Фі­то­фто­ру ви­во­дять ча­сни­ко­вим на­сто­єм

Gazeta po-ukrainsky - - САД-ГОРОД - Ка­те­ри­на РОМАНЧУК

— Фі­то­фто­роз — най­за­пе­клі­ший во­рог на го­ро­ді. З’яв­ля­є­ться в до­що­ву по­го­ду або при на­дли­шко­во­му по­ли­ві. Ма­ло то­го, що фі­то­фто­ра по­шко­джує план­та­цію по­мі­до­рів, ще й на ба­кла­жа­ни пе­ре­ла­зить. З їхньо­го про­да­жу жи­ву, то­му не маю пра­ва опу­ска­ти ру­ки, — ка­же Оле­на ЛОЗА, 43 ро­ки, з се­ли­ща Те­плик Він­ни­цької обла­сті.

— Щоб не ли­ти во­ду на ро­сли­ну звер­ху, вко­па­ла між дво­ма ку­ща­ми обрі­за­ні пла­сти­ко­ві пля­шки. Во­ду ллю в них. Так во­ло­га йде в зем­лю, а її на­дли­шки не осі­да­ти­муть на ли­сті.

Якщо гри­бок уже з’явив­ся на ку­щі, ро­бить на­си­че­ний со­льо­вий роз­чин. Роз­во­дить 100 г со­лі на 1 л во­ди. Пе­ре­мі­шує та об­при­скує по­шко­дже­ні ро­сли­ни. Утво­ри­ться тон­ка со­льо­ва плів­ка, яка зу­пи­нить по­ши­ре­н­ня хво­ро­би.

— Тре­ба бу­ти го­то­вим, що ро­сли­на при­пи­нить ріст, ли­стя по­жов­кне й опа­де. Кущ ки­не всі си­ли на ви­зрі­ва­н­ня пло­дів. Щоб не вда­ва­ти­ся до екс­тре­маль­них за­хо­дів, кра­ще на­пе­ред за­хи­сти­ти по­мі­до­ри від гриб­ко­вих ін­фе­кцій.

Для цьо­го об­при­скує їх роз­чи­ном ке­фі­ру, що пе­ре­бро­див. Роз­во­дить йо­го літр на 10 л во­ди.

— По­лю­бив­ся ме­ні на­стій ча­сни­ку. Мі­стить фі­тон­ци­ди, що вби­ва­ють спо­ри ін­фе­кції. Чи­щу ча­сник і про­пу­скаю че­рез прес або м’ясо­руб­ку, щоб ви­йшло 150 гра­мів ка­шки. Ро­змі­шую її у 10 л во­ди й за­ли­шаю на го­ди­ну, щоб на­сто­яв­ся.

Роз­чин пе­ре­мі­шує, про­ці­джує та об­при­скує ку­щі по­мі­до­рів.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.