Пла­сти­ко­ві ві­кна пе­ре­во­дять на зи­мо­вий ре­жим

ВАЗОНИ НА ВІ­КНАХ СТВОРЮЮТЬ КОНДЕНСАТ

Gazeta po-ukrainsky - - ДІМ - Оле­ксандр ЛЕТЕНКО

— Ми­ну­лої осе­ні по­ста­вив пла­сти­ко­ві ві­кна. Обі­йшли­ся не­де­ше­во. Але я роз­ча­ро­ва­ний. У квар­ти­рі не ста­ло те­плі­ше. Більш то­го — на по­верх­ні скло­па­ке­та утво­рю­є­ться конденсат — кра­плі во­ди. Звер­тав­ся на фір­му, де ку­пив ві­кна. При­хо­ди­ли фа­хів­ці. Пе­ре­ві­ри­ли. Ска­за­ли — до їхньої ро­бо­ти пре­тен­зій бу­ти не мо­же. А ко­му їх пред’яв­ля­ти? — за­пи­тує 62-рі­чний Ми­ко­ла КОЛОМІЄЦЬ із Чер­кас.

— Це одна з най­по­ши­ре­ні­ших про­блем, — го­во­рить 50-рі­чний Ко­стян­тин Ла­го­да, стар­ший ме­не­джер фір­ми з про­да­жу пла­сти­ко­вих ві­кон у сто­ли­ці. — Пла­сти­ко­ві ві­кна, на від­мі­ну від де­рев’яних — гер­ме­ти­чні. При ви­со­кій во­ло­го­сті утво­рю­є­ться конденсат на по­верх­ні скло­па­ке­та та під­ві­кон­ні. Та­ке ча­сто тра­пля­є­ться в квар­ти­рах із по­га­ною вен­ти­ля­ці­єю та слаб­кою ро­бо­тою ба­та­рей. Та­кож у кім­на­тах із ве­ли­кою кіль­кі­стю ро­слин. Їх по­лив утво­рює до­да­тко­ву во­ло­гу.

Якщо конденсат з’явив­ся все­ре­ди­ні скло­па­ке­та — це брак. Йо­го ма­ють за­мі­ни­ти за ра­ху­нок ви­ро­бни­ка.

— Моя порада — про­ві­трюй­те кім­на­ту ча­сті­ше. Три-чо­ти­ри ра­зи на день по 10–15 хви­лин. І що­ран­ку про­тя­гом 15–20 хви­лин. Під час про­ві­трю­ва­н­ня ві­кна від­кри­вай­те яко­мо­га шир­ше. Або за­ли­шай­те в ре­жи­мі роз­гер­ме­ти­за­ції на три­ва­лі­ший час. Для цьо­го ру­чку по­вер­ніть на 45 гра­ду­сів.

Стул­ки су­ча­сних скло­па­ке­тів із тов­стим склом ва­жать ба­га­то. Во­ни мо­жуть що­рі­чно від­кри­ва­ти­ся і за­кри­ва­ти­ся по­над ти­ся­чу ра­зів. Не­які­сна фур­ні­ту­ра за кіль­ка мі­ся­ців ко­ри­сту­ва­н­ня ві­кна­ми по­чне ство­рю­ва­ти про­бле­ми. Ру­чки роз­бов­ту­ю­ться. З-під сту­лок дме. Пе­тлі ла­ма­ю­ться. Слід за­мі­ни­ти її на су­ча­сні­шу та які­сні­шу.

— Про­тяг із ві­кна ви­ни­кає че­рез те, що стул­ка до ра­ми при­ля­гає не­щіль­но. Ви­ро­бник за­оща­див, по­ста­вив не­які­сний ущіль­ню­вач. Йо­го тре­ба за­мі­ни­ти. Пла­сти­ко­ві ві­кна ущіль­ню­ють син­те­ти­чним ка­у­чу­ком. По­про­сту — гу­мою, си­лі­ко­ном або тер­мо­пла­стом. Си­лі­кон — най­більш які­сний ма­те­рі­ал. Він не схиль­ний до де­фор­ма­цій за пе­ре­па­дів тем­пе­ра­тур. Не­об­хі­дно за­мі­ни­ти ущіль­ню­ва­чі на но­ві, з дов­шим тер­мі­ном слу­жби. Для про­фі­ла­кти­ки — ку­піть за­сіб для зма­ще­н­ня ущіль­ню­ва­ча. Ду­ти з ві­кна мо­же, якщо при уста­нов­ці ві­кон мон­та­жни­ки не про­гер­ме­ти­зу­ва­ли ву­ли­чні шви. Або не за­кри­ли мон­та­жну пі­ну. Во­на під­да­ла­ся пря­мо­му впли­ву во­ло­ги та сон­ця. Від цьо­го по­ча­ла руй­ну­ва­ти­ся і об­си­па­ти­ся.

— Не­об­хі­дно ви­чи­сти­ти за­ли­шки пі­ни і за­но­во обро­би­ти ві­кно. З ву­ли­ці про­ма­за­ти мон­та­жні шви гер­ме­ти­ком. Або за­кри­ти шви пла­сти­ко­ви­ми на­щіль­ни­ка- ми. Ду­ти з ві­кна мо­же й з ін­шої при­чи­ни. Ві­кно вста­нов­лю­ва­ли в те­плу по­ру ро­ку. Фур­ні­ту­ру на­ла­што­ву­ва­ли на лі­тній ре­жим — на слаб­ший при­тиск. Її слід пе­ре­ве­сти на зи­мо­вий ре­жим. Це зо­бов’яза­на зро­би­ти фір­ма-про­да­вець.

Із ча­сом при від­крит­ті та за­крит­ті ві­кна стул­ки ри­плять. При­чи­на — брак ма­сти­ла на пе­тлях. Во­но вхо­дить у на­бір по до­гля­ду за ві­кна­ми. А ось якщо зма­ще­н­ня пе­тель не до­по­мо­гло — при­чи­на в де­фор­ма­ції ві­кон­но­го отво­ру. Бу­ди­нок дав усад­ку. Але мо­жли­во — зла­мав­ся ме­ха­нізм. По­лом­ку зо­бов’яза­ний усу­ну­ти ви­ро­бник.

— На­справ­ді при­чин не­справ­но­стей пла­сти­ко­вих ві­кон чи­ма­ло. Ча­сто вин­ний по­ку­пець. Він за­ба­жав на цьо­му за­оща­ди­ти ко­шти. Не ри­зи­куй­те у ви­бо­рі ви­ро­бни­ка, — ка­же Ко­стян­тин Ла­го­да. — Оби­рай­те пе­ре­ві­ре­них із хо­ро­шою ре­пу­та­ці­єю.

Ру­чку по­вер­ніть на 45 гра­ду­сів

Кім­на­ту слід про­ві­трю­ва­ти три-чо­ти­ри ра­зи на день по 10–15 хви­лин. І що­ран­ку про­тя­гом 15–20 хви­лин

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.