”Не­птун” мо­же уто­пи­ти будь-який ко­ра­бель у Чор­но­му мо­рі

ПО­КА­ЗА­ЛИ БРОНЕТЕХНІ­КУ ДЛЯ МОРСЬКОЇ ПІХОТИ

Gazeta po-ukrainsky - - ГОЛОВНА СТОРІНКА - Со­фія СТАРОКОНЬ

У Ки­є­ві три­ває між­на­ро­дна ви­став­ка ”Зброя та без­пе­ка-2019”. У па­віль­йо­нах за­галь­ною пло­щею 34 тис. кв. м по­ка­за­ли остан­ні роз­роб­ки по­над 280 уча­сни­ків із 16 кра­їн.

Ек­спо­зи­ції пред­став­ля­ють 40 під­при­ємств із дер­жав­ної кор­по­ра­ції ”Укр­обо­рон­пром” та 23 під­при­єм­ства гро­мад­сько­го об’єд­на­н­ня ”Лі­га обо­рон­них під­при­ємств”.

Най­біль­ша ви­став­ка — на пар­ков­ці Мі­жна­ро­дно­го ви­став­ко­во­го цен­тру на ме­тро Лі­в­обе­ре­жна. Бро­не­ма­ши­ни ви­дно із ві­кна ва­го­на ме­тро ще на під’їзді до стан­ції.

8 жов­тня най­біль­ше лю­дей хо­дить нав­ко­ло бе­ре­го­во­го ком­пле­ксу РК-360МЦ. Йо­го роз­ро­бля­ють із 2014 ро­ку кіль­ка укра­їн­ських під­при­ємств. Стрі­ляє кри­ла­ти­ми ра­ке­та­ми се­ре­дньої й ма­лої даль­но­сті Р-360 ”Не­птун”.

— ”Не­птун” мо­же уто­пи­ти будь-який ко­ра­бель у Чор­но­му мо­рі. Го­лов­не, щоб ро­бо­та над ра­ке­тою не при­пи­ни­ла­ся, — го­во­рить офі­цер 24-ї бри­га­ди Іван Бей­стре­чен­ко, 34 ро­ки. — Це мор­ський ва­рі­ант. Су­хо­пу­тна вер­сія ра­ке­тно­го ком­пле­ксу вра­жа­ти­ме ці­лі за від­ста­ні 300 кі­ло­ме­трів.

Двоє кур­сан­тів по­ряд ко­па­ють по ши­нах та­кти­чний без­пі­ло­тний удар­но-транс­порт­ний апа­рат ”Фан­том”. Фар­бо­ва­ний у пі­ща­ний ко­лір, біль­ше схо­жий на ди­тя­чу ”ігра­шку-пе­ре­рос­тка” для до­ро­слих на пуль­ті.

— Во­ни ду­же дов­го на­ла­што­ву­ю­ться, і все одно ним ке­рує лю­ди­на, яку теж тре­ба на­вчи­ти, — ка­же один із чо­ло­ві­ків.

— Ско­ро лю­ди вза­га­лі не бу­дуть по­трі­бні, бо все бу­де за ро­бо­то­те­хні­кою, — від­по­від­ає йо­му то­ва­риш.

Две­рі в па­віль­йо­ни від­чи­ня­ють о 10:00. На вхо­дах і мі­сцях ре­є­стра­ції утво­рю­ю­ться чер­ги.

Вхід на за­хід пла­тний — у ка­сі прав­лять 80 грн за кви­ток. Та­кож тре­ба за­пов­ни­ти ан­ке­ту про ме­ту від­ві­ду­ва­н­ня. На на ви­хо­ді сто­їть охо­ро­нець.

— Це ви­хід, а не вхід, — по­яснює де­ле­га­ту одні­єї з араб­ських кра­їн.

По­се­ред за­ли — одна з най­яскра­ві­ших но­ви­нок — по­фар­бо­ва­ний у чор­ний бро­не­транс­пор­тер ”Ота­ман-3”. Йо­го по­бу­ду­ва­ла ком­па­нія ”Пра­кти­ка” для морської піхоти.

”Ота­ман” осна­ще­ний за остан­ньою бу­квою ”зброй­ної мо­ди” та стан­дар­та­ми НАТО. Має но­ві­тню си­сте­му спо­сте­ре­же­н­ня, аме­ри­кан­ську під­ві­ску, ні­ме­цький дви­гун, мі­цну бро­ню й кон­ди­ціо­не­ри.

— По всьо­му кор­пу­су роз­та­шо­ва­ні ка­ме­ри, що пе­ре­да­ють зо­бра­же­н­ня на оку­ля­ри шо­ло­ма вір­ту­аль­ної ре­аль­но­сті. Він за­раз за­ря­джа­є­ться, — го­во­рить пред­став­ник роз­ро­бни­ка. — Про сам ав­то­мо­біль спи­тай­те в мо­го ко­ле­ги.

