Ро­тань за­мі­нив Го­лов­ка у мо­ло­ді­жній збірній

Gazeta po-ukrainsky - - СПОРТ - Ро­ман ШАХРАЙ

37-рі­чний Ру­слан РО­ТАНЬ став го­лов­ним тре­не­ром мо­ло­ді­жної збір­ної Укра­ї­ни. Це не­ло­гі­чне при­зна­че­н­ня: ко­ли­шній ка­пі­тан ”Дні­пра” тіль­ки то­рік у жов­тні по­чав тре­нер­ську кар’єру, став­ши по­мі­чни­ком В’яче­сла­ва Шев­чу­ка в ”Олім­пі­ку”.

Але ни­ні­шнє ке­рів­ни­цтво Фе­де­ра­ції фут­бо­лу Укра­ї­ни сві­до­мо йде на та­кі кро­ки: влі­тку 2016-го го­лов- ним тре­не­ром на­ціо­наль­ної ко­ман­ди став Ан­дрій Шев­чен­ко — лю­ди­на, яка не ма­ла до то­го са­мо­стій­ної пра­кти­ки. Він не­вда­ло зі­грав у від­бо­рі до Куб­ка сві­ту-2018, за­те ви­грав гру­по­вий тур­нір Лі­ги на­цій. Який тре­нер Ро­тань — ще ні­хто не знає. Але, оче­ви­дно, ке­рів­ни­ки Фе­де­ра­ції го­то­ві да­ти йо­му пра­во на по­мил­ку. Тим біль­ше, на­сту­пний від­бір­ко­вий цикл — до Єв­ро-2021 — не пе­ред- ба­ча­ти­ме бо­роть­би за пу­тів­ку на Олім­пі­а­ду. Від­по­від­но, Ро­тань мо­же ”об­ка­та­ти” склад, на­бу­ти до­сві­ду ро­бо­ти. І вже то­ді на­ці­лю­ва­ти­ся на ви­хід на Єв­ро-2023 та Олім­пі­а­ду-2024, став­ши пер­шим укра­їн­ським фа­хів­цем, чия фут­боль­на ко­ман­да зі­гра­ла на Іграх.

Ро­тань за­мі­нив на по­са­ді Оле­ксан­дра Го­лов­ка, 47 ро­ків. Йо­го звіль­не­н­ня має під­ста­ви. Укра­їн­ська ”мо­ло­діж­ка” у від­бо­рі на Єв­ро- 2019 по­сту­пи­ла­ся гран­дам — Ан­глії та Ні­дер­лан­дам. Це мо­жна прийня­ти, але ви­їзну ні­чию з Ла­тві­єю та до­ма­шню пе­ре­мо­гу над Ан­дор­рою на остан­ніх се­кун­дах — ні. Оче­ви­дно, що Го­лов­ко не­до­пра­цю­вав. Во­дно­час дев’ять фут­бо­лі­стів із мо­ло­ді­жної збір­ної де­бю­ту­ва­ли в на­ціо­наль­ній ко­ман­ді. Це до­брий по­ка­зник, але цих грав­ців го­ту­ва­ли клу­бні тре­не­ри, а не Го­лов­ко.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.