Сім від­со­тків укра­їн­ців змо­жуть жи­ти на дер­жав­ну пен­сію

Gazeta po-ukrainsky - - ГОЛОВНА СТОРІНКА - М. Д.

Ро­бо­то­дав­ців не бу­дуть штра­фу­ва­ти за дрі­бні по­ру­ше­н­ня під час пер­шої пе­ре­вір­ки. По­ка­ра­н­ня за­сто­су­ють, якщо ін­спе­кто­ри Держ­пра­ці ви­яв­лять по­ді­бне зно­ву. З ве­ре­сня по­ча­ла ді­я­ти від­по­від­на по­ста­но­ва Ка­бмі­ну.

3 жов­тня Вер­хов­на Ра­да ухва­ли­ла в пер­шо­му чи­тан­ні змі­ни до Ко­де­ксу за­ко­нів про пра­цю. Про­по­ну­ють змен­ши­ти роз­мір штра­фів за не­о­форм­ле­них пра­ців­ни­ків та ви­пла­ту зар­плат у ”кон­вер­тах”. За­раз за по­ді­бні по­ру­ше­н­ня тре­ба спла­ти­ти штраф у роз­мі­рі 30 мі­ні­маль­них зар­плат — по­над 125 тис. грн. Де­пу­та­ти хо­чуть змен­ши­ти су­му до чо­ти­рьох ”мі­ні­ма­лок” — 16,7 тис. грн.

— Одно­зна­чно штра­фи для ро­бо­то­дав­ців по­трі­бно змен­шу­ва­ти. Це по­зи­тив­ний си­гнал для бі­зне­су, — го­во­рить фі­нан­со­вий екс­перт Оле­ксій Кущ, 43 ро­ки. — Штра­фи до­бре пра­цю­ють ви­клю­чно в еко­но­мі­ках із чі­тки­ми пра­ви­ла­ми гри між дер­жа­вою та пла­тни­ка­ми по­да­тків. А там, де сто­сун­ки дер­жа­ви і бі­зне­су зна­хо­дя­ться в ста­дії ста­нов­ле­н­ня, во­ни не да­ють по­трі­бно­го ефе­кту. Це без­по­се­ре­дньо сто­су­є­ться Укра­ї­ни. Що­прав­да, ви­ве­сти зар­пла­ти ”із ті­ні” та­ким чи­ном не вда­сться. Штра­фи не бу­ли при­чи­ною по­яви ті­ньо­во­го рин­ку пра­ці. Тре­ба ско­ро­чу­ва­ти по­да­ток на при­бу­ток, від­мі­ня­ти вій­сько­вий збір, зни­жу­ва­ти єди­ний со­ці­аль­ний вне­сок.

В Укра­ї­ні над­хо­дже­н­ня єди­но­го со­ці­аль­но­го вне­ску що­рі­чно збіль­шу­є­ться на 20– 30 від­со­тків. В основ­но­му ко­шти отри­му­є­мо за ра­ху­нок зро­ста­н­ня до­хо­дів у ле­галь­но­му се­кто­рі еко­но­мі­ки. Однак до­сі ма­є­мо не­о­фі­цій­но пра­це­вла­што­ва­них пра­ців­ни­ків. Та­кож ба­га­то ро­бо­то­дав­ців пе­ре­ва­жно ви­пла­чу­ють ”мі­ні­мал­ку”. Ре­шту гро­шей да­ють ”у кон­вер­ті”. За рі­зни­ми оцін­ка­ми, ри­нок ті­ньо­вих зар­плат та не­ле­галь­но­го пра­це­вла­шту­ва­н­ня ста­но­вить до 500 мі­льяр­дів гри­вень.

Під­при­єм­цям тре­ба да­ти чі­ткі га­ран­тії, що за­ко­но­дав­ство не змі­ню­ва­ти­муть що­най­мен­ше про­тя­гом най­ближ­чих п’яти ро­ків. Сьо­го­дні ж ма­є­мо аб­со­лю­тно не­ефе­ктив­ну си­сте­му під­при­єм­ни­цтва в кра­ї­ні. Бі­знес не знає, чо­го че­ка­ти че­рез рік-два.

— Ко­декс за­ко­нів про пра­цю тре­ба пе­ре­гля­да­ти і не тіль­ки що­до роз­мі­ру штра­фів. Біль­шість норм там за­ста­рі­лі. Во­ни і бі­зне­су не да­ють пра­цю­ва­ти, і не за­хи­ща­ють пра­ців­ни­ків, — ка­же 46-рі­чний Оле­ксій ДОРОШЕНКО, го­ло­ва На­ціо­наль­ної ра­ди еко­но­мі­чно­го роз­ви­тку.

— На­при­клад, ба­га­то лю­дей не мо­жуть оскар­жи­ти рі­ше­н­ня про своє звіль­не­н­ня. Во­дно­час чи­нов­ни­ки, про­ку­ро­ри, пра­во­охо­рон­ці че­рез суд успі­шно по­нов­лю­ю­ться на по­са­дах. Крім то­го, ма­є­мо в Укра­ї­ні за­ба­га­то свя­тко­вих днів. Від­по

Тре­ба ро­би­ти мен­ше по­да­тко­ве на­ван­та­же­н­ня на фонд за­ро­бі­тної пла­ти

чи­ва­є­мо біль­ше, ніж жи­те­лі за­мо­жних єв­ро­пей­ських кра­їн. Еко­но­мі­ка мо­же зро­ста­ти мі­ні­мум на один від­со­ток біль­ше, якщо у ро­ці ста­не на три свя­тко­ві дні мен­ше.

Тіль­ки сім від­со­тків укра­їн­ців роз­ра­хо­ву­ють, що змо­жуть жи­ти на дер­жав­ну пен­сію. Тоб­то во­ни го­то­ві сьо­го­дні отри­му­ва­ти бі­лу зар­пла­ту зі спла­тою всіх по­да­тків. Біль­шість укра­їн­ців шу­кає ін­ші спосо­би, щоб за­без­пе­чи­ти се­бе в ста­ро­сті. На­при­клад, від­кла­да­ють гро­ші за ра­ху­нок зда­чі в орен­ду жи­тла чи не­о­фі­цій­них за­ро­бі­тків. Зав­дя­ки змен­шен­ню штра­фів ви­ве­сти ри­нок з ті­ні не вда­сться. Тре­ба ро­би­ти мен­ше по­да­тко­ве на­ван­та­же­н­ня на фонд за­ро­бі­тної пла­ти. Та­кож пе­ре­хо­ди­ти на на­ко­пи­чу­валь­ну пен­сій­ну си­сте­му.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.