Роз­чин де­ре­вію до­по­ма­гає по­збу­ти­ся по­пе­лиць

Gazeta po-ukrainsky - - САД-ГОРОД - К. Р.

— По­пе­ли­ця ого­лює пів­по­ля. Ви­смо­ктує з роз­са­ди сік. Вер­хів­ки ро­слин ви­крив­ля­ю­ться, ли­стя скру­чу­є­ться і від­ми­рає, — го­во­рить Те­тя­на КРИЖАНІВСЬКА, 50 ро­ків, із се­ли­ща Де­ми­дів­ка Рів­нен­ської обла­сті.

По­пе­лиць спо­ча­тку зми­ває з ро­слин стру­ме­нем во­ди. То­ді обро­бляє миль­ним роз­чи­ном. На­ти­рає на тер­тці 300 г го­спо­дар­сько­го чи дег­тяр­но­го ми­ла і роз­во­дить у 10 л во­ди. Або бе­ре 125 мл рід­ко­го ми­ла. Пе­ре­мі­шує і об­при­скує ро­сли­ни. Мо­жна 300 г по­пе­лу про­кип’яти­ти в 10 л во­ди 30 хв. Зні­має з пли­ти і до­дає 40 г на­тер­то­го го­спо­дар­сько­го ми­ла, щоб роз­чин кра­ще при­ли­пав до ро­слин. Обро­бляє роз­са­ду чи са­джан­ці.

— Цей шкі­дник без­упин­но роз­мно­жу­є­ться. Най­біль­ше лю­бить вер­хів­ки ку­щів і ни­жній бік мо­ло­дих лис­тків, бо їх лег­ко про­ко­ло­ти хо­бо­тком. Хі­мі­ка­тів не бе­ру, щоб не по­пе­кти ро­сли­ни. Ро­блю на­ту­раль­ні від­ва­ри. Пло­до­ві де­ре­ва обро­бляю в пе­рі­од бу­то­ні­за­ції, пі­сля цві­ті­н­ня і за 14–40 днів до збо­ру вро­жаю. Ово­че­ву роз­са­ду об­при­скую за мі­сяць до зня­т­тя пло­дів.

200 г го­ло­вок ча­сни­ку дрі­бно кри­шить. За­ли­ває лі­тром во­ди і на­сто­ює чо­ти­ри до­би під кри­шкою. 25 мл роз­чи­ну роз­во­дить у 10 л во­ди і пе­ре­мі­шує. Об­при­скує цим го­ро­ди­ну. На­сту­пно­го ра­зу на­сто­ює 1 кг со­сно­вої хвої в 4 л во­ди ти­ждень. Пе­ре­мі­шує раз на до­бу. Роз­во­дить у рів­них про­пор­ці­ях із во­дою і об­при­скує ро­сли­ни.

— Та­кож до­бре до­по­ма­гає де­ре­вій. За­ли­ваю 2 лі­тра­ми во­ди кі­ло­грам су­хо­го де­ре­вію, зі­бра­но­го на по­ча­тку цві­ті­н­ня. Став­лю на во­дя­ну ба­ню на пів­го­ди­ни. До­ли­ваю ще 8 лі­трів во­ди і за­ли­шаю в тем­но­му мі­сці на дві до­би. За се­зон на­ма­га­ю­ся ро­би­ти рі­зні оброб­ки. Іна­кше по­пе­ли­ця мо­же зви­кну­ти до них.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.