В’яче­сла­ву Гре­бе­ню­ку при­ши­ли дру­ге сер­це

Gazeta po-ukrainsky - - ГОЛОВНА СТОРІНКА - Ка­те­ри­на РО­МАН­ЧУК

26 ли­сто­па­да хі­рур­ги сто­ли­чно­го Ін­сти­ту­ту сер­ця вжи­ви­ли ме­ха­ні­чне сер­це 22-рі­чно­му В’яче­сла­ву ГРЕ­БЕ­НЮ­КУ з Ми­ко­ла­є­ва. Він — сьо­ма лю­ди­на з цим шту­чним ор­га­ном в Укра­ї­ні.

— На опе­ра­цію по­го­див­ся, щоб ма­ти час че­ка­ти до­нор­сько­го сер­ця, — роз­по­від­ає В’яче­слав Гре­бе­нюк. — З та­кою мо­де­л­лю мо­жна про­жи­ти до во­сьми ро­ків.

В’яче­слав має м’язо­ву дистро­фію. Йо­го сер­це не пе­ре­ка­чує до­ста­тньо кро­ві. Ро­ди­чі звер­ну­лись у Мі­ні­стер­ство охо­ро­ни здо­ров’я. Там по­ра­ди­ли че­ка­ти, до­ки на­бу­де чин­но­сті за­кон про транс­план­та­цію. В Ін­сти­ту­ті сер­ця за­про­по­ну­ва­ли вжи­ви­ти ме­ха­ні­чне сер­це. Це — цен­три­фу­жний на­сос. Ви­гля­дає, як на­шпи­го­ва­на еле­ктро­ні­кою ко­роб­ка, по­мі­ща­є­ться на ди­тя­чій до­ло­ні. Йо­го ку­пи­ли дер­жав­ним ко­штом у США за 120 тис. єв­ро — 3,2 млн грн.

— Ми під­ши­ли ме­ха­ні­чне сер­це до лі­во­го шлу­но­чка. Пе­ре­ка­чує кров за­мість сер­це­во­го м’язу, — роз­по­від­ає 54-рі­чний Бо­рис То­ду­ров, ди­ре­ктор Ін­сти­ту­ту. — Це за­без­пе­чить па­ці­єн­ту кро­во­тік на кіль­ка ро­ків.

Опе­ра­ція три­ва­ла 3 год. По­ло­ви­ну ча­су па­ці­єнт був під’єд­на­ний до апа­ра­та шту­чно­го кро­во­обі­гу. Гру­ди­ну не роз­рі­за­ли, зро­би­ли кіль­ка отво­рів. Мі­ні-сер­це має блок ке­ру­ва­н­ня і ба­та­рею.

— Сер­це па­ці­єн­та не ви­рі­за­ли, — про­дов­жує лі­кар. — Во­но ли­ши­ло­ся в гру­дях, але не б’ється.

Ви­гля­дає, як на­шпи­го­ва­на еле­ктро­ні­кою ко­роб­ка

У жов­тні та­ке ж ме­ха­ні­чне сер­це вжи­ви­ли 46-рі­чно­му В’яче­сла­ву ВОЖЖЕНКУ. Апа­рат та­кож ку­пи­ли дер­жав­ним ко­штом.

В Укра­ї­ні є 300 лю­дей, яким по­трі­бна пе­ре­сад­ка сер­ця. Во­ни сто­ять у чер­зі на ме­ха­ні­чне. З 2020 ро­ку має за­пра­цю­ва­ти за­кон про транс­план­та­цію. Він до­зво­лить по­смер­тну пе­ре­сад­ку ор­га­нів, якщо лю­ди­на да­ла зго­ду за жи­т­тя.

Ми­ко­ла­є­вець В’яче­слав Гре­бе­нюк має м’язо­ву дистро­фію. Йо­го сер­це не пе­ре­ка­чує до­ста­тньо кро­ві. Шту­чне під­ши­ли до лі­во­го шлу­но­чка сер­ця

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.