Три мі­ся­ці Держ­кі­но бу­де без ке­рів­ни­ка

ТРИ МІ­СЯ­ЦІ ДЕРЖ­КІ­НО БУ­ДЕ БЕЗ ОЧІЛЬ­НИ­КА

Gazeta po-ukrainsky - - ГОЛОВНА СТОРІНКА - Іл­ля ПРОКОПЕНКО

Ге­не­раль­на про­дю­сер­ка Оде­сько­го між­на­ро­дно­го кі­но­фе­сти­ва­лю 36-рі­чна Юлія СІНЬКЕВИЧ ви­бу­ла з кон­кур­су на по­са­ду го­ло­ви Дер­жав­но­го агент­ства Укра­ї­ни з пи­тань кі­но. Та­ке рі­ше­н­ня ухва­ли­ла ко­мі­сія агент­ства з пи­тань держ­слу­жби.

На спів­бе­сі­ді Сінькевич не на­бра­ла до­ста­тньо ба­лів у зав­дан­ні ”управ­лі­н­ня ефе­ктив­ні­стю й роз­ви­тком люд­ських ре­сур­сів”.

По­над 2000 кі­но­фа­хів­ців під­пи­са­ли від­кри­тий лист на під­трим­ку Юлії Сінькевич. Звер­ну­ли­ся до пре­зи­ден­та, прем’єра й мі­ні­стра куль­ту­ри. На­зва­ли рі­ше­н­ня ко­мі­сії ”зри­вом кон­кур­су” й ви­сту­пи­ли про­ти йо­го ”не­про­зо­рих умов”. Ви­ма­га­ють пе­ре­гля­ну­ти ре­зуль­та­ти.

”Юлія Сінькевич має на­ви­чки, ком­пе­тен­ції та ба­че­н­ня, що до­ве­ла ба­га­то­рі­чною плі­дною пра­цею на ни­ві укра­їн­ської кі­но­ін­ду­стрії та за­свід­чи­ла у пу­блі­чній пре­зен­та­ції сво­єї про­гра­ми. Вва­жа­є­мо — як єди­на кан­ди­да­тка, яка про­йшла у тре­тій тур кон­кур­су, має очо­ли­ти Держ­кі­но”, — йде­ться в ли­сті.

На­ді­сла­ли два за­пи­ти до На­ц­агент­ства з пи­тань держ­слу­жби із про­ха­н­ням на­да­ти зве­де­ну ін­фор­ма­цію про се­ре­дні ба­ли й про­то­кол за­сі­да­н­ня ко­мі­сії. Та­кож Сінькевич го­тує по­зов до су­ду та звер­не­н­ня до Ка­бі­не­ту мі­ні­стрів що­до пе­ре­гля­ду ре­зуль­та­тів.

— Для вза­є­мо­дії з Мі­ні­стер­ством фі­нан­сів та ін­ши­ми інер­тни­ми ор­га­на­ми вла­ди має бу­ти тур­бо­ре­жим, — ка­же ре­жи­сер Во­ло­ди­мир Ти­хий, 49 ро­ків. — Енер­ге­ти­чно це ля­гає на пле­чі го­ло­ви Держ­кі­но, від яко­го ба­га­то за­ле­жить. Він по­єд­нує ав­то­рів про­е­ктів із по­віль­ною дер­жав­ною ма­ши­ною. Вті­ле­н­ня в жи­т­тя по­лі­ти­чних та іде­о­ло­гі­чних по­гля­дів, що фор­му­ю­ться ке­рів­ни­цтвом кра­ї­ни — теж спра­ва очіль­ни­ка Держ­кі­но.

Ко­ра­бель мо­же плив­ти і без ка­пі­та­на, але так чи іна­кше врі­же­ться й бу­де ка­та­стро­фа. Го­ло­ва Держ­кі­но — ва­жли­ва й від­по­від­аль­на по­са­да. Юлія Сінькевич у цьо­му кон­кур­сі ви­гля­да­ла пе­ре­кон­ли­во і спра­ви­ла при­єм­не вра­же­н­ня. І як про­дю­сер­ка ОМКФ ру­ха­є­ться си­стем­но й ре­зуль­та­тив­но не тіль­ки для се­бе, а й для всі­єї га­лу­зі. Ви­бу­т­тя Юлії Сінькевич із кон­кур­су обу­ри­ло всю кі­но­спіль­но­ту. Тре­ба на­зи­ва­ти ре­чі сво­ї­ми іме­на­ми. Ко­мі­сія скла­ла не­ком­пе­тен­тне рі­ше­н­ня, не ма­ю­чи жо­дних сер­йо­зних ар­гу­мен­тів. І по­ді­бне від­бу­ва­є­ться не ли­ше в га­лу­зі кі­но.

Сінькевич ні­би­то не до­бра­ла не­об­хі­дних ба­лів за кри­те­рі­єм ”управ­лі­н­ня ефе­ктив­ні­стю й роз­ви­тком люд­ських ре­сур­сів”. Зву­чить на­у­ко­по­ді­бно, але що це на­справ­ді? За яки­ми па­ра­ме­тра­ми мо­жна оці­ню­ва­ти цю ефе­ктив­ність — не­зро­зумі­ло. Мо­же, во­ни ви­смо­кта­ли з паль­ця.

Фор­маль­но — спо­сте­рі­га­є­мо си­стем­ний збій. А не­фор­маль­но — си­ту­а­ція має під­ґрун­тя. Ро­з­гля­да­є­ться пе­ред­усім та­ка вер­сія. Ке­рів­ни­цтво кра­ї­ни по­ба­чи­ло, що про­хо­дить хтось не з ”95-го квар­та­лу”. І ду­ма­ють: ”Шо це ми кі­но бу­де­мо від­да­ва­ти не на­шій лю­ди­ні?”

Як ска­зав один кі­не­ма­то­гра­фіст: ”За­ра­ди чо­го во­ни до вла­ди при­хо­ди­ли? Щоб по­тім якісь до­ді­ки від ар­тха­у­су й фе­сти­ва­лів за­йма­ли­ся управ­лі­н­ням кі­но в кра­ї­ні? Та не бу­де та­ко­го ні­ко­ли”.

Що­най­мен­ше три мі­ся­ці Держ­кі­но пе­ре­бу­ва­ти­ме у ста­ні без­вла­д­дя.

Кон­курс на по­са­ду го­ло­ви про­ве­дуть із са­мо­го по­ча­тку. Ма­буть, на ньо­му з’яви­ться якийсь пер­со­наж від ”зе­ле­них”. Але Юлія Сінькевич — бо­єць. Ду­маю, зно­ву пі­де на кон­курс.

На кон­кур­сі з’яви­ться якийсь пер­со­наж від ”зе­ле­них”

Єди­ною кан­ди­да­ткою на по­са­ду го­ло­ви Держ­кі­но Укра­ї­ни бу­ла ге­не­раль­на про­дю­сер­ка Оде­сько­го між­на­ро­дно­го кі­но­фе­сти­ва­лю Юлія Сінькевич. Ви­бу­ла з кон­кур­су за рі­ше­н­ням ко­мі­сії На­ц­агент­ства з пи­тань держ­слу­жби

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.