Фре­зію са­дять у ши­ро­кі ке­ра­мі­чні гор­щи­ки

СУЦВІТТЯ НА­ГА­ДУ­ЮТЬ ЯСКРАВІ МЕЧІ

Gazeta po-ukrainsky - - САД-ГОРОД - Ка­те­ри­на РОМАНЧУК

— Ви­ро­щую фре­зію два ро­ки. Во­на ефе­ктна, одра­зу ”ки­да­є­ться” в очі, — роз­по­від­ає 35-рі­чна Ган­на МІРОШНИЧЕНКО з Тер­но­по­ля. — Ва­га­ла­ся, чи бра­ти. Не роз­би­ра­ю­ся в ек­зо­ти­чних ро­сли­нах. Ви­я­ви­ло­ся, за нею про­сто до­гля­да­ти.

Цю ба­га­то­рі­чну ро­сли­ну на­зи­ва­ють по­лум’яним ме­чем. Має яскра­во-чер­во­ні по­ма­ран­че­ві чи жов­ті суцвіття. Во­ни цві­туть один раз. Як тіль­ки суцвіття в’яне, йо­го зрі­за­ють. Ли­стя ви­ро­стає зав­довж­ки 30–50 см. Має тем­но-зе­ле­не за­барв­ле­н­ня і ко­ри­чне­ві чи фі­о­ле­то­ві по­пе­ре­чні сму­ги. Ро­сли­на бу­ває 150 ви­дів. Най­ча­сті­ше зу­стрі­ча­є­ться фре­зія пре­кра­сна, яка має чер­во­но-жов­те суцвіття на кві­тко­но­сі дов­жи­ною 40– 50 см. Цві­те три-чо­ти­ри мі­ся­ці, по­чи­нає влі­тку. Фре­зія ки­льо­ва­та з чер­во­ни­ми кві­та­ми вдві­чі ниж­ча. За­цві­тає ближ­че до ли­сто­па­да.

— Фре­зія сан­дер­са — най­ку­ме­дні­ша. Має фі­о­ле­то­ві пля­ми на ни­жній сто­ро­ні ли­стя і суцвіття, що на­га­дує мі­тлу. Цві­те та­кож пі­зно — з кін­ця осе­ні. Ві­до­мі­ша сво­їм яскра­вим чер­во­ним цві­том фре­зія сплен­рі­ет.

Ста­вить ро­сли­ну на схі­дні чи за­хі­дні ві­кна. Взим­ку пе­ре­но­сить на пів­ден­ну сто­ро­ну, щоб фре­зії ви­ста­ча­ло сві­тла. Іна­кше ли­стя вкри­є­ться пля­ма­ми. Влі­тку ви­три­мує тем­пе­ра­ту­ру +25єС, а взим­ку +18єС. Ро­сли­на лю­бить во­ло­ге по­ві­тря, то­му вар­то що­дня об­при­ску­ва­ти те­плою во­дою. Гор­щик мо­жна по­ста­ви­ти на під­нос із мо­крою галь­кою. По­ли­ває до­що­вою чи та­лою во­дою пря­мо в центр ро­зе­тки ли­стя ко­жні три-чо­ти­ри дні. Во­до­про­від­на не під­хо­дить, бо ко­рі­н­ня гниє від фто­ру та хло­ру.

— Не вар­то пі­сля по­ку­пки одра­зу ха­па­ти­ся за пе­ре­сад­ку. Во­на по­трі­бна за три-чо­ти­ри ро­ки.

Пе­ре­сад­ку ро­бить під час актив­но­го ро­сту на­ве­сні чи в пер­шій по­ло­ви­ні лі­та. Са­дить у ши­ро­кий, але не­ви­со­кий гор­щик. Най­кра­ще під­хо­дить ке­ра­мі­чний. Ро­сли­на важ­ка й по­су­ди­на мо­же пе­ре­вер­та­ти­ся, то­му пла­стик не під­хо­дить. Ки­дає на дно би­ту це­глу і на­си­пає ґрун­то­ву су­міш. Змі­шує дві ча­сти­ни дер­но­вої зем­лі та по одній ча­сти­ні ли­сто­вої з тор­фом. До­дає де­рев­не ву­гі­л­ля чи со­сно­ву ко­ру, щоб зем­ля ма­ла по­ри­сту стру­кту­ру.

— На­сі­н­ням ро­сли­ну не роз­мно­жую. Ба­га­то мо­ро­ки. При­сто­су­ва­ла­ся від­вод­ка­ми. Пі­сля цві­ті­н­ня на ко­ре­не- вій ший­ці утво­рю­ю­ться ”ді­тки”. Че­каю, до­ки під­ро­стуть, змі­цні­ють і з’яв­ля­ться зе­ле­ні ли­сто­чки. Це три­ває май­же рік. Ви­ро­ста­ють 10–12 сан­ти­ме­трів. То­ді обрі­заю і са­джу в суб­страт із трьох ча­стин ли­сто­вої зем­лі, одні­єї ча­сти­ни со­сно­вої ко­ри та пі­ску.

Гор­щик пе­ре­но­сить у те­пле і сві­тле при­мі­ще­н­ня. Для кра­щої ада­пта­ції ство­рює умо­ви, по­ді­бні до те­пли­чних, на­кри­ває скля­ною бан­кою. За мі­сяць зні­має її, за цей час з’яв­ля­є­ться ко­ре­ні. Че­рез три мі­ся­ці пі­сля по­сад­ки ста­вить на під­ві­ко­н­ня по­да­лі від пря­мих со­ня­чних про­ме­нів.

— Із ве­сни до осе­ні раз у два ти­жні до­ро­слу фре­зію піджив­люю до­бри­вом для бро­ме­лі­є­вих. Так і на­пи­са­но на упа­ков­ці. Якщо не­має, де ку­пи­ти, пі­ді­йде до­бри­во для ор­хі­дей або кві­ту­чих ро­слин. Си­плю по­ло­ви­ну до­зи. До­бри­во має бу­ти без азо­ту. Йо­го на­дли­шок не дає бу­то­нам фор­му­ва­ти­ся. На­ли­ваю не на зем­лю, а в ро­зе­тку ли­стя. З ко­рін­н­ня все одно ні­чо­го не за­сво­ї­ться. Він по­трі­бен для фі­кса­ції в гор­щи­ку, а не для жив­ле­н­ня ро­сли­ни.

На зи­му ста­вить у при­мі­ще­н­ня з тем­пе­ра­ту­рою +14…16єС. По­ли­ває рід­ко. Зем­ля по­вин­на бу­ти во­ло­га, але не мо­кра. Раз на мі­сяць ви­мо­чує сер­ве­ткою во­ду в ро­зе­тці. Так во­на не за­гни­ва­ти­ме.

Ста­вить ро­сли­ну на схі­дні чи за­хі­дні ві­кна

Фре­зія — ба­га­то­рі­чна ро­сли­на. Має яскра­во-чер­во­ні по­ма­ран­че­ві чи жов­ті суцвіття. Щой­но во­ни від­цві­туть і зів’януть — зрі­за­ють

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.