”Вла­ду пе­ре­ко­на­ли: від аре­шту Па­шин­сько­го ма­ти­ме­те тіль­ки плюс”

ЕКС-НАРДЕПА АРЕШТУВАЛИ НА ДВА МІ­СЯ­ЦІ БЕЗ ПРА­ВА ВНЕСТИ ЗАСТАВУ

Gazeta po-ukrainsky - - ГОЛОВНА СТОРІНКА - На­зар ВАЛЬЧУК

— Сьо­го­дні по­ба­чи­ли порт­нов­ське (ко­ли­шній за­сту­пник го­ло­ви Адмі­ні­стра­ції пре­зи­ден­та Яну­ко­ви­ча Ан­дрій Пор­тнов, по­вер­нув­ся в Укра­ї­ну у трав­ні. — ГПУ) пра­во­су­д­дя. Во­ни ме­не не зля­ка­ють. Шко­да, що ми зно­ву по­вер­ну­ли­ся в ча­си Яну­ко­ви­ча і Пор­тно­ва. Це роз­пра­ва, — го­во­рить ко­ли­шній на­ро­дний де­пу­тат 52-рі­чний Сер­гій ПА­ШИН­СЬКИЙ у Пе­чер­сько­му ра­йон­но­му су­ді Ки­є­ва 7 жов­тня. Су­д­дя Оле­ся Ба­трин ого­ло­си­ла йо­му за­по­бі­жний за­хід — взя­т­тя під вар­ту на два мі­ся­ці, до 4 гру­дня.

Кло­по­та­н­ня про це по­да­ло Дер­жав­не бю­ро роз­слі­ду­вань.

Слід­чі пі­до­зрю­ють Па­шин­сько­го, що він уми­сно зав­дав тяж­ких ті­ле­сних ушко­джень ме­шкан­цю Ва­силь­ків­сько­го ра­йо­ну Ки­їв­щи­ни 38-рі­чно­му В’яче­сла­ву Хі­мі­ку­су. Йо­го під час сло­ве­сної пе­ре­пал­ки 31 гру­дня 2016 ро­ку екс-нар­деп по­ра­нив із пі­сто­ле­та на до­ро­зі бі­ля Ва­силь­ко­ва. Чо­ло­вік отри­мав во­гне­паль­ний оскол­ко­вий пе­ре­лом сте­гно­вої кіс­тки лі­вої но­ги. То­ді Па­шин­ський ствер­джу­вав, що за­хи­щав се­бе та дру­жи­ну. По­лі­ція від­кри­ла спра­ву за ху­лі­ган­ство й уми­сне тяж­ке ті­ле­сне ушко­дже­н­ня. У ли­пні 2017-го Ге­не­раль­на про­ку­ра­ту­ра за­кри­ла про­ва­дже­н­ня, бо не ви­яви­ла в йо­го ді­ях скла­ду зло­чи­ну. У ли­сто­па­ді на­сту­пно­го ро­ку Хі­мі­ку­су по­ві­до­ми­ли про пі­до­зру в ху­лі­ган­стві. А 4 жов­тня цьо­го ро­ку ДБР ого­ло­си­ло Па­шин­сько­му пі­до­зру.

У суд при­йшов ко­ли­шній се­кре­тар Ра­ди на­ціо­наль­ної без­пе

ки й обо­ро­ни Оле­ксандр Тур­чи­нов. Па­шин­сько­го від­пра­ви­ли до Лук’янів­сько­го СІЗО. Ухва­лу мо­жна оскар­жи­ти про­тя­гом п’яти днів.

— Основ­на вер­сія, чо­му за Па­шин­сько­го взя­ли­ся за­раз — йо­го осо­би­стий кон­флікт з Ан­дрі­єм Пор­тно­вим. Той мсти­ться. Хо­че по­са­ди­ти, хо­ча б у СІЗО, — ка­же по­лі­то­лог Ві­та­лій БАЛА, 53 ро­ки.

— Якщо не бу­де ”без­пре­дє­лу”, адво­ка­ти ви­прав­да­ють сво­го клі­єн­та. Про­ку­ра­ту­ра вже за­кри­ва­ла спра­ву. На­пе­ре­до­дні су­ду Пор­тнов пу­блі­чно за­яв­ляв, що у Па­шин­сько­го бу­дуть про­бле­ми. А пі­сля — мов­ляв, ство­ри­мо йо­му в ізо­ля­то­рі ”кла­сні” умо­ви. Це вка­зує на за­ан­га­жо­ва­ність су­ду. Хоч як би ми ста­ви­ли­ся до Па­шин­сько­го, але остан­ні по­дії не ма­ють сто­сун­ку до пра­во­су­д­дя.

