14-рі­чну Да­ри­ну Дро­бот за­ду­шив то­ва­риш

ХЛОПЦЯ НЕ МО­ГЛИ ДОПИТАТИ П’ЯТЬ ГОДИН — БУВ ПІД НАРКОТИКАМ­И

Gazeta po-ukrainsky - - ГОЛОВНА СТОРІНКА - Ан­на БОВА

Ко­мін­тер­нів­ський рай­суд Оде­ської обла­сті аре­шту­вав без пра­ва на за­ста­ву 15-рі­чно­го Ки­ри­ла ОЛЕНИЧА. Пі­до­зрю­ють, що 2 ли­сто­па­да він на­ма­гав­ся зґвал­ту­ва­ти, по­бив і за­ду­шив зна­йо­му 14-рі­чну Да­ри­ну ДРО­БОТ із се­ли­ща Ко­тов­сько­го в Оде­сі.

То­го дня обоє під­лі­тків від­по­чи­ва­ли з дру­зя­ми в лі­сі по­бли­зу мі­ста. Да­ри­на з Ки­ри­лом пі­шли про­гу­ля­ти­ся і дов­го не вер­та­ли­ся. Близь­ко шо­стої ве­чо­ра мо­лодь по­ча­ла роз­хо­ди­ти­ся. Да­ри­ні по­дзво­ни­ла по­дру­га. Від­по­ві­ла, аби її не че­ка­ли. До­до­му по­вер­не­ться са­ма. Біль­ше жи­вою дів­чи­ну не ба­чи­ли.

Про зни­кне­н­ня донь­ки ма­ти за­яви­ла в по­лі­цію то­го ж ве­чо­ра. До по­шу­ків до­лу­чи­ли­ся во­лон­те­ри. Ті­ло Да­ри­ни зна­йшли вран­ці.

— Бу­ла ска­лі­че­на, без ни­жньої ча­сти­ни одя­гу. На го­ло­ві — мно­жин­ні са­дна від уда­рів, — роз­по­від­ає ке­рів­ник обла­сної по­лі­ції Олег Бех, 43 ро­ки. — По­мер­ла від уду­ше­н­ня, за ви­снов­ка­ми екс­пер­тів. Ма­ла зла­ма­ну під’язи­ко­ву кіс­тку, ре­бра. У ле­ге­нях — ба­га­то кро­ві.

Ки­ри­ла ого­ло­си­ли в роз­шук. За­три­ма­ли то­го ж дня. Пе­ре­хо­ву­вав­ся у зна­йо­мих.

Упро­довж 5 год. по­лі­цей­ські не мо­гли допитати хлопця, оскіль­ки був під наркотикам­и. На одя­зі та взут­ті мав за­пра­ні слі­ди кро­ві. Ко­ли при­йшов до тя­ми — зі­знав­ся у ско­є­но­му.

— Роз­по­вів, що під час про­гу­лян­ки хо­тів зайня­ти­ся з дів­чи­ною се­ксом. Во­на від­мо­ви­ла. По­чав би­ти її по облич­чю, ко­ли впа­ла — озві­рів і до­би­вав но­га­ми, — до­дає Бех. — Пі­сля цьо­го ще раз спро­бу­вав зґвал­ту­ва­ти. Дів­чи­на ле­жа­ла не­ру­хо­мо і в ньо­го ні­чо­го не ви­йшло. По­чав її ду­ши­ти, хо­ча ознак жи­т­тя не по­да­ва­ла.

Пі­сля вбив­ства хло­пець за­брав те­ле­фон Да­ри­ни. Йо­го дру­зі роз­по­ві­ли по­лі­ції, що він при­йшов до них із за­кри­вав­ле­ним смар­тфо­ном. Ска­зав, по­бив­ся з не­зна­йом­ця­ми. Те­ле­фон зна­йшов на ву­ли­ці. За­про­по­ну­вав від­ми­ти йо­го і про­да­ти в лом­бард, аби ма­ти гро­ші на нар­ко­ти­ки. Так і зро­би­ли.

Да­ри­на бу­ла єди­ною донь­кою в ро­ди­ні. Нав­ча­ла­ся у во­сьмо­му кла­сі Оде­ської шко­ли №71.

— Она учи­лась в на­шей шко­ле с пер­во­го клас­са, отли­чни­ца. Ни о ней, ни о се­мье ни­че­го пло­хо­го ска­зать не мо­гу, — го­во­рить ди­ре­ктор шко­ли Іри­на Тка­чен­ко. — По­зи­тив­на дів­чин­ка, лі­дер за ха­ра­кте­ром. Ро­ди­на — хо­ро­ша й за­без­пе­че­на.

Ки­ри­ло Оле­нич — із не­бла­го­по­лу­чної сім’ї, був на облі­ку в по­лі­ції. Ті­кав із до­му. У кві­тні цьо­го­річ йо­го шу­ка­ли чо­ти­ри до­би. Зна­йшли на ву­ли­ці. По­яснив, що по­сва­рив­ся з ба­тька­ми. То­му дня­ми гу­ляв, но­чу­вав у під’їздах.

Нав­чав­ся у дев’ято­му кла­сі ті­єї ж шко­ли, що й Да­ри­на. Пі­зні­ше йо­го пе­ре­ве­ли до про­фте­ху­чи­ли­ща, але на за­ня­т­тя не хо­див. Дві­чі при­тя­гу­вав­ся до від­по­від­аль­но­сті за гра­бе­жі. Влі­тку отри­мав умов­ний тер­мін.

— Он гру­бый и дерз­кий. Це­плял­ся к по­дрос­ткам без при­чи­ны, — роз­по­від­ає учень сьо­мо­го кла­су. — Іно­ді при­хо­див по бра­та до шко­ли. Ба­чив, як якийсь по­ро­шок у ци­гар­ки на­пи­хав.

Су­сі­ди ча­сто по­мі­ча­ли Да­ри­ну в ком­па­нії Ки­ри­ла.

— Она де­во­чка хо­ро­шая, скром­ная, во­спи­тан­ная. Он хоть и не­бла­го­по­лу­чный — но ни­кто

не ожи­дал та­ко­го. Звер­ски ее убил, ли­ца не было во­об­ще, — го­во­рить мі­сце­ва жи­тель­ка На­та­лія Дми­трі­є­ва, 62 ро­ки. — Важ­ко ска­за­ти, чо­го Да­ша з ним дру­жи­ла. Ка­жуть, ма­ти її від­мов­ля­ла йти гу­ля­ти. Че­рез це по­сва­ри­ли­ся.

Ки­ри­ла Оленича можуть ув’язни­ти на 15 ро­ків. Да­ри­ну по­хо­ва­ли 5 ли­сто­па­да.

Дня­ми гу­ляв, но­чу­вав у під’їздах

Двоє по­лі­цей­ських ве­дуть на су­до­ве за­сі­да­н­ня оде­си­та Ки­ри­ла Оленича. Йо­го пі­до­зрю­ють у вбив­стві та спро­бі зґвал­ту­ва­н­ня по­дру­ги 14-рі­чної Да­ри­ни Дро­бот (на фо­то пра­во­руч)

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.