За­ха­ра Бер­ку­та зі­грав ро­бот із ”Тер­мі­на­то­ра”

КРИТИКИ НАЗВАЛИ ФІЛЬМ ”ПСЕВДОІСТО­РИЧНИМ ФЕНТЕЗІ”

Gazeta po-ukrainsky - - ГОЛОВНА СТОРІНКА - Оль­га ВАСЬКІВ, Іл­ля ПРОКОПЕНКО

Го­лов­но­го ге­роя в істо­ри­чно­му бо­йо­ви­ку ”За­хар Бер­кут” за по­ві­стю Іва­на Фран­ка зі­грав аме­ри­кан­ський актор 60-рі­чний Ро­берт ПАТРІК. Ві­до­мий за ро­л­лю ро­бо­та-вбив­ці Т-1000 у фан­та­сти­чно­му філь­мі ”Тер­мі­на­тор 2: Су­дний день”.

Дія стрі­чки від­бу­ва­є­ться 1241 ро­ку. Мон­голь­ська ор­да на чо­лі з ха­ном Бу­рун­дою ру­ха­є­ться на за­хід, ви­ни­щу­ю­чи все на шля­ху. Не­ве­ли­ка гро­ма­да кар­пат­ських ми­слив­ців із се­ла Ту­хля під ке­рів­ни­цтвом ста­рій­ши­ни За­ха­ра Бер­ку­та го­ту­є­ться зу­пи­ни­ти во­ро­га. Але Бу­рун­да зна­хо­дить зра­дни­ка се­ред мі­сце­вих. Йо­му від­кри­ває та­єм­ний про­хід у го­рах, за сю­же­том. У про­ка­ті ”За­хар Бер­кут” іде з 10 жов­тня. Ре­жи­се­ри — Ахтем Се­ї­та­бла­єв та аме­ри­ка­нець Джон Вінн.

— Спів­пра­ця з аме­ри­кан­ськи­ми пар­тне­ра­ми — це шанс роз­по­ві­сти сві­ту не­ймо­вір­ну ге­ро­ї­чну істо­рію Фран­ка. По­ка­за­ти кра­су укра­їн­ських Кар­пат. Да­ти мо­жли­вість біль­ше ді­зна­ти­ся про на­шу істо­рію, тра­ди­ції, куль­ту­ру, по­бут. По­чу­ти укра­їн­ську му­зи­ку, — го­во­рить Ахтем Се­ї­та­бла­єв, 46 ро­ків. — У сце­на­рії ми збе­ре­гли основ­ні по­си­ли, за­кла­де­ні кла­си­ком: ідеї гро­ма­дян­сько­го су­спіль­ства, єд­на­н­ня, са­мо­від­да­но­сті та че­сно­сті.

Ко­ли За­хар Бер­кут по­чав ме­ча­ми ма­ха­ти — весь зал зар­жав

Дра­ма­тур­гія й фі­ло­со­фія по­ві­сті Фран­ка не втра­ти­ли акту­аль­но­сті й сьо­го­дні. Це має бу­ти при­кла­дом для на­шо­го по­ко­лі­н­ня. На­ші пред­ки не зда­ли­ся, а зав­дя­ки єд­но­сті й під­трим­ці одне одно­го пе­ре­мо­гли. Від­сто­юй­мо те, що лю­би­мо.

Стрі­чку зні­ма­ли ан­глій­ською мо­вою. Ду­блю­ва­ли укра­їн­ською для ві­тчи­зня­но­го про­ка­ту.

— ”За­хар Бер­кут” — це як комп’ютер­на гра. Тіль­ки ти не мо­жеш взя­ти участь, а про­сто ди­ви­шся, — го­во­рить кі­но­кри­тик Оле­ксандр Гу­сєв, 40 ро­ків, пі­сля ки­їв­ської прем’єри. — Це один із най­ну­дні­ших філь­мів, що я ба­чив у сво­є­му жит­ті. Не так ча­сто бу­ва­ють кар­ти­ни з на­стіль­ки мля­вою ді­єю.

