На Єв­ро-2020 Укра­ї­на зі­грає із Ні­дер­лан­да­ми й Ав­стрі­єю

ЧЕ­ТВЕР­ТИЙ УЧА­СНИК ГРУ­ПИ ВИ­ЗНА­ЧИ­ТЬСЯ 31 БЕ­РЕ­ЗНЯ

Gazeta po-ukrainsky - - ГОЛОВНА СТОРІНКА - Юрій СТРИГУН

Збір­ні Ні­дер­лан­дів та Ав­стрії ста­нуть су­пер­ни­ка­ми Укра­ї­ни у фі­наль­ній ча­сти­ні Єв­ро-2020 з фут­бо­лу. Зі­гра­ють на гру­по­во­му ета­пі. Ще один опо­нент ви­зна­чи­ться 31 бе­ре­зня. Це бу­де одна з ко­манд, що проб’ється на Єв­ро че­рез Лі­гу на­цій. Або Ру­му­нія, або пе­ре­мо­жець тур­ні­ру між Ко­со­вим, Гру­зі­єю, Бі­ло­рус­сю та Пів­ні­чною Ма­ке­до­ні­єю.

Же­реб­ку­ва­н­ня фі­наль­ної ча­сти­ни від­бу­ло­ся 30 ли­сто­па­да у ви­став­ко­во­му цен­трі ру­мун­сько­го Бу­ха­ре­ста. О 19:00 за Ки­є­вом її роз­по­ча­ли сим­фо­ні­чний ор­кестр та ан­самбль по­ві­тря­них акро­ба­тів, які про­де­мон­стру­ва­ли кіль­ка но­ме­рів. По­тім на сце­ну ви­йшли ве­ду­чі — пор­ту­га­лець Пе­дро Пін­то та ру­мун­ська те­ле­жур­на­ліс­тка Ко­рі­на Ка­ра­гай. На ве­ли­че­зно­му екра­ні по­ка­за­ли епі­зо­ди ми­ну­ло­го Єв­ро2016 у Фран­ції. Пред­ста­ви­ли 12 міст-го­спо­да­рів май­бу­тньо­го тур­ні­ру — він упер­ше бу­де ”роз­ки­да­ний” по всьо­му кон­ти­нен­ту.

До же­реб­ку­ва­н­ня пе­ре­йшли за пів­го­ди­ни. Спо­ча­тку роз­по­ді­ли­ли уча­сни­ків із пер­шо­го ко­ши­ка. Най­пер­шою ви­тя­гли куль­ку з на­пи­сом ”Укра­ї­на”. На­ша збір­на очо­ли­ла гру­пу ”С”. Ін­ших ва­рі­ан­тів ор­га­ні­за­то­ри не пе­ред­ба­ча­ли. Бо ре­шту квар­те­тів очо­лю­ють го­спо­да­рі Єв­ро, а в гру­пі ”В” ви­сту­па­ти­ме Ро­сія, з якою нас роз­во­дять.

Пі­сля оголошення Укра­ї­ни ка­ме­ра ви­хо­пи­ла тре­не­ра на­шої збір­ної Ан­дрія Шев­чен­ка, який щось жва­во обго­во­рю­вав із го­ло­вою Укра­їн­ської асо­ці­а­ції фут­бо­лу Ан­дрі­єм Па­вел­ком.

Же­реб­ку­ва­н­ня три­ва­ло тро­хи біль­ше 20 хв. До на­шої збір­ної з дру­го­го ко­ши­ка при­єд­на­ли­ся Ні­дер­лан­ди, що теж бу­ло ві­до­мо за­зда­ле­гідь, а та­кож Ав­стрія. Укра­ї­ні вда­ло­ся уни­кну­ти най

гір­шо­го. З тре­тьо­го ко­ши­ка нам не ді­ста­ла­ся Пор­ту­га­лія — чин­ний чем­піон Єв­ро­пи. Це ви­кли­ка­ло за­до­во­ле­ну усмі­шку Ан­дрія Шев­чен­ка.

Май­же одра­зу ви­зна­чи­ла­ся й ”гру­па смер­ті”. До Ні­меч­чи­ни в гру­пі ”F” із дру­го­го ко­ши­ка при­єд­на­ли збір­ну Фран­ції, а з тре­тьо­го — Пор­ту­га­лії. Тож в одній гру­пі зій­ду­ться чем­піон

Пор­ту­га­лії вда­ло­ся уни­кну­ти — це ви­кли­ка­ло усмі­шку Шев­чен­ка

сві­ту-2018 — Фран­ція, чем­піон Єв­ро­пи — Пор­ту­га­лія та чем­піон сві­ту-2014 — Ні­меч­чи­на.

Го­лов­ний тре­нер нім­ців Йо­а­хім Льов сприйняв ре­зуль­та­ти же­реб­ку­ва­н­ня сер­йо­зно. А фран­цуз Ді­дьє Де­шам за­смі­яв­ся. Пор­ту­га­лець Фер­на­до Сан­туш — та­кож.

— В Укра­ї­ни хо­ро­ші шан­си ви­йти з гру­пи, — про­ко­мен­ту­вав Ан­дрій Шев­чен­ко. — Все за­ле­жа­ти­ме від ста­ну грав­ців, у яко­му во­ни пі­ді­йдуть до чем­піо­на­ту Єв­ро­пи. Го­лов­не — уни­кну­ти травм.

Єв­ро-2020 три­ва­ти­ме з 12 черв­ня по 12 ли­пня 2020-го. Пер­ша гра прой­де в Ри­мі. Фі­нал — у Лон­до­ні.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.