СКАСОВУЮТЬ ПАПЕРОВІ ТРУДОВІ КНИЖКИ

Gazeta po-ukrainsky - - ГОЛОВНА СТОРІНКА - На­та­лія СОКОЛАН

Із 9 жов­тня уряд за­пу­скає за­ко­но­про­ект, що ска­со­вує паперові трудові книжки. Ін­фор­ма­ція про стаж мі­сти­ти­ме­ться в еле­ктрон­них ре­є­страх. Їх за­про­ва­ди­ли із 2000 ро­ку.

— Гро­ма­дя­ни не му­си­ти­муть при вла­шту­ван­ні на ро­бо­ту по­да­ва­ти тру­до­ву книж­ку. Від­по­від­но, ро­бо­то­дав­цям не по­трі­бно її пе­ре­ві­ря­ти та збе­рі­га­ти, — го­во­рить мі­ністр Ка­бі­не­ту мі­ні­стрів Укра­ї­ни Дми­тро Ду­бі­лет, 34 ро­ки. — Еле­ктрон­ний до­ку­мент з ін­фор­ма­ці­єю про стаж укра­їн­ці змо­жуть зна­йти й отри­ма­ти в ме­ре­жі. Для цьо­го по­трі­бен еле­ктрон­ний ци­фро­вий під­пис. Осо­би, які ма­ють стаж до 2000 ро­ку, ма­ти­муть мо­жли­вість са­мо­стій­но або че­рез ро­бо­то­дав­ця за­не­сти ці да­ні до еле­ктрон­но­го ре­є­стру. Во­дно­час пра­це­дав­ці пе­ре­ві­ря­ти­муть до­сто­вір­но­сті до­ку­мен­та за до­по­мо­гою QR-ко­ду. Якщо хтось усе ж за­хо­че ко­ле­кціо­ну­ва­ти ін­фор­ма­цію про свій стаж у тру­до­вих книж­ках, це не за­бо­ро­не­но. Мо­жна про­си­ти ді­ло­во­да зро­би­ти в ньо­му за­пи­си й по­ста­ви­ти штам­пи. Але ні пра­ців­ник, ні ро­бо­то­да­вець те­пер не зо­бов’яза­ні це ро­би­ти.

По­трі­бен еле­ктрон­ний ци­фро­вий під­пис

— Ідея хо­ро­ша. Так укра­їн­цям бу­де про­сті­ше отри­ма­ти по­трі­бну ін­фор­ма­цію і не стра­шно, якщо за­гу­биш тру­до­ву, — роз­по­від­ає 62-рі­чна Лю­бов Кра­є­ва з Чер­кас. — Якось я зби­ра­ла да­ні про стаж для бра­та, ко­ли він ішов на пен­сію. Із мі­ста ви­їхав у се­ло, офі­цій­но пра­це­вла­што­ва­ний був ма­ло. Тру­до­ву книж­ку за­гу­бив. Для не­об­хі­дно­го мі­ні­му­му до пен­сії ва­жли­во бу­ло все. Ішло­ся про те, чи вза­га­лі при­зна­чать хо­ча б мі­ні­маль­ний роз­мір. Біль­шість бу­ді­вель­них ком­па­ній, в яких пра­цю­вав по кіль­ка мі­ся­ців, за­кри­ли. До­ве­ло­ся їха­ти до Ки­є­ва. Блу­ка­ла яки­мись ма­нів­ця­ми, щоб зі­бра­ти всі да­ні. За ча­сти­ною хо­ди­ла по ар­хі­вах. Ле­две на­шкре­бли по­трі­бну кіль­кість ро­ків. Як­би ця ін­фор­ма­ція бу­ла в одно­му мі­сці, зеко­но­ми­ла б ку­пу ча­су. Ра­дію, що хоч щось ко­ри­сне для лю­дей ро­блять.

У Дер­жав­ній слу­жбі зайня­то­сті роз­по­від­а­ють, що тлу­ма­че­н­ня що­до но­во­вве­де­н­ня змі­ню­ю­ться що­дня. До­сі вно­сять до­пов­не­н­ня, роз’ясне­н­ня.

— Ми пра­цю­є­мо, ко­ли вже є за­твер­дже­ний за­кон. По­ки що ні­чо­го но­во­го в на­шій ро­бо­ті не­має. На­ка­зи не над­хо­ди­ли, — го­во­рить 43-рі­чна Ган­на Ку­чер, ке­рів­ник від­ді­лу з пи­тань до­дер­жа­н­ня за­ко­но­дав­ства про пра­цю, зайня­тість та ін­ших нор­ма­тив­но-пра­во­вих актів Управ­лі­н­ня держ­пра­ці Чер­ка­ської обла­сті.

Вер­хов­на Ра­да пра­цює над про­е­ктом но­во­го тру­до­во­го ко­де­ксу. Мо­жли­во, в ньо­му вже не бу­де нор­ми про тру­до­ву книж­ку. Але в ст. 48 чин­но­го Ко­де­ксу за­ко­нів про пра­цю са­ме во­на є основ­ним до­ку­мен­том про ді­яль­ність.

Пі­сля ска­су­ва­н­ня па­пе­ро­вої тру­до­вої ві­ді­мруть штра­фні сан­кції за по­ру­ше­н­ня в ор­га­ні­за­ції їхньо­го облі­ку, за­пов­не­н­ня та збе­рі­га­н­ня. Ра­ні­ше ро­бо­то­да­вець міг ти­сну­ти на пра­ців­ни­ка, не від­да­ю­чи тру­до­ву. За­ко­но­дав­ство пе­ред­ба­чає, що це має зро­би­ти про­тя­гом трьох днів пі­сля звіль­не­н­ня. Але ці­єї нор­ми до­три­му­ва­ли­ся не зав­жди. Крім то­го, пра­ців­ни­ка не шан­та­жу­ва­ти­муть за­пи­сом про при­чи­ну звіль­не­н­ня. Йо­го мо­жна оскар­жи­ти в су­ді, але на­віть ви­прав­ле­ний він за­ли­ша­є­ться в тру­до­вій книж­ці й мо­же бен­те­жи­ти но­во­го ке­рів­ни­ка.

— Книжки з при­ці­лом на май­бу­тнє мо­жна ска­со­ву­ва­ти, але не пов­ні­стю. На­при­клад, ме­ні, щоб до­ве­сти стаж, тру­до­ва по­трі­бна, — ка­же ди­ре­ктор Укра­їн­сько­го ана­лі­ти­чно­го цен­тру Оле­ксандр Охрі­мен­ко. — Я по­чи­нав пра­цю­ва­ти 1981 ро­ку. Ко­ли до­ве­де­ться під­ра­хо­ву­ва­ти стаж, звід­ки я при­не­су до­від­ку? З під­при­єм­ства, яко­го вже не існує? А є лю­ди, які пра­цю­ва­ли в рі­зних ку­то­чках СРСР і та­кі до­від­ки теж не змо­жуть на­да­ти. На­шу ба­зу по­ча­ли ве­сти з 2000-го, а то­чні­ше — з 2003 ро­ку. От­же, тіль­ки тим, хто по­чав пра­цю­ва­ти пі­сля цьо­го, па­пе­ро­ва тру­до­ва книж­ка не по­трі­бна.

Тим, хто по­чав пра­цю­ва­ти пі­сля 2003 ро­ку, па­пе­ро­ва тру­до­ва книж­ка не по­трі­бна

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.