При ви­рів­ню­ван­ні ско­лі­о­зу хре­бет від­ді­ли­ли від гру­дної клі­тки

Gazeta po-ukrainsky - - ЗДОРОВ’Я - ТУРБОТА Та­ї­са ОЛІЙ­НИК

Три рід­кі­сні фор­ми ско­лі­о­зу опе­ру­ва­ли в Мі­жна­ро­дно­му цен­трі ней­ро­хі­рур­гії за остан­ній ти­ждень 2018 ро­ку.

— Пер­шою про­о­пе­ру­ва­ли дів­чи­ну зі ско­лі­о­зом, що ускла­днив­ся гі­пер­лор­до­зом, — роз­по­від­ає ди­ре­ктор клі­ні­ки Ігор Ку­рі­лець. — Ко­ли хре­бет ви­ги­на­є­ться впе­ред у по­пе­ре­ко­во­му від­ді­лі. Ми ви­рів­ня­ли й укрі­пи­ли йо­го за до­по­мо­гою ме­та­ле­вої кон­стру­кції — ти­та­но­вих ім­план­та­тів. Скла­дність опе­ра­ції по­ля­га­ла в то­му, що кон­стру­кцію до­ве­ло­ся про­дов­жи­ти на таз. Для цьо­го за­сто­су­ва­ли ін­ди­ві­ду­аль­но за­мов­ле­ні гвин­ти. Крім то­го, в па­ці­єн­тки де­фор­му­ва­ли­ся й хреб­ці, а са­ме їхні ніж­ки. Адже гвин­ти, що за­сто­со­ву­ють при лі­ку­ван­ні ско­лі­о­зу, вжив­лю­ють са­ме в ніж­ки.

Три­ва­ла опе­ра­ція по­над 12 год. і про­йшла успі­шно. Па­ці­єн­тка по­чу­ва­є­ться до­бре й оду­жує.

— Дру­гий ви­па­док був пред­став­ле­ний рід­кі­сною фор­мою ско­лі­о­зу, що має одра­зу три кри­ви­зни. Ви­рів­ня­ли йо­го, від’єд­нав­ши хре­бет від гру­дної клі­тки. До­да­тко­во ви­ко­на­ли осте­о­то­мії — час­тко­ве роз­рі­за­н­ня хреб­та в мі­сці най­біль­шо­го ви­крив­ле­н­ня. Це до­зво­ли­ло зро­би­ти йо­го ру­хо­мим. Па­ці­єнт по­чу­ва­є­ться до­бре, хо­дить і по­тро­ху оду­жує.

Тре­тій ви­па­док у клі­ні­ці вва­жа­ють най­про­сті­шим, однак де­що за­пу­ще­ним.

Три­ва­ла опе­ра­ція по­над 12 го­дин і про­йшла успі­шно

— Ви­крив­ле­н­ня на мо­мент опе­ра­ції ста­но­ви­ло 105 гра­ду­сів і по­тре­бу­ва­ло не­гай­ної ко­ре­кції. Кіль­ка ро­ків то­му та­ке ви­крив­ле­н­ня по­тре­бу­ва­ло б три­ва­лої ви­тяж­ки. Однак йо­го мо­жна ви­пра­ви­ти одра­зу під час одні­єї опе­ра­ції. Про­йшла во­на швид­ко й успі­шно. Кут ви­крив­ле­н­ня те­пер ста­но­вить 38 гра­ду­сів. Па­ці­єн­тка по­чу­ва­є­ться до­бре та го­ту­є­ться до ви­пи­ски. Кон­суль­та­ції в Мі­жна­ро­дно­му цен­трі ней­ро­хі­рур­гії від­бу­ва­ю­ться за жи­вою чер­гою. м. Київ, Цен­траль­на клі­ні­ка, вул. Лип­ська, 11, тел. 0(44) 5926878; м. Кре­мен­чук, лі­кар­ня ”На­фто­хі­мік”, вул. Сві­штов­ська, 3, тел. 0(99) 3092021; м. Стрий, вул. Оль­ги Басараб, 15, тел. 0(67) 8910000

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.