Лі­те­ри укра­їн­сько­го ал­фа­ві­ту спо­тво­ри­ли за Ро­сій­ської ім­пе­рії

ОГО­ЛО­СИ­ЛИ ФІНАЛІСТІВ ШЕВЧЕНКІВСЬКОЇ ПРЕМІЇ

Gazeta po-ukrainsky - - ШЕВЧЕНКІВСЬКА ПРЕМІЯ - Вар­ва­ра СВЕЖЕНЦЕВА

— Ко­бзар Та­рас Ком­па­ні­чен­ко та пі­а­ніст Єв­ген Гро­мов дав­но за­слу­го­ву­ють на ”Шев­чен­ків­ку”, — ка­же му­зи­ко­зна­вець Лю­бов МОРОЗОВА, 36 ро­ків. Роз­по­від­ає про пре­тен­ден­тів на Шев­чен­ків­ську пре­мію у но­мі­на­ції ”Му­зи­чне ми­сте­цтво”. Пе­ре­мож­ців ого­ло­сять 19 лю­то­го.

— Та­рас Ком­па­ні­чен­ко ке­рує ”Хо­ре­єю Ко­за­цькою”. Ан­самбль дає зро­зу­мі­ти, що укра­їн­ська му­зи­ка має, як мі­ні­мум, 400 ро­ків ста­лої тра­ди­ції.

Він ре­кон­стру­ює тво­ри XVI–XVII сто­літь. Му­зи­ка не­ймо­вір­но ці­ка­ва і свід­чить про те, що Укра­ї­на у ті ро­ки бу­ла ча­сти­ною Єв­ро­пи. Ком­па­ні­чен­ко є фа­на­ти­ком, ко­трий про­па­гує цю твор­чість. Має ви­ра­зний тембр го­ло­су, йо­го при­єм­но і ці­ка­во слу­ха­ти. Остан­ній аль­бом ”Хо­реї Ко­за­цької” ва­жли­вий не тіль­ки для істо­рії укра­їн­ської му­зи­ки, але й для під­ня­т­тя ду­ху на­ших вій­сько­вих.

Єв­ген Гро­мов — ще один фа­на­тик, але кла­си­чної му­зи­ки. Ви­дав то­рік ве­ли­ку ан­то­ло­гію фор­те­пі­ан­них тво­рів 1960-х. Цей час — бі­ла пля­ма в му­зи­чній куль­ту­рі Укра­ї­ни.

Та­кож у но­мі­на­ції ”Му­зи­чне ми­сте­цтво” на Шев­чен­ків­ську пре­мію пре­тен­ду­ють ке­рів­ник Сим­фо­ні­чно­го ор­ке­стру Укра­їн­сько­го ра­діо, ди­ри­гент Во­ло­ди­мир Шей­ко, 56 ро­ків, та Оле­ксандр Ва­цек, 63 ро­ки — ху­до­жній ке­рів­ник ака­де­мі­чної хо­ро­вої ка­пе­ли ”Орея” з Жи­то­ми­ра.

У но­мі­на­ції ”Кі­но­ми­сте­цтво” ли­ше один пре­тен­дент — Ро­ман Бон­дар­чук, 36 ро­ків, з де­бю­тною ігро­вою стрі­чкою ”Вул­кан”.

— Ре­жи­сер до­бре від­чу­ває про­стір сво­єї істо­ри­чної ба­тьків­щи­ни, зні­має пе­ре­ва­жно на Хер­сон­щи­ні, — роз­по­від­ає кі­но­кри­тик Дми­тро Де­ся­те­рик, 55 ро­ків. — У ”Вул­ка­ні” го­лов­ний ге­рой ки­я­нин Лу­кас. Пра­цює пе­ре­кла­да­чем у сто­ли­чно­му офі­сі ОБСЄ. Ви­ру­шає на кор­дон з Кри­мом з не­ве­ли­кою де­ле­га­ці­єю мі­сії. Не­спо­ді­ва­но гу­би­ться по­се­ред ви- па­ле­но­го сон­цем сте­пу. Ця зем­ля у філь­мі по­стає як справ­жні­сінь­кий аме­ри­кан­ський Ди­кий Захід, те­ри­то­рі­єю без­за­ко­н­ня й анар­хі­чної воль­ни­ці.

Се­ред пред­став­ни­ків ві­зу­аль­но­го ми­сте­цтва на пре­мію пре­тен­дує ка­лі­граф Ва­силь Че­ба­ник, 85 ро­ків, із про­е­ктом ”Гра­фі­ка укра­їн­ської мо­ви”.

На дум­ку ми­тця, де­які лі­те­ри укра­їн­сько­го ал­фа­ві­ту бу­ли спо- тво­ре­ні за Ро­сій­ської ім­пе­рії. За­раз во­ни не пе­ре­да­ють усі­єї ми­ло­зву­чно­сті мо­ви. Їх слід за­мі­ни­ти на пер­вин­ний ва­рі­ант.

Ху­до­жник із Дні­пра Оле­ксандр Бо­ро­дай, 72 ро­ки, ві­до­мий тво­ра­ми у те­хні­ці га­ря­чої ема­лі, зокре­ма ци­клом ”Пе­ре­ві­ре­не ча­сом. Не­ро­зві­я­не

У но­мі­на­ції ”Кі­но­ми­сте­цтво” ли­ше один пре­тен­дент

про­сто­ром”. Йо­го ро­бо­ти при­кра­ша­ють му­зи­чно-дра­ма­ти­чний та опер­ний те­а­три у Дні­прі, Ми­хай­лів­ський Зо­ло­то­вер­хий со­бор і Свя­то-По­кров­ську цер­кву в Ки­є­ві.

56-рі­чний жи­во­пи­сець Пе­тро Бев­за но­мі­но­ва­ний на Шев­чен­ків­ську пре­мію за тво­ри ”До сві­тла”, ”Йор­дань”, ”Аси­ме­трі­а­ди”, ”Я знаю все”, ”Та­нок”.

Хри­сти­на Дей­лик у філь­мі ”Вул­кан” грає жи­тель­ку сте­по­во­го се­ла на Хер­сон­щи­ні. Ре­жи­сер кар­ти­ни Ро­ман Бон­дар­чук но­мі­но­ва­ний на Шев­чен­ків­ську пре­мію

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.