СПРАВИ МАЙДАНУ МОЖУТЬ НЕ РОЗСЛІДУВА­ТИ НІКОЛИ

ЗА П’ЯТЬ РО­КІВ ЗІБРАЛИ П’ЯТЬ ТИ­СЯЧ ТО­МІВ МА­ТЕ­РІ­А­ЛІВ

Gazeta po-ukrainsky - - ГОЛОВНА СТОРІНКА - На­зар ВАЛЬЧУК

”Із 20 ли­сто­па­да всі не­за­вер­ше­ні про­ку­ра­ту­рою про­ва­дже­н­ня пе­ре­да­дуть ін­шим пра­во­охо­рон­ним ор­га­нам, зокре­ма — Дер­жав­но­му бю­ро роз­слі­ду­вань. Се­ред них — справи Майдану. П’ять ти­сяч то­мів ма­те­рі­а­лів отри­ма­ють но­ві слід­чі. П’ять ро­ків слід­ства по­трі­бно від­мо­та­ти на­зад і до­слі­ди­ти з са­мо­го по­ча­тку. На якийсь час це зу­пи­нить роз­слі­ду­ва­н­ня”, — пи­ше ди­ре­ктор ДБР 45-рі­чий Ро­ман ТРУБА на ”Укра­їн­ській прав­ді”.

Бю­ро має до 1500 пра­ців­ни­ків. Та­ку кіль­кість обме­жує за­кон. На­ван­та­же­н­ня на одно­го слід­чо­го — по­над 100 про­ва­джень. ”Слід­чих ка­та­стро­фі­чно не ви­ста­чає”, — за­явив Труба.

Ти­жнем ра­ні­ше адво­ка­ти ро­дин Не­бе­сної со­тні звер­ну­ли­ся до пре­зи­ден­та Во­ло­ди­ми­ра Зе­лен­сько­го, ге­не­раль­но­го про­ку­ро­ра Ру­сла­на Ря­бо­ша­пки, прем’єр-мі­ні­стра Оле­ксія Гон­ча­ру­ка й ди

ре­кто­ра Дер­жбю­ро роз­слі­ду­вань Ро­ма­на Тру­би.

”Про­тя­гом двох ро­ків по­тер­пі­лі, уча­сни­ки Ре­во­лю­ції гі­дно­сті, їхні адво­ка­ти і пра­во­за­хи­сні ор­га­ні­за­ції до­но­си­ли до вла­ди, що є про­бле­ма з пе­ре­да­чею справ Майдану від Ген­про­ку­ра­ту­ри до ДБР. Та пар­ла­мент, ке­рів­ни­ки бю­ро і ГПУ не звер­та­ли на неї ува­ги. Те­пер си­ту­а­ція ста­ла кри­ти­чною.

Звер­та­є­мо­ся з про­ха­н­ням не­гай­но вжи­ти за­хо­дів і не допу­сти­ти роз­ва­лу роз­слі­ду­ва­н­ня. Не­від­кла­дно ство­ри­ти в ДБР управ­лі­н­ня для роз­слі­ду­ва­н­ня справ Майдану, збіль­ши­ти кіль­кість йо­го пра­ців­ни­ків. Змі­ни­ти за­кон про ДБР — щоб при­зна­чи­ти без кон­кур­су слід­чих і про­ку­ро­рів, які пра­цю­ва­ли над про­ва­дже­н­ня­ми. Га­ран­ту­ва­ти від­су­тність ти­ску і втру­ча­н­ня у роз­слі­ду­ва­н­ня з бо­ку ко­ли­шньо­го за­сту­пни­ка гла­ви Адмі­ні­стра­ції пре­зи­ден­та Яну­ко­ви­ча Ан­дрія Пор­тно­ва”, — на­пи­са­ли во­ни.

На­ван­та­же­н­ня на одно­го слід­чо­го — по­над 100 про­ва­джень

— Пе­ре­да­чу справ Ген­про­ку­ра­ту­ра не під­го­ту­ва­ла. Хоч про це бу­ло ві­до­мо кіль­ка ро­ків. Та­ке вра­же­н­ня, що роз­слі­ду­ва­н­ня зло­чи­нів про­ти Майдану ста­ли ні­ко­му не ці­ка­ві. До них не­має ува­ги, — ка­же адво­кат Пав­ло ДИКАНЬ, 55 ро­ків.

— Справи пе­ре­да­ва­ти­муть ро­ка­ми, там стро­ки за­кін­ча­ться, там ма­те­рі­а­ли втра­тя­ться. Си­ту­а­ці­єю най­біль­ше во­ло­діє слід­чий, який вів роз­слі­ду­ва­н­ня. Її пе­ре­да­ча до ін­шо­го — скла­дна про­це­ду­ра. Крім па­пе­рів, по­трі­бно пе­ре­да­ти ще й ба­че­н­ня, за­галь­ну кар­ти­ну. Але в еле­ктрон­но­му ви­гля­ді та­ке не фі­ксу­ють.

Більш-менш ефе­ктив­ним шля­хом бу­ло б пе­ре­ве­де­н­ня всі­єї ко­ман­ди слід­чих до Дер­жбю­ро роз­слі­ду­вань. Ство­ре­н­ня там окре­мо­го де­пар­та­мен­ту. Однак ке­рів­ни­ка Сер­гія Гор­ба­тю­ка звіль­ни­ли, гру­пу про­ку­ро­рів пе­ре­по­ло­ви­ни­ли, слід­чі — під­ві­ше­ні у по­ві­трі. Ви­гля­дає як спла­но­ва­на акція, щоб справи бу­ли втра­че­ні.