У Фран­ка був емо­цій­ний по­сил і по­шук на­ціо­наль­ної іден­ти­чно­сті, уні­каль­но­сті. Тут ні­якої не­має — ли­ше по­шук уні­вер­саль­но­сті. Спро­ба звер­ну­ти­ся до між­на­ро­дної ау­ди­то­рії ша­ну­валь­ни­ків ек­зо­ти­чно­го псев­до­істо­ри­чно­го фентезі. Але при цьо­му ні кри­хти ори­гі­наль­но­сті.

7 жов­тня від­бу­ла­ся прем’єра філь­му у Льво­ві.

З кі­но­за­лу ”Муль­ти­плекс” у тор­го­вель­но-роз­ва­жаль­но­му ком­пле­ксі ”Спар­так” ви­хо­дить 33-рі­чна Алі­на Со­єн­ко. Ви­ки­дає у смі­тник пу­сті пля­шки з-під на­по­їв і поп-кор­ну. Ви­ймає те­ле­фон.

— Ал­ло, я тіль­ки із прем’єри ”За­ха­ра Бер­ку­та”, — ка­же в слу­хав­ку. — Ну як то­бі ска­за­ти, мо­жеш не йти і не тра­ти­ти гро­ші. Ме­ні по­стій­но за­мість За­ха­ра Бер­ку­та вви­жав­ся жид­кий тер­мі­на­тор із дру­гої ча­сти­ни — ну пам’ята­єш, Ро­берт Патрік йо­го грав. А ко­ли в кін­ці За­хар Бер­кут по­чав ме­ча­ми ма­ха­ти — весь зал зар­жав. На­пев­но, во­ни теж при­га­да­ли сце­ну, де у Тер­мі­на­то­ра за­мість рук но­жі бу­ли.

За нею ви­хо­дить ком­па­нія — двоє дів­чат і троє хло­пців. Обго­во­рю­ють кі­но.

— Я пам’ятаю, то­рік шу­ка­ли азі­а­тів для зйо­мок цьо­го кі­на в Кар­па­тах. У нас один зна­йо­мий ки­та­єць хо­тів по­їха­ти, але йо­му від­бій да­ли. Ро­зу­мію те­пер, чо­му — по­за­кри­ва­ли шо­ло­ма­ми облич­чя мон­го­лів, щоб ха­ра­ктер­них ге­ро­їв не шу­ка­ти, — ка­же один із хло­пців.

— За­уваж, жо­дної го­лов­ної ро­лі в укра­їн­ських акто­рів не бу­ло, — до­дає дів­чи­на. — Най­гір­ше зі­гра­ла ір­ланд­ка Ел­лі­сон Дуд, що бу­ла Ра­дою Бер­кут. Жін­ка у ХІІІ сто­літ­ті, ма­ти двох ді­тей, від ро­бо­ти й ну­жди ма­ла ви­гля­да­ти як ба­бу­ся, а у філь­мі бу­ла та­ка со­бі бі­знес-ву­мен. Ні­би щой­но з-під но­жа пла­сти­чно­го хі­рур­га і са­ло­ну кра­си. Що­ки, гу­би й гру­ди на­ка­че­ні си­лі­ко­ном, зу­би бі­лі — встав­ні. На що ре­жи­сер ди­вив­ся?

Бю­джет ”За­ха­ра Бер­ку­та” ста­но­вить 113 млн грн.

Актри­са Алі­на Ко­ва­лен­ко у філь­мі ”За­хар Бер­кут” зі­гра­ла дру­жи­ну си­на го­лов­но­го ге­роя Ро­са­ну, 7-рі­чний Ми­хай­ло Кор­же­нів­ський її си­на Ба­ча­на. У львів­сько­му му­зей­но-куль­тур­но­му ком­пле­ксі ”Льві­вар­ня” від­кри­ли ви­став­ку ко­стю­мів зі стрі­чки

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.