На Чер­ка­щи­ні, Пол­тав­щи­ні, Хар­ків­щи­ні най­біль­ше пла­тять за паї

НА ЧЕР­КА­ЩИ­НІ, ПОЛ­ТАВ­ЩИ­НІ, ХАР­КІВ­ЩИ­НІ НАЙ­БІЛЬ­ШЕ ПЛА­ТЯТЬ ЗА ПАЇ

Gazeta po-ukrainsky - - ГОЛОВНА СТОРІНКА - Оль­га СТЕНЬКО Лю­бов КАРНАРУК

В Укра­ї­ні фер­ме­ри та агро­під­при­єм­ства орен­ду­ють 16,9 млн га па­їв. У се­ре­дньо­му вла­сни­ки зе­мель­них ді­ля­нок отри­му­ють по 1613,4 грн/га, за да­ни­ми Дер­жгео­ка­да­стру. Най­біль­ше пла­тять у Чер­ка­ській — 3524,7 грн, Пол­тав­ській — 2970,1 грн та Хар­ків­ській — 2494,7 грн — обла­стях. Най­мен­ше — у За­по­різь­кій — 878 грн, Хер­сон­ській — 926,9 грн, За­кар­пат­ській — 930,6 грн.

Без­ко­штов­но оре­мо 40 со­ток зем­лі. Якщо лю­ди­ні ця по­слу­га не по­трі­бна, да­є­мо 420 гри­вень

— Пай бі­ля се­ла Ле­лю­хів­ка отри­ма­ла від ма­те­рі. Здаю в орен­ду то­му ж фер­ме­ру, що й во­на. Цьо­го ро­ку отри­ма­ла 8600 гри­вень за ді­лян­ку по­над 2 ге­кта­ри. У су­сі­дньо­му се­лі фер­мер дає тро­хи біль­ше, — ка­же 47-рі­чна Ма­ри­на Бри­дун із се­ли­ща Но­ві Сан­жа­ри на Пол­тав­щи­ні.

— За якою схе­мою на­ра­хо­ву­ють орен­дну пла­ту не знаю. Ніколи не ці­ка­ви­ла­ся, на збо­ри па­йо­ви­ків ме­не не за­про­шу­ва­ли. Що ви­ро­щу­ють на мо­їй зем­лі, теж не знаю. Фер­мер мо­же від­да­ти гро­ші ра­ні­ше, якщо ду­же тре­ба. На­при­клад, на лі­ку­ва­н­ня. У ра­ху­нок орен­дної пла­ти при­ве­зе пі­ску, обро­бить го­род. Ми ра­ні­ше бра­ли за пай ча­сти­ну гро­ши­ма, дру­гу — зер­ном. Го­ду­ва­ли пти­цю. За­раз не три­ма­є­мо, то зер­но ста­ло не­по­трі­бне.

— Із ге­кта­ра зем­лі мо­жна отри­ма­ти чи­сто­го при­бу­тку 20 ти­сяч. Хто не жа­дний, за орен­ду дає тро­хи біль­ше за су­сі­дів. Якщо у се­лі один фер­мер, то пла­тить одна­ко­ву су­му. Там, де пра­цю­ють кіль­ка го­спо­дарств, що­ро­ку пе­ре­гля­да­ють ви­пла­ти. Та­ким чи­ном пе­ре­ма­ню­ють до се­бе лю­дей. Хтось на 200 гри­вень біль­ше за­про­по­нує, хтось — на ти­ся­чу, — роз­по­від­ає фер­мер із Пол­тав­щи­ни 29-рі­чний Ва­дим Слизь­ко. — Ми пла­ти­мо гро­ши­ма, за по­тре­би до­по­ма­га­є­мо па­йо­ви­кам те­хні­кою. Цей рік за ге­ктар да­є­мо по 5 ти­сяч гри­вень. На­сту­пно­го орен­дна пла­та зро­сте на ти­ся­чу. Мі­сце­ве ха­зяй­ство в на­шій сіль­ра­ді про­по­нує по 4 ти­ся­чі за пай. Фер­ме­ри, які ма­ють до 100 ге­кта­рів зем­лі, — по 4500–5000. Остан­ні ро­ки лю­ди йдуть до тих, хто про­сто пла­тить біль­ше. Не звер­та­ють ува­гу, що є мі­сце­ві фер­ме­ри, які бе­руть участь у роз­ви­тку се­ла, ре­мон­ту­ють до­ро­ги.