Па­шин­ський став фі­гу­рою, на якій ро­блять по­лі­ти­чний пі­ар. Ро­зра­ху­нок — що гро­ма­дя­нам це спо­до­ба­є­ться, во­ни не вни­ка­ти­муть у суть пи­та­н­ня. Бо ко­ли ни­ні­шня вла­да ка­за­ла, що бу­дуть са­джа­ти, йшло­ся про те, що хтось за­ро­бляв на вій­ні, ко­ру­пцію. Але не за ху­лі­ган­ство.

Ко­ли став­ся ін­ци­дент із за­сто­су­ва­н­ням пі­сто­ле­та, на Па­шин­сько­го зра­зу по­си­па­ли­ся зви­ну­ва­че­н­ня — мов­ляв, де­пу­та­ти та­кі-ся­кі. Сфор­му­ва­ла­ся пев­на су­спіль­на дум­ка. Як і про всіх ста­рих по­лі­ти­ків. І те­пе­рі­шня вла­да те­пер грає на цих не­га­тив­них емо­ці­ях. Той, хто це ро­зу­міє, пе­ре­ко­нав пред­став­ни­ків вла­ди: від аре­шту Па­шин­сько­го ма­ти­ме­те тіль­ки плюс для рей­тин­гів.

Ан­дрій Пор­тнов ви­знав, що це він сто­їть за пі­до­зрою Сер­гі­є­ві Па­шин­сько­му. Ка­же, це йо­го адво­ка­ти ”по­да­ють кло­по­та­н­ня, скар­ги, за­яви й май­же три ро­ки ве­дуть що­до ньо­го су­до­ві про­це­си”. Та­ки­ми ж спра­ва­ми по­гро­жує п’ято­му пре­зи­ден­ту Пе­тро­ві По­ро­шен­ку.

”Пе­тре По­ро­шен­ко, спо­ді­ва­ю­ся, вам зро­зумі­ле сьо­го­дні­шнє рі­ше­н­ня су­ду по Па­шин­сько­му. Ми ро­би­ти­ме­мо все, щоб ви ста­ли на­сту­пним клі­єн­том слід­чо­го ізо­ля­то­ра”, — на­пи­сав Пор­тнов 7 жов­тня.

”БПП” По­ро­шен­ка і ”На­ро­дний фронт” Ава­ко­ва-Яце­ню­ка ро­би­ли ДБР ма­кси­маль­но ру­чним ор­га­ном. Три ро­ки ми по­слі­дов­но по­вто­рю­ва­ли, що це по­мил­ка і во­ни ж пер­ші ста­нуть жер­твою, — пи­ше у ”Фейс­бу­ку” го­ло­ва Цен­тру про­ти­дії ко­ру­пції 34-рі­чний Ві­та­лій ШАБУНІН.

— П’ять ро­ків ми так са­мо го­во­ри­ли про не­об­хі­дність су­до­вої ре­фор­ми. А нам кри­ча­ли не роз­хи­ту­ва­ти чо­вен. Ша­нов­ні, те­пер на сво­їх шку­рах від­чуй­те не­за­хи­ще­ність зви­чай­них лю­дей пе­ред без­прє­дєль­ною пра­во­охо­рон­ною та су­до­вою си­сте­ма­ми. Те­пер май­те не­сти від­по­від­аль­ність за зга­я­ний ва­ми шанс на ре­фор­ми.

А ”Слу­ги на­ро­ду” — зро­біть ви­снов­ки з по­ми­лок по­пе­ре­дни­ків. Вла­да зав­жди тим­ча­со­ва. За­ли­ште по со­бі ін­сти­ту­ції, що ке­ру­ва­ти­му­ться за­ко­ном, а не по­лі­ти­чною до­ціль­ні­стю”.

Пор­тнов мсти­ться Па­шин­сько­му

Ко­ли­шній на­ро­дний де­пу­тат Сер­гій Па­шин­ський (пра­во­руч) ра­зом із адво­ка­том Ан­дрі­єм Фе­ду­ром (в цен­трі) че­ка­ють на рі­ше­н­ня в Пе­чер­сько­му ра­йон­но­му су­ді Ки­є­ва. Фе­дур за­явив, що є за­гро­за жи­т­тю йо­го підза­хи­сно­го

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.