­че ото­че­н­ня. Це не­ми­ну­че, бо но­ва вла­да чер­па­ти­ме на­ро­дну під­трим­ку в по­ва­лен­ні ста­рих во­ло­да­рів. І що ми по­ба­чи­мо? Без­по­ра­дну елі­ту, яка вміє тіль­ки об­слу­го­ву­ва­ти ”вер­ти­каль”. Виявиться, що ви­рі­ше­н­ня ”про­бле­ми Пу­ті­на” — не най­важ­ча річ. Що ро­би­ти з по­над дво­ма міль­йо­на­ми держ­слу­жбов­ців, які зви­кли фун­кціо­ну­ва­ти в ко­ру­пцій­но­му се­ре­до­ви­щі? З п’ятьма міль­йо­на­ми си­ло­ви­ків, за­то­че­них на ре­пре­сії? З ін­те­ле­кту­а­ла­ми, що па­ра­зи­ту­ють у крем­лів­ських ра­дах? Із ”май­стра­ми куль­ту­ри”, які ви­про­шу­ють у вла­ди орі­єн­тир? Чи мо­жна ві­ри­ти тим, хто сьо­го­дні в Ро­сії на­ма­га­є­ться від­ме­жу­ва­ти­ся від сво­єї спів­у­ча­сті, спо­ді­ва­ю­чись на роль у но­во­му сце­на­рії? Ку­ди їх по­ді­ти? Де взя­ти тих, хто мо­же їх за­мі­ни­ти?

Са­мо­дер­жав­ство бу­ду­ва­ла ко­ман­да Бо­ри­са Єль­ци­на

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.