На зоо­парк ви­ді­ли­ли по­над 700 міль­йо­нів гри­вень, а на те­пло­ме­ре­жі — у сім ра­зів мен­ше

ЗА ГАРЯЧУ ВО­ДУ І ТЕПЛО В ХАР­КО­ВІ ПЛАТЯТЬ ДОРОЖЧЕ, НІЖ В ІН­ШИХ МІСТАХ-МІЛЬЙОННИКАХ

Gazeta po-ukrainsky - - ПОГЛЯД - Іл­ля ПЕТРОВ

З по­ча­тку ро­ку в Хар­ко­ві зро­сли та­ри­фи на тепло і гарячу во­ду. Згі­дно з роз­ра­хун­ка­ми ко­му­наль­но­го під­при­єм­ства ”Хар­ків­ські те­пло­ві ме­ре­жі”, основ­но­го по­ста­чаль­ни­ка те­пла в мі­сті, опа­ле­н­ня по­до­рож­ча­ло на 17,8%, а га­ря­ча во­да — на 15,5%. Те­пер та­риф на тепло ста­но­вить 1539 грн за гі­га­ка­ло­рію або 39,38 грн за кв. м. Це в се­ре­дньо­му на 20% дорожче, ніж в Оде­сі, Дні­прі та Льво­ві. З міст-міль­йон­ни­ків біль­ше пла­тить тіль­ки Київ. Та й то не весь, а ли­ше та йо­го ча­сти­на, де мі­сце­ва вла­да ді­лить те­пло­ме­ре­жі з Рі­на­том Ахме­то­вим.

Ана­ло­гі­чна си­ту­а­ція по га­ря­чій во­ді. З цьо­го мі­ся­ця хар­ків’яни пла­ти­ти­муть 93 грн за ку­бо­метр, що в се­ре­дньо­му на 15% дорожче, ніж в ін­ших містах-мільйонниках.

Зро­ста­н­ня та­ри­фів мі­сце­ва вла­да об­ґрун­то­вує тим, що КП зби­тко­ве. За два по­пе­ре­дніх фі­нан­со­вих ро­ки — 2016-й і 2017-й — під­при­єм­ство по­ка­за­ло по­над 1 млрд грн зби­тків. У 2018-му си­ту­а­ція бу­де не кра­щою: ще во­се­ни, за сло­ва­ми еко­но­мі­стів КП, зби­тки ста­но­ви­ли май­же мі­льярд гри­вень.

Але, крім під­ви­ще­н­ня та­ри­фів, мі­сце­ва вла­да для ви­рі­ше­н­ня про­бле­ми не ро­бить, по су­ті, ні­чо­го. Акти­ві­сти не пер­ший рік го­во­рять про не­про­зо­ру і за­плу­та­ну бух­гал­те­рію ”Хар­ків­ських те­пло­ме­реж”, які на­ро­щу­ють опе­ра­цій­ні ви­тра­ти і де­бі­тор­ську за­бор­го­ва­ність.

Ма­буть, мі­ську вла­ду це вла­што­вує. Ген­ди­ре­ктор Сер­гій Ан­дрє­єв очо­лює ”Хар­ків­ські те­пло­ві ме­ре­жі” з 2003 ро­ку. За цей пе­рі­од си­ту­а­ція на під­при­єм­стві по­стій­но по­гір­шу­є­ться: кіль­кість від­ре­мон­то­ва­них те­пло­трас змен- шу­є­ться, бор­ги ро­стуть, ква­лі­фі­ко­ва­ні ро­бі­тни­ки звіль­ня­ю­ться.

У де­кла­ра­ції Ан­дрє­є­ва за­зна­че­но, що на ра­хун­ках і го­тів­кою у ньо­го збе­рі­га­є­ться 4,6 млн грн. Ще ко­му­наль­не під­при­єм­ство ”Хар­ків­мі­ськліфт” по­вер­ну­ло йо­му 1,15 млн бор­гу. На дру­жи­ну за­ре­є­стро­ва­но дві квар­ти­ри і бу­ди­нок пло­щею 434 ”ква­дра­ти” в Хар­ко­ві.

Слід­чі ГПУ під час не­гла­сних слід­чих дій отри­ма­ли ін­фор­ма­цію про на­яв­ність у Ан­дрє­є­ва ра­хун­ку в ”Укре­ксім­бан­ку” на 1,8 млн грн, про що не вка­за­но в де­кла­ра­ції, за да­ни­ми ЗМІ. А сплив­ла ця ін­фор­ма­ція під час роз­слі­ду­ва­н­ня ін­шої ре­зо­нан­сної кри­мі­наль­ної спра­ви про роз­тра­ту гро­шей Мі­жна­ро­дно­го бан­ку ре­кон­стру­кції та роз­ви­тку. Йде­ться про те, що ке­рів­ни­цтво КП ”Хар­ків­ські те­пло­ме­ре­жі” в змо­ві з низ­кою при­ва­тних ком­па­ній при­вла­сни­ли між­на­ро­дну по­зи- ку в $382 млн, ви­ді­ле­ну про­е­ктом МБРР ”Під­ви­ще­н­ня енер­го­ефе­ктив­но­сті в се­кто­рі цен­тра­лі­зо­ва­но­го те­пло­по­ста­ча­н­ня в Україні”.

Однак по­над рік то­му мер Хар­ко­ва Ген­на­дій Кер­нес під­пи­сав но­вий кон­тракт з Сер­гі­єм Ан­дрє­є­вим. ”Він ке­ру­ва­ти­ме під­при­єм­ством ще п’ять ро­ків”, — по­ві­до­мив мі­ський го­ло­ва.

