3-РІ­ЧНО­ГО ОЛЕ­КСАН­ДРА СОБОЛЄВА ЗАСТРЕЛИЛИ В ЦЕН­ТРІ КИ­Є­ВА

ЦІЛИЛИСЯ В БА­ТЬКА

Gazeta po-ukrainsky - - ГОЛОВНА СТОРІНКА - Ан­на БОВА

Уве­че­рі 1 гру­дня на пе­ре­ти­ні ву­лиць Льва Тол­сто­го й Та­ра­сів­ської у цен­трі Ки­є­ва роз­стрі­ля­ли по­за­шля­хо­вик ”Рендж Ро­вер”. За кер­мом був під­при­є­мець і де­пу­тат Ки­їв­ської обла­сної ра­ди 47-рі­чний В’яче­слав СОБОЛЄВ. По­за­ду си­ді­ла дру­жи­на 38-рі­чна Ін­на з по­дру­гою і си­ном 3-рі­чним Оле­ксан­дром. Ку­ля влу­чи­ла у хло­пчи­ка.

— Убив­ці ці­ли­лись у во­дія, але він при­гнув­ся, — ка­же Ан­на Зу­брє­ва з Шев­чен­ків­сько­го ра­йон­но­го управ­лі­н­ня по­лі­ції. — З мі­сця по­дії вте­кли бі­лим ”Ле­ксу­сом”.

Ма­ти ри­да­ла. Ка­за­ла, си­ну зне­сло пів­го­ло­ви

Соболєв роз­по­вів по­лі­ції, що з дру­жи­ною від’їха­ли від ре­сто­ра­ну ”Ма­ріо”, зу­пи­ни­лись на сві­тло­фо­рі й по­чу­ли по­стріл. По­ба­чив за­кри­вав­ле­но­го си­на, ви­біг із ним на ву­ли­цю. Про­сив до­по­мо­ги. Ку­ля влу­чи­ла ди­ти­ні в шию, за ін­ши­ми да­ни­ми — в го­ло­ву.

— Хло­пчи­ка за­не­сли у ”швид­ку”. Йо­го ма­ти ри­да­ла. Ка­за­ла, си­ну зне­сло пів­го­ло­ви, — ка­же сві­док Те­тя­на Ко­ро­лен­ко.

За­ги­блий Оле­ксандр був хре­ще­ни­ком спів­а­чки Іри­ни Бі­лик.

”Убит чу­де­сный ма­лыш, кре­стной ко­то­ро­го я яв­ля­юсь. За­чем все в этом ми­ре, если уби­ва­ют де­ток в цен­тре го­ро­да? Мой ма­лень­кий Ан­гел, Са­шень­ка, про­сти взро­слым не­лю­дям их же­сто­кость”, — на­пи­са­ла спів­а­чка у со­ці­аль­ній ме­ре­жі.

По­лі­цей­ські роз­слі­ду­ють спра­ву як уми­сне вбив­ство. Се­ред мо­ти­вів роз­гля­да­ють під­при­єм­ни­цьку й по­лі­ти­чну ді­яль­ність Соболєва.

Не­о­фі­цій­но го­во­рять про дві вер­сії. Пер­ша — дав­ній кон­флікт В’яче­сла­ва Соболєва з екс-суд­дею Ви­що­го го­спо­дар­сько­го су­ду Укра­ї­ни Ар­ту­ром Єме­лья­но­вим. Між ни­ми три­ва­ють ба­га­то­рі­чні су­ди що­до не­ру­хо­мо­сті. Дру­га — бі­знес на Дон­ба­сі. Він має ма­га­зи­ни на оку­по­ва­ній те­ри­то­рії.

Го­во­рять про дві вер­сії: кон­флікт за не­ру­хо­мість і бі­знес на Дон­ба­сі

Опів­дні 2 гру­дня по­лі­ція за­три­ма­ли двох пі­до­зрю­ва­них.

— Обом тро­хи біль­ше 20 ро­ків, — ка­же бло­гер 34-рі­чний На­зар При­ходь­ко. — Во­ни вже на­зва­ли за­мов­ни­ка.

В’яче­слав Соболєв ро­дом з Єна­кі­є­во­го на До­неч­чи­ні, жи­ве в Ки­є­ві. Він — вла­сник ре­сто­ра­ну ”Ма­ріо”, бі­ля яко­го ста­ла­ся стрі­ля­ни­на. Де­пу­тат Ки­їв­ської обла­сної ра­ди, вхо­дить до фра­кції ”Со­лі­дар­ність”, член ко­мі­сії з пи­тань бю­дже­ту й фі­нан­сів.

1997 ро­ку Соболєв від­крив про­ду­кто­вий ма­га­зин ”Обжо­ра” в До­не­цьку, який став пер­шою ве­ли­кою тор­го­вель­ною ме­ре­жею в обла­сті. За 10 ро­ків про­дав.

Кан­ди­дат еко­но­мі­чних на­ук, був за­сту­пни­ком ме­ра До­не­цька, ди­ре­кто­ром ком­па­нії ”На­фто­га­зме­ре­жа”, за­сту­пни­ком го­ло­ви прав­лі­н­ня НАК ”На­фто­газ Укра­ї­ни”.

У шлю­бі втре­тє. Пер­шою дру­жи­ною бу­ла вдо­ва до­не­цько­го кри­мі­наль­но­го ав­то­ри­те­та. Дру­гою — ко­ли­шня дру­жи­на ро­сій­сько­го спів­а­ка Ми­ко­ли Ба­ско­ва та донь­ка ро­сій­сько­го фар­ма­цев­ти­чно­го ма­гна­та Бо­ри­са Шпі­ге­ля — Сві­тла­на.

З Ін­ною по­бра­ли­ся 2014-го. Ма­ють двох си­нів Да­ви­да й Оле­ксан­дра, ви­хо­ву­ють до­чку дру­жи­ни від по­пе­ре­дніх сто­сун­ків Ма­рію. У В’яче­сла­ва та­кож є ді­ти від по­пе­ре­дніх шлю­бів — Сві­тла­на і Ні­на. Оста­н­ня має гро­ма­дян­ство РФ.

”Рендж Ро­вер” 2013 ро­ку ви­пу­ску Соболєв орен­дує в ”До­нукр­про­ект НІІ”.

Ком­па­нія фі­гу­рує в кри­мі­наль­но­му про­ва­джен­ні про фі­нан­су­ва­н­ня те­ро­ри­зму на Дон­ба­сі. Бу­ла за­ре­є­стро­ва­на в До­не­цьку. Її за­снов­ник — В’яче­слав Соболєв, за да­ни­ми сай­ту YouControl.

Ма­ши­ну де­пу­та­та Ки­їв­ської обла­сної ра­ди В’яче­сла­ва Соболєва об­стрі­ля­ли, ко­ли їхав із ро­ди­ною з ре­сто­ра­ну. На­пад став­ся на пе­ре­ти­ні сто­ли­чних ву­лиць Льва Тол­сто­го і Та­ра­сів­ської близь­ко п’ятої ве­чо­ра

3-рі­чний Оле­ксандр Соболєв по­мер від ку­льо­во­го по­ра­не­н­ня до­ро­гою в лі­кар­ню

Ма­ши­ну де­пу­та­та Ки­їв­ської обла­сної ра­ди В’яче­сла­ва Соболєва об­стрі­ля­ли, ко­ли їхав із ро­ди­ною з ре­сто­ра­ну

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.