ОФІС ПРЕ­ЗИ­ДЕН­ТА ОЧО­ЛИВ АН­ДРІЙ ЄРМАК

ЗЕ­ЛЕН­СЬКИЙ НЕЗАДОВОЛЕ­НИЙ ТРЬО­МА МІНІСТРАМИ

Gazeta po-ukrainsky - - ГОЛОВНА СТОРІНКА - На­зар ВАЛЬЧУК

Во­ло­ди­мир Зе­лен­ський 11 лю­то­го звіль­нив Ан­дрія Бо­г­да­на з по­са­ди ке­рів­ни­ка Офі­су пре­зи­ден­та. При­зна­чив на­то­мість сво­го по­мі­чни­ка Ан­дрія Єр­ма­ка.

Ан­дрій Бо­г­дан, 43 ро­ки, очо­лив пре­зи­дент­ську Адмі­ні­стра­цію у трав­ні. Ко­ли її пе­ре­йме­ну­ва­ли, з 25 черв­ня став ке­рів­ни­ком Офі­су пре­зи­ден­та. Ра­ні­ше пра­цю­вав адво­ка­том Іго­ря Ко­ло­мой­сько­го. Був упов­но­ва­же­ним з ан­ти­ко­ру­пцій­ної по­лі­ти­ки в уря­ді Ми­ко­ли Аза­ро­ва.

48-рі­чний Ан­дрій Єрмак ве­де пе­ре­го­во­ри з Ро­сі­єю про звіль­не­н­ня укра­їн­ців із по­ло­ну. Су­про­во­джує пре­зи­ден­та на між

на­ро­дних зу­стрі­чах. Має юри­ди­чну осві­ту. