Бо­йо­во­го ге­не­ра­ла за­ли­ши­ли під вар­тою

Gazeta po-ukrainsky - - ГОЛОВНА СТОРІНКА - Ан­на БОВА, Со­фія СТАРОКОНЬ

28 ли­сто­па­да Ки­їв­ський апе­ля­цій­ний суд за­ли­шив під вар­тою ге­не­рал-ма­йо­ра 41-рі­чно­го Дми­тра МАР­ЧЕН­КА, на­чаль­ни­ка Го­лов­но­го управ­лі­н­ня роз­ви­тку й за­без­пе­че­н­ня Зброй­них сил Укра­ї­ни. Си­ді­ти­ме в ізо­ля­то­рі до 3 сі­чня або мо­же ви­йти під 20 млн грн за­ста­ви.

Ге­не­ра­ла та чо­ти­рьох йо­го під­ле­глих зви­ну­ва­чу­ють у за­ку­пів­лі не­які­сних бро­не­жи­ле­тів ”Кор­сар-М3” ком­па­нії ”Темп3000”. 26 черв­ня слід­чі Дер­жав­но­го бю­ро роз­слі­ду­вань про­ве­ли об­шу­ки в Мі­н­обо­ро­ни. Ви­лу­чи­ли 11 тис. жи­ле­тів. Екс­пер­ти­за по­ка­за­ла, що сім із де­ся­ти — про­стрі­лю­ю­ться, ко­ли на­мо­кнуть. Зби­тки дер­жа­ви оці­ню­ють у 100 млн грн.

Дми­тро Мар­чен­ко — ка­дро­вий вій­сько­вий. Ро­дом із рай­цен­тру Во­зне­сенськ на Ми­ко­ла­їв­щи­ні. Ко­ман­ду­вав роз­від­кою в 79-й де­сан­тно-штур­мо­вій бри­га­ді. Во­ю­вав у До­не­цько­му ае­ро­пор­ту. У ве­ре­сні 2015-го при­зна­че­ний на­чаль­ни­ком Го­лов­но­го управ­лі­н­ня роз­ви­тку й за­без­пе­че­н­ня Мі­н­обо­ро­ни. Арешт пов’язує з по­лі­ти­кою.

— Якщо до­ве­дуть, що бро­не­жи­ле­ти не­які­сні і в цьо­му ви­нен я — про­си­ти­му ма­кси­маль­но­го по­ка­ра­н­ня. Але якщо це не так, то на­ві­що об­брі­ху­ва­ти, — ска­зав на су­ді.

Дми­тра Мар­чен­ка на за­сі­да­н­ня не при­ве­зли — вла­шту­ва­ли ві­део­кон­фе­рен­цію. При­су­тні зу­стрі­ли рі­ше­н­ня ви­гу­ка­ми ”Гань­ба” і ”Во­лю Мар­чен­ку”. Зви­ну­ва­ти­ли про­ку­ро­рів у зра­ді.

— Мар­чен­ко жи­ве на орен­до­ва­ній квар­ти­рі, а ви йо­му 20 міль­йо­нів за­ста­ви? — кри­чить до суд­дів ке­рів­ник гро­мад­ської ор­га­ні­за­ції ”С14” Єв­ген Ка­рась, 31 рік. — Ви ж зна­є­те, що це за­мов­на спра­ва. Якщо по­са­ди­те йо­го — вас су­ди­ти­ме вій­сько­вий три­бу­нал. Оду­май­те­ся! За­хво­рій­те, зва­літь зі спра­ви. Бо ста­не­те во­ро­га­ми укра­їн­ської дер­жав­но­сті.

