Для ко­ктей­лю яй­це зби­ва­ють із згу­ще­ним мо­ло­ком

Gazeta po-ukrainsky - - ЇЖA - Ва­си­ли­на КОПИТКО

— Щоб ство­ри­ти свя­тко­ву атмо­сфе­ру, го­тую ко­ктейль із ко­нья­ком та яй­цем, — ка­же 27-рі­чна Ка­те­ри­на ЛІСКЕВИЧ із Рів­но­го. — На­пій ви­хо­дить се­ре­дньої мі­цно­сті, з ори­гі­наль­ним сма­ком. Та­кий ко­ктейль най­кра­ще по­да­ва­ти до лег­ких фру­кто­вих де­сер­тів.

Зби­ває мі­ксе­ром одне яй­це й до­дає до ньо­го 3 чай­ні лож­ки згу­ще­но­го мо­ло­ка.

— Все ра­зом зби­ваю близь­ко хви­ли­ни. Вли­ваю 50 мі­лі­лі­трів будь-яко­го ко­нья­ку і 20 — су­хо­го бі­ло­го ви­на. Ре­тель­но ви­мі­шую, ви­чав­люю з ли­мо­на кіль­ка ка­пель со­ку. Пе­ре­ли­ваю на­пій у бо­кал на ви­со­кій ніж­ці та при­кра­шаю м’ятою або шма­тком апель­си­на. До сто­лу по­даю охо­ло­дже­ним, — роз­по­від­ає Ка­те­ри­на Ліскевич.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.