По­ту­жно­сті ні­ме­цько­го дви­гу­на ви­ста­чить во­зи­ти не тіль­ки сол­да­тів, а й тя­га­ти ар­ти­ле­рій­ські уста­нов­ки.

— ”Ота­ман” ще не про­йшов ви­про­бу­ва­н­ня, — ка­же пред­став­ник ком­па­нії ”Пра­кти­ка”. — Ду­маю, дов­го во­зи­ти­ся бу­дуть ли­ше з йо­го ам­фі­бій­ні­стю (мо­жли­ві­стю пла­ва­ти. — ГПУ). Бо в ре­шті він — іде­аль­ний. На­род звід­ти ви­хо­ди­ти не хо­че. Ка­жуть, там зру­чно.

Щоб но­вин­ка з’яви­ла­ся в укра­їн­ських си­ло­вих стру­кту­рах, ма­ють бу­ти укла­де­ні до­го­во­ри та про­ве­де­ні ви­про­бу­ва­н­ня.

— Це не швид­ка про­це­ду­ра. Іно­ді ви­про­бу­ва­н­ня три­ва­ють ро­ка­ми. Спіль­на ко­о­пе­ра­ція — най­вір­ні­ший ви­хід із си­ту­а­ції, — по­яснює вій­сько­вий екс­перт Та­рас Чмут. — Жо­дна кра­ї­на в сві­ті не мо­же ство­рю­ва­ти зброю са­мо­стій­но, на­віть Ки­тай.

Пер­шо­го дня між те­хні­кою в ото­чен­ні охо­ро­ни хо­дять мі­ні­стри вну­трі­шніх справ Ар­сен Ава­ков та обо­ро­ни Ан­дрій За­го­ро­днюк. З ни­ми — на­чаль­ник Ге­не­раль­но­го шта­бу Ру­слан Хом­чак.

— Від­со­ток но­вої те­хні­ки не є та­кий, який нам під­хо­дить за пла­на­ми, — ка­же 42-рі­чний Ан­дрій За­го­ро­днюк. — І на ви­став­ці пе­ре­бу­ва­ють ті, хто нам до­по­мо­же ви­пра­ви­ти си­ту­а­цію. Осо­бли­во ди­ви­ти­ме­мо­ся на те­хно­ло­гі­чні зраз­ки, що до­по­мо­жуть ви­йти на но­вий рі­вень.

Ар­сен Ава­ков від іме­ні мі­ні­стер­ства під­пи­сує ме­мо­ран­дум із дер­жав­ним під­при­єм­ством ”Ан­то­нов” про на­мір при­дба­ти 12 транс­порт­них лі­та­ків Ан178.

Між без­пі­ло­тни­ка­ми хо­дить ко­ман­ду­вач Су­хо­пу­тних військ Оле­ксандр Мир­ський. Йо­го за­ці­ка­вив ком­плекс ”Де­мон-Є” від ком­па­нії ”А-ДРОНС”.

Це чор­ний апа­рат із чор­ни­ми гвин­та­ми. Вни­зу до ньо­го крі­пля­ться два ру­чні про­ти­тан­ко­ві гр­ана­то­ме­ти. Пі­сля по­стрі­лу ту­би ски­да­ють і апа­рат по­вер­та­є­ться до­до­му.

— Ски­дає гр­ана­то­ме­ти то­му, що ча­сто да­ють осі­чку. По­стріл є, а сна­ряд не ви­лі­тає. А не­сти на­зад по­тен­цій­но за­ря­дже­ну зброю не­без­пе­чно, — го­во­рить пред­став­ник роз­ро­бни­ка.

По­ка­зує під сте­лею бі­лий лі­так, до яко­го при­крі­пле­ний мен­ший із ка­ме­рою на но­сі.

— Ба­чи­те той ма­лень­кий? Це — без­пі­ло­тник-ка­мі­ка­дзе. Він по ко­ман­ді від­чі­плю­є­ться й ле­тить лі­кві­ду­ва­ти во­ро­гів, — до­дає.

Ви­став­ка три­ва­ти­ме до 11 жов­тня.

Ка­ме­ри пе­ре­да­ють зо­бра­же­н­ня на оку­ля­ри шо­ло­ма вір­ту­аль­ної ре­аль­но­сті

Чо­ло­вік одя­гнув оку­ля­ри до­пов­не­ної ре­аль­но­сті на ви­став­ці ”Зброя та без­пе­ка”. За­хід за­вер­шив­ся 11 жов­тня у сто­ли­чно­му Мі­жна­ро­дно­му ви­став­ко­во­му цен­трі

Ар­ти­ле­рій­ську уста­нов­ку пе­ре­ві­ря­ють пе­ред від­кри­т­тям ви­став­ки ”Зброя та Без­пе­ка”, що про­хо­ди­ла у Ки­є­ві з 8 по 11 жов­тня. Де­мон­стру­ва­ли по­над пів­ти­ся­чі но­ви­нок

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.