Бі­о­про­ду­кти ”Са­некс Septix”. Про­дов­же­на акція з без­ко­штов­ної до­став­ки Укр­по­штою

Gazeta po-ukrainsky - - САД-ГОРОД - ПОРАДА Оле­ся ЯВОРСЬКА

Для то­го щоб уни­кну­ти про­блем із се­пти­ком або тру­ба­ми, го­спо­да­рі за­сто­со­ву­ють ка­над­ські бі­о­про­ду­кти ”Са­некс Septix”. Ефе­ктив­ні за бу­дья­ких низь­ких тем­пе­ра­тур.

”Са­некс Ком­плекс” — біо­та­бле­тки для пе­ре­роб­ки від­хо­дів ви­грі­бних ям, се­пти­ків і ка­на­лі­за­ції в бу­дин­ках і квар­ти­рах. Зру­чні у ви­ко­ри­стан­ні. Пе­ре­тво­рю­ють ор­га­ні­чні від­хо­ди на рі­ди­ну без за­па­ху, від­нов­лю­ють дре­на­жну си­сте­му.

Че­рез жи­ри та хо­ло­дну во­ду тру­би ча­сто за­би­ва­ю­ться. Осо­бли­во, ко­ли на свя­та тре­ба ба­га­то го­ту­ва­ти. Під­три­му­ва­ти вну­трі­шню по­верх­ню труб чи­стою по всій дов­жи­ні до­по­мо­жуть бі­о­про­ду­кти ”Са­некс Біо Дрен” і ”Са­некс Уні­вер­сал”. Їх за­сто­со­ву­ють для екс­тре­но­го очи­ще­н­ня, а та­кож для за­по­бі­га­н­ня за­смі­чен­ню. Ні­ко­ли не ви­ко­ри­сто­вуй­те для очи­ще­н­ня хі­мі­чні за­со­би — по­тім важ­ко ви­да­ли­ти з тру­би су­міш жи­ру та хі­мії.

У сі­чні на­бір для очи­ще­н­ня труб і ви­грі­бних ям мо­жна при­дба­ти з без­ко­штов­ною до­став­кою Укр­по­штою. Ку­пу­ю­чи пре­па­рат для очи­ще­н­ня ви­грі­бних ям і труб за будь-яких низь­ких тем­пе­ра­тур в на­бо­рі, про­тя­гом трьох мі­ся­ців мо­жна ко­ри­сту­ва­ти­ся біо­про­ду­ктом, під­три­му­ю­чи си­сте­му в пра­це­зда­тно­му ста­ні. За­мо­ви­ти акцій­ні на­бо­ри мо­жна на сай­ті www.t-klio.dp.ua.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.