”Одні хо­чуть 500 до­ла­рів за ре­монт. Дру­гі — 700”

Gazeta po-ukrainsky - - ДІМ - О. Л.

— За мо­єї від­су­тно­сті в квар­ти­рі ло­пнув шланг. Хо­ло­дна во­да ли­ла пів­го­ди­ни, — роз­по­від­ає Ксе­нія ГОЛОВАЧОВА, 52 ро­ки, з Сум. — Ава­рій­ку ви­кли­ка­ли су­сі­ди.

— За актом же­ку, ви­ну пов­ні­стю по­ві­си­ли на ме­не. У ньо­му на­пи­са­ли — ”був вста­нов­ле­ний не­пе­ре­дба­че­ний пла­ном бу­дин­ку шланг”. А цей шланг — са­мий зви­чай­ний. Та­кий про­да­ють ра­зом із бу­дья­кою сан­те­хні­кою. А за пла­ном бу­дин­ку — ме­та­ле­ві зва- ре­ні тру­би. По­ча­ли­ся ві­зи­ти су­сі­дів — одні хо­чуть 500 до­ла­рів за ре­монт. Дру­гі — 700. Гро­ші ви­ма­га­ють на­віть ме­шкан­ці ”уби­тих” квар­тир.

— На­сам­пе­ред, вам слід са­мо­стій­но вста­но­ви­ти, що ста­ло при­чи­ною за­то­пле­н­ня, — го­во­рить адво­кат 42-рі­чний Во­ло­ди­мир Чу­ма­чен­ко з Ки­є­ва. — Якщо упов­но­ва­же­на ко­мі­сія ви­зна­чи­ла лю­ди­ну як ви­ну­ва­тця, і фі­ксує це в акті, їй до­ве­де­ться до­во­ди­ти свою не­ви­ну­ва­тість у су­ді. Най­кра­ще за­ла­го­ди­ти кон­флікт у по­за­су­до­во­му по­ряд­ку.

Не­гай­но звер­ні­ться до по­стра­жда­лих су­сі­дів. Про­по­нуй­те їм від­шко­ду­ва­ти зав­да­ні зби­тки мир­ним шля­хом. Якщо во­ни по­го­дя­ться — обов’яз­ко­во при пе­ре­да­чі гро­шей ві­зьміть роз­пи­ску. У ній по­вин­но бу­ти за­зна­че­но — хто кон­кре­тно отри­мує до­по­мо­гу. В яко­му роз­мі­рі. За що. І го­лов­не — ”пре­тен­зій не ма­є­мо”.

Ко­ли су­сі­ди не хо­чуть при­йма­ти від­шко­ду­ва­н­ня, по­трі­бно осо­би­сто про­ве­сти огляд за­то­пле­ної квар­ти­ри. Сфо­то­гра­фу­ва­ти най­біль­ші по­шко­дже­н­ня.

— Ви­ма­гай­те осо­би­стої при­су­тно­сті при офі­цій­но­му скла­дан­ні су­сі­да­ми акта за­то­пле­н­ня і акта огля­ду при­мі­ще­н­ня. Якщо су­сі­ди вка­за­ли не­ре­аль­ну су­му ком­пен­са­ції — про­сіть суд при­зна­чи­ти зу­стрі­чну оцін­ку.

За до­по­мо­гою до­ку­мен­тів і че­ків на сан­те­хні­ку в су­ді мо­жна до­ве­сти за­вод­ський брак ку­пле­но­го то­ва­ру. Якщо ж у квар­ти­рі ло­пну­ли ста­рі тру­би — до­ве­де­ться пред’яви­ти ко­пії звер­нень до же­ку, або про ви­клик із ці­єї при­чи­ни сан­те­хні­ка.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.