— По­над ти­ся­чу ге­кта­рів обро­бля­є­мо в на­шо­му се­лі, ре­шта — у су­сі­дньо­му Ви­но­гра­ді. Остан­ні три ро­ки за орен­ду па­їв ви­пла­чу­є­мо 10 від­со­тків вар­то­сті зем­лі. У Ви­но­гра­ді пла­та 12768 гри­вень, у Ру­ба­но­му Мо­сту –14790. Якщо бра­ти на­ту­раль­ною пла­тою, ви­хо­дить 2 тон­ни зер­на, — го­во­рить 67-рі­чний Оле­ксандр ПУХИР, го­ло­ва фер­мер­сько­го го­спо­дар­ства ”Пре­стиж-Агро-Люкс” із Ру­ба­но­го Мо­сту Ли­сян­сько­го ра­йо­ну на Чер­ка­щи­ні.

— То­рік ви­да­ва­ли па­йо­ви­кам по 500 кі­ло­гра­мів ячме­ню та пше­ни­ці, ре­шту — ку­ку­ру­дза. Ни­ні ячмінь не сі­я­ли, то да­ли лю­дям по тон­ні пше­ни­ці й ку­ку­ру­дзи. Па­йо­ви­кам у Ви­но­гра­ді ви­ді­ли­ли по два мі­шки цукру, 10 лі­трів олії. Без­ко­штов­но оре­мо 40 со­ток зем­лі. Якщо лю­ди­ні ця по­слу­га не по­трі­бна, да­є­мо 420 гри­вень. Пла­ну­є­мо на­сту­пно­го ро­ку цю су­му збіль­ши­ти вдві­чі. У Ви­но­гра­ді ма­є­мо кон­ку­рен­та. У ме­не все офі­цій­но, пла­чу по­да­тки. А він дає офі­цій­но 50 від­со­тків орен­дної пла­ти, ре­шту — лі­ви­ми гро­ши­ма. Не­дав­но в се­лі був скан­дал. Лю­ди ка­жуть, кон­ку­рент що­ро­ку збіль­шує су­му. Цьо­го­річ да­вав по 15 ти­сяч гри­вень за ге­ктар. Я по­про­сив по­ка­за­ти до­го­во­ри орен­ди. Ви­яв­ля­є­ться, у лю­дей їх не­має.

На­ше го­спо­дар­ство ви­ді­ляє ко­шти на роз­ви­ток обох сіл. У Ви­но­гра­ді до­по­ма­га­є­мо шко­лі, лі­кар­ні. Бу­ло та­ке, що рік пла­тив ме­ди­кам зар­пла­ту. У Ру­ба­но­му Мо­сту жи­вуть 318 осіб. Се­ло вми­ра­ло. Ми на­ве­ли лад із до­ро­га­ми. За­ве­зли ще­бінь, від­сів. До­по­міг про­ве­сти газ. Ви­ді­лив пів­міль­йо­на гри­вень на ди­тса­док. Ві­дре­мон­ту­ва­ли за­не­дба­не при­мі­ще­н­ня без да­ху. Бу­дую цер­кву. Вже пі­шло

Про­да­ти зем­лю го­то­ві 10 від­со­тків вла­сни­ків

— В Укра­ї­ні роз­мір орен­дної пла­ти зем­лі у се­ре­дньо­му що­ро­ку зро­стає на 10 від­со­тків, — го­во­рить 39-рі­чна Оль­га Хо­да­ків­ська з Ін­сти­ту­ту аграр­ної еко­но­мі­ки.