Лю­ди го­то­ві пла­ти­ти за тепло на­віть за ци­ми каз­ко­вим та­ри­фа­ми. Але ви­яв­ля­є­ться, в XXI ст. в най­біль­шо­му мі­сті Укра­ї­ни тепло — це не­до­зво­ле­на роз­кіш.

19 гру­дня Кер­нес при­гро­зив звіль­не­н­ням ди­ре­кто­ру ”Хар­ків­ських те­пло­ме­реж” че­рез те, що 400 бу­дин­ків за­ли­ша­ю­ться без га­ря­чої во­ди. Ан­дрє­єв то­ді по­обі­цяв, що пи­та­н­ня на Оле­ксі­їв­ці (жи­тло­вий ма­сив Хар­ко­ва. — ГПУ) бу­де ви- рі­ше­не до Но­во­го ро­ку. ”Хар­ків­ські те­пло­ме­ре­жі” ство­ри­ли сто­рін­ку в ”Фейс­бу­ку” — якщо в бу­дин­ках хар­ків’ян не­має опа­ле­н­ня або га­ря­чої во­ди, во­ни мо­жуть по­скар­жи­ти­ся он­лайн. Но­вий рік про­йшов, а на сто­рін­ці до­сі чи­слен­ні скар­ги. ”Як не бу­ло опа­ле­н­ня, так і не­має…”, ”Во­да все ще від­су­тня…”, ”Во­да є, але во­на хо­ло­дна…”, ”Да­ли гарячу во­ду 30-го, а 31-го зни­кла…”, ”Га­ря­чою во­дою на­пов­ню­є­ться тіль­ки тран­шея бі­ля бу­дин­ку…”, — ко­мен­ту­ють хар­ків’яни.

І це ще не бу­ло силь­них мо­ро­зів. Ми­ну­лої зи­ми в лю­то­му 600 ба­га­то­по­вер­хо­вих бу­дин­ків в рі­зних ра­йо­нах мі­ста за­ли­ши­ли­ся без опа­ле­н­ня про мі­нус 20. Щоб не допу­сти­ти по­вто­ре­н­ня та­кої ка­та­стро­фи, із за­сту­пни­ком мі­сько­го го­ло­ви Іго­рем Те­ре­хо­вим роз­мов­ляв ві­це-прем’єр, мі­ністр ре­гіо­наль­но­го роз­ви­тку Ген­на­дій Зуб­ко.

— За­кри­ва­є­мо спер­шу всі пи­та­н­ня жит­тє­за­без­пе­че­н­ня, те­пло­по­ста­ча­н­ня, во­до­по­ста­ча­н­ня, во­до­від­ве­де­н­ня… А по­тім вже го­во­ри­мо про ін­ші ін­ве­сти­цій­ні про­е­кти. Я ”за зоо­пар­ки”, але в пер­шу чер­гу жи­те­лі ма­ють бу­ти з те­плом, — ска­зав Зуб­ко.

Мі­ська вла­да ми­ну­ло­го ро­ку ви­ді­ли­ли на ре­кон­стру­кцію зоо­пар­ку по­над 700 млн грн, а на від­нов­ле­н­ня те­пло­ме­реж — мен­ше 100 млн. Ре­шту гро­шей, які мі­ськра­да ви­ді­ля­ла ХТМ, пі­шли на екс­тре­не по­га­ше­н­ня зар­плат і га­зо­вих пла­те­жів.

За­раз на сай­ті Хар­ків­ської мі­ськра­ди в п’ятір­ці най­по­пу­ляр­ні­ших пе­ти­цій до вла­ди — ви­мо­га ка­пі­таль­но від­ре­мон­ту­ва­ти тру­бо­про­во­ди ХТМ. Пе­ти­ція зі­бра­ла по­над ти­ся­чу під­пи­сів. Її ав­тор вка­зує, що ”з ко­жним ро­ком кіль­кість ава­рій на тру­бо­про­во­дах зро­стає в гео­ме­три­чній про­гре­сії, май­же як і ці­ни, але не якість по­слуг. Не­об­хі­дно про­ве­сти ка­пі­таль­ний ре­монт. Для фі­нан­су­ва­н­ня мо­жна ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти, на­при­клад, гро­ші, ви­ді­ле­ні для бу­дів­ни­цтва роз­дя­га­лень в пар­ку ім. Горь­ко­го, а це 22 міль­йо­ни гри­вень. Лю­дям ва­жли­ві­ше жи­ти в те­плі і з га­ря­чою во­дою, а не з роз­дя­галь­ня­ми в пар­ку”.

Але по­ки що в фін­пла­ні мі­ста на скве­ри і пар­ки за­кла­де­но май­же 300 млн грн, ще 700 млн — на зоо­парк, за­зна­чив пі­сля прийня­т­тя бю­дже­ту на 2019 рік де­пу­тат мі­ськра­ди Ігор Чер­няк.

На дру­жи­ну за­ре­є­стро­ва­но дві квар­ти­ри і бу­ди­нок пло­щею 434 ”ква­дра­ти”

Фо­то ав­то­мо­бі­ля, що зва­лив­ся в яму, ви­ри­ту ко­му­наль­ни­ка­ми Хар­ко­ва по­се­ред Та­ра­сів­сько­го про­спе­кту, опу­блі­ку­ва­ли в ме­ре­жі на­при­кін­ці гру­дня то­рік. Во­дій ”жи­гу­лів” від­був­ся за­бо­я­ми й пе­ре­ля­ком. Ма­ши­ну ді­ста­ли за до­по­мо­гою спе­цте­хні­ки

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.