У Пе­трів­сько­му го­ту­ю­ться до роз­ве­де­н­ня військ

Gazeta po-ukrainsky - - ГОЛОВНА СТОРІНКА - Ру­слан ГРИШКО

Укра­їн­ська сто­ро­на го­ту­є­ться до роз­ве­де­н­ня сил у се­ли­щі Пе­трів­ське Ста­ро­бе­шів­сько­го ра­йо­ну на До­неч­чи­ні. Вій­сько­ві на кі­ло­метр ма­ють ві­ді­йти від

око­лиць на­се­ле­но­го пун­кту. Про­ро­сій­ські бо­йо­ви­ки по­вин­ні по­ки­ну­ти се­ли­ще.

Укра­їн­ська ар­мія пов­ні­стю кон­тро­лює се­ло Бо­г­да­нів­ка на за­хо­ді від оку­по­ва­но­го Пе­трів­сько­го. 25 трав­ня то­рік бій­ці 93-ї бри­га­ди ”Хо­ло­дний Яр” про­су­ну­ли­ся впе­ред на 2,5 км і пі­ді­йшли впри­тул до Пе­трів­сько­го. Між ни­ми та бо­йо­ви­ка­ми за­ли­ши­ло­ся по­ле та лі­со­сму­га.

Во­стан­нє об­стрі­ли на цій ді­лян­ці фі­ксу­ва­ли 30 жов­тня.

— Укра­їн­ська сто­ро­на го­ту­є­ться до роз­ве­де­н­ня сил і за­со­бів. По­ча­ток пра­кти­чних за­хо­дів за­пла­но­ва­но на 8 ли­сто­па­да за умо­ви до­три­ма­н­ня ре­жи­му ”ти­ша” на цій ді­лян­ці про­тя­гом се­ми діб, — го­во­рять у шта­бі опе­ра­ції Об’єд­на­них сил.

У се­ли­щі Зо­ло­те-4 По­па­снян­сько­го ра­йо­ну на Лу­ган­щи­ні ін­же­не­ри роз­би­ра­ють око­пи та роз­мі­но­ву­ють до­ро­ги. Тут вій­ська роз­ве­ли 29 жов­тня.

Ви­бу­хо­те­хні­ки об­сте­жи­ли 10,4 га те­ри­то­рії. Зна­йшли дев’ять не­без­пе­чних пре­дме­тів. Роз­мі­ну­ва­н­ня три­ва­ти­ме до 9 ли­сто­па­да.

Зна­йшли дев’ять не­без­пе­чних пре­дме­тів

— Ця те­ри­то­рія без­пе­чна й пе­ре­бу­ває під кон­тро­лем Мі­ні­стер­ства вну­трі­шніх справ Укра­ї­ни, — ка­же мі­ністр обо­ро­ни Ан­дрій За­го­ро­днюк, 42 ро­ки.

7 ли­сто­па­да укра­їн­ська сто­ро­на за­вер­ши­ла під­го­тов­чі ро­бо­ти з від­нов­ле­н­ня зруй­но­ва­но­го мо­ста че­рез рі­чку Сі­вер­ський До­нець у Ста­ни­ці Лу­ган­ській. Укла­ли ме­та­ло­кон­стру­кції і зва­рю­ють їх. Вій­ська тут роз­ве­ли 26 черв­ня.

Бо­йо­вик ДНР роз­мов­ляє з жи­те­ля­ми оку­по­ва­но­го се­ли­ща Пе­трів­ське на До­неч­чи­ні 4 ли­сто­па­да 2019 ро­ку. Під час роз­ве­де­н­ня військ ро­сій­ські си­ли му­сять ві­ді­йти на кі­ло­метр від сво­їх по­зи­цій

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.