— За­хи­сни­кам Укра­ї­ни по­ка­за­ли, що во­ни — ні­хто. На­ша дум­ка ні­чо­го не зна­чить, — обу­рю­є­ться пол­ков­ник 40-рі­чний Ма­ксим Мир­го­род­ський, ко­ман­дир 95-ї де­сан­тно-штур­мо­вої бри­га­ди. — Три­ває слід­ство. Суд ще не ви­рі­шив, вин­ні вій­сько­ві чи ні, але їх уже три­ма­ють за ґра­та­ми. Лю­ди, які про­ли­ва­ли кров за­ра­ди кра­ї­ни, ма­ють до­во­ди­ти, що гі­дні по­ва­ги. На сво­бо­ду до ви­ро­ку ви­пу­ска­ють ко­го зав­го­дно. А офі­це­рам ви­став­ля­ють за­ста­ву в 20 міль­йо­нів. Я хо­тів по­ру­чи­ти­ся за Мар­чен­ка сво­єю че­стю (Ма­ксим Мир­го­род­ський — пов­ний ли­цар Ор­де­на Бо­г­да­на Хмель­ни­цько­го. — ГПУ). Ви­я­ви­ло­ся, цьо­го не­до­ста­тньо.

У Мі­ні­стер­стві обо­ро­ни обу­ре­ні рі­ше­н­ням су­ду. Ка­жуть, Мар­чен­ко не пе­ре­хо­ву­вав­ся та спів­пра­цю­вав зі слід­ством.

— Він — бо­йо­вий ге­не­рал, уча­сник обо­ро­ни До­не­цько­го ае­ро­пор­ту, від­мін­но не­се слу­жбу, — ка­жуть в обо­рон­но­му ві­дом­стві. — Йо­го хо­ті­ли взя­ти на по­ру­ки кіль­ка на­ро­дних де­пу­та­тів та ге­ро­їв Укра­ї­ни, але їм від­мо­ви­ли.

Екс­пер­ти­за під­твер­ди­ла, що Дми­тро Мар­чен­ко не під­пи­су­вав до­ку­мен­ти про ку­пів­лю бро­не­жи­ле­тів. Ли­ше пи­сав для них те­хні­чні умо­ви. За­ку­пів­лі по­го­джу­вав тен­дер­ний ко­мі­тет Мі­н­обо­ро­ни.

— Обви­ну­ва­че­н­ня аб­сур­дні, — вва­жає во­лон­тер 34-рі­чний На­зар При­ходь­ко. — Ки­їв­ський апе­ля­цій­ний суд за­ли­шив Мар­чен­ка під вар­тою. Днем ра­ні­ше цей же суд від­пу­стив під до­ма­шній арешт екс-ко­ман­ди­ра хар­ків­ської ро­ти ”Бер­ку

та” Ві­кто­ра Ша­по­ва­ло­ва, яко­го зви­ну­ва­чу­ють у зло­чи­нах про­ти май­да­нів­ців.

Ге­не­раль­ний штаб за­мо­вив до­да­тко­ву не­за­ле­жну екс­пер­ти­зу бро­не­жи­ле­тів ”Кор­сар”.

— Ві­зьме­мо зраз­ки не ли­ше з тої пар­тії, яку ви­лу­чи­ло ДБР. А з кіль­кох по­пе­ре­дніх і тих, що на­ді­йшли пі­зні­ше, — ка­же на­чаль­ник Ген­шта­бу 52-рі­чний Ру­слан Хом­чак.

Під­ле­глих Мар­чен­ка та­кож за­ли­ши­ли під вар­тою. Сер­гій По­чта­рен­ко два мі­ся­ці пе­ре­бу­ва­ти­ме на га­у­птва­хті, Ми­хай­ло Ка­мо­рян­ський ли­ша­є­ться в ізо­ля­то­рі, Оль­га Ка­пі­нус і Ва­силь Са­ко­вець — під ні­чним до­ма­шнім аре­штом.

Жи­ве на орен­до­ва­ній квар­ти­рі, а ви йо­му 20 міль­йо­нів за­ста­ви?

Хар­ків’яни вла­шту­ва­ли мі­тинг на під­трим­ку ге­не­рал-ма­йо­ра Дми­тра Мар­чен­ка. Йо­го арешт вва­жа­ють не­спра­ве­дли­вим. По­ді­бний пі­кет про­во­ди­ли й у Ки­є­ві

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.