”У жу­рав­ли­ний со­ус до­даю мед і ци­бу­лю”

Gazeta po-ukrainsky - - ЇЖA -

— Фар­ши­ро­ва­ну кур­ку по­даю з жу­рав­ли­ним со­усом, — ка­же Ан­то­ні­на Смола. Ро­змо­ро­жую 400 гра­мів жу­рав­ли­ни і про­ми­ваю її під те­плою про­то­чною во­дою. Ви­би­раю по­шко­дже­ні яго­ди. На дрі­бній тер­тці на­ти­рає це­дру одно­го апель­си­на. Зні­має бі­лу шкур­ку з ньо­го і ви­чав­лює сік. — У гли­бо­кій по­су­ди­ні ро­зі­грі­ваю 2 сто­ло­ві лож­ки олив­ко­вої олії та вси­паю одну по­дрі­бне­ну чер­во­ну ци­бу­лю. Об­сма­жую про­тя­гом 5 хви­лин. До­даю 2 сто­ло­ві лож­ки ме­ду, ви­чав­ле­ний апель­си­но­вий сік і 2 чай­ні лож­ки на­тер­тої це­дри. Пе­ре­мі­шую і змен­шую во­гонь. На­кри­ваю кри­шкою та го­тую 20 хви­лин. Пе­ре­ли­ваю со­ус в окре­му по­су­ди­ну та став­лю в хо­ло­дне мі­сце на 2 го­ди­ни. Со­ус має ки­сло-со­лод­кий смак. Най­кра­ще під­хо­дить до м’яса за­пе­че­ної пти­ці.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.