Слід­чих у Ген­про­ку­ра­ту­рі мо­жна при­зна­чи­ти на пів­ро­ку чи рік. За цей час про­ве­сти пе­ре­вір­ку, вста­но­ви­ти, чи на­ле­жно роз­слі­ду­ва­ли справи, які бу­ли по­мил­ки. Да­лі змі­ню­ва­ти склад слід­чих — до­да­ва­ти, за­лу­ча­ти ін­ші пра­во­охо­рон­ні ор­га­ни. Це ва­рі­ан­ти, які мо­жна роз­гля­да­ти. Та май­бу­тній Офіс ген­про­ку­ро­ра не ро­бить ні­чо­го, аби ра­зом із ДБР роз­ро­би­ти про­це­ду­ру і під­крі­пи­ти її за­ко­но­дав­чо.

За­раз справи пе­ре­да­ють в ні­ку­ди. При­пу­сті­мо, що у Тру­би та­кі лю­ди є. Але без за­лу­че­н­ня слід­чих, які вже пра­цю­ва­ли, роз­слі­ду­ва­н­ня бу­де втра­че­не.

Де­пар­та­мент Гор­ба­тю­ка не був іде­аль­ний. Але во­ни зав­жди ви­гля­да­ли ”бі­лою во­ро­ною” у Ген­про­ку­ра­ту­рі. Роз­слі­ду­ва­ли над­зви­чай­но важ­кі справи. Бу­ли ефе­ктив­ні­ші за ін­ші де­пар­та­мен­ти. Це був при­клад то­го, що лю­ди можуть пра­цю­ва­ти.

Спро­тив роз­слі­ду­ван­ню справ Майдану йшов із са­мо­го по­ча­тку. Що­най­мен­ше з бо­ку ке­рів­ни­цтва Ген­про­ку­ра­ту­ри. Зна­є­мо ви­пад­ки, ко­ли у 2015–2016 ро­ках пі­до­зри що­до ви­со­ко­по­са­дов­ців не по­го­джу­ва­ли по пів­ро­ку. Як спра­ва Ві­ри Ульян­чен­ко (ко­ли­шню го­ло­ву Ки­їв­ської ОДА пі­до­зрю­ва­ли у спра­ві що­до не­за­кон­но­го при­вла­сне­н­ня ми­слив­ських угідь ”Су­хо­луч­чя” екс-пре­зи­ден­том Яну­ко­ви­чем. — ГПУ), по­тім що­до Оле­ни Лу­каш (ко­ли­шня мі­ністр юсти­ції в уря­ді Аза­ро­ва. Пі­до­зрю­ва­ла­ся в роз­кра­дан­ні ко­штів та слу­жбо­во­му під­ро­блен­ні. — ГПУ). Рі­ше­н­ня за­три­му­ва­ли. Це бу­ло за ген­про­ку­ро­рів Шо­кі­на, Лу­цен­ка. Те­пер про­дов­жу­є­ться за Ря­бо­ша­пки. На жаль, у си­сте­мі до­сі пра­цю­ють лю­ди, які між со­бою пов’яза­ні дру­жні­ми, фі­нан­со­ви­ми, сі­мей­ни­ми зв’яз­ка­ми. ”Сво­їх” не зда­ють.

Важ­ко ска­за­ти, ко­ли те­пер бу­дуть ре­зуль­та­ти. Мо­жли­во — ніколи. Або бу­дуть що­до ма­лень­ких справ, які не сто­су­ю­ться ви­со­ко­по­са­дов­ців.

До­сі пра­цю­ють лю­ди, які між со­бою пов’яза­ні дру­жні­ми, фі­нан­со­ви­ми, сі­мей­ни­ми зв’яз­ка­ми Вплив Ан­дрія Пор­тно­ва на го­ло­ву Дер­жав­но­го бю­ро роз­слі­ду­вань уже ні­хто не при­хо­вує. Слід­чі й про­ку­ро­ри без га­ран­тії не­за­ле­жно­сті ро­бо­ти звіль­ня­ю­ться і пе­ре­во­дя­ться. Прийня­т­тя не­об­хі­дних рі­шень са­бо­ту­є­ться. Від­по­від­аль­ні осо­би бре­шуть і ма­ні­пу­лю­ють, зну­ща­ю­ться з по­тер­пі­лих. Справи Майдану зно­ву ста­ли роз­мін­ною мо­не­тою для до­ся­гне­н­ня по­са­дов­ця­ми сво­їх ці­лей. Пе­ре­да­ва­ти не­має ку­ди, ні­ко­му і вже ско­ро не бу­де що. Ві­двер­ну­ти ка­та­стро­фі­чні на­слід­ки мо­жна ли­ше чі­тки­ми, швид­ки­ми, ско­ор­ди­но­ва­ни­ми ді­я­ми ор­га­нів вла­ди. Від­по­від­аль­ним за та­ку ко­ор­ди­на­цію є пре­зи­дент Єв­ге­нія За­крев­ська, адво­кат ро­дин Ге­ро­їв Не­бе­сної со­тні

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.