Фа­кти­чно лю­ди отри­му­ють не мен­ше 100–110 єв­ро за ге­ктар — 2700–3000 гри­вень. У Чер­ка­ській, Пол­тав­ській, Хар­ків­ській та Хмель­ни­цькій обла­стях пла­тять від 4500 гри­вень. Най­де­шев­ше орен­ду­ва­ти паї мо­жна у За­по­різь­кій і Хер­сон­ській обла­стях. Ре­гіо­ни на­ле­жать до зо­ни ри­зи­ко­ва­но­го зем­ле­роб­ства.

За­га­лом у нас орен­да при­ва­тної зем­лі вдві­чі ви­ща, ніж у кра­ї­нах Єв­ро­со­ю­зу. На­при­клад, у Сло­вач­чи­ні пла­тять 50 єв­ро — 1300 гри­вень. У Ла­твії — 57 єв­ро, Ли­тві — 99, Че­хії — 104 єв­ро. В Укра­ї­ні ви­со­ка кон­ку­рен­ція на рин­ку зем­лі, це впли­ває на роз­мір орен­дної пла­ти. Та­кож вла­сни­ки па­їв не хо­чуть укла­да­ти дов­го­стро­ко­ві до­го­во­ри. До­во­ди­ться сти­му­лю­ва­ти ви­щою ці­ною. На­при­клад, на Чер­ка­щи­ні з ко­жним пе­ре­укла­да­н­ням до­го­во­ру вар­тість орен­ди па­їв зро­стає. Біль­ше пла­тять і фер­ме­ри, й агро­хол­дин­ги. Ін­сти­тут аграр­ної еко­но­мі­ки про­во­див опи­ту­ва­н­ня се­ред се­лян. Якщо до­зво­лять про­да­ва­ти зем­лю, то го­то­ві це зро­би­ти 10,4 від­со­тка. 43 про­цен­ти й на­да­лі пла­ну­ють зда­ва­ти свої паї в орен­ду. Від 7 до 14 від­со­тків хо­ті­ли б са­мо­стій­но за­йма­ти­ся фер­мер­ством. Близь­ко 2 від­со­тків змі­ни­ли б ці­льо­ве при­зна­че­н­ня зе­мель­ної ді­лян­ки. На­при­клад, для жи­тло­во­го чи ін­шо­го бу­дів­ни­цтва.

Лю­ди пе­ре­ва­жно го­то­ві про­да­ва­ти паї по 2000–2500 до­ла­рів за ге­ктар — 49–62 ти­ся­чі гри­вень. Близь­ко тре­ти­ни вла­сни­ків че­ка­ють ці­ну на рів­ні 6000 до­ла­рів. Це по­над 148 ти­сяч гри­вень. Вар­тість зем­лі сіль­сько­го­спо­дар­сько­го при­зна­че­н­ня в Укра­ї­ні не бу­де над­то ви­со­кою. Не ко­шту­ва­ти­ме до­рож­че, ніж у су­сі­дніх єв­ро­пей­ських кра­ї­нах. У Бол­га­рії во­на ко­ли­ва­є­ться від 1500 до 2000 єв­ро за ге­ктар — 41–55 ти­сяч гри­вень. У Поль­щі про­по­ну­ють 8000–10000 єв­ро — 219–275 ти­сяч гри­вень. Ці­на за­ле­жить від яко­сті ґрун­тів, ро­дю­чо­сті, роз­та­шу­ва­н­ня ді­лян­ки. Зем­лі при­да­тні для ви­ро­щу­ва­н­ня ви­но­гра­дни­ків чи зро­шу­валь­ні угі­д­дя до­рож­чі. до міль­йо­на гри­вень. За ко­жну но­во­на­ро­дже­ну ди­ти­ну ви­пла­чую ба­тькам по 5 ти­сяч гри­вень. То­рік у Ру­ба­но­му Мо­сту на­ро­ди­ли­ся 11 ді­тей. У се­ло по­вер­та­є­ться жи­т­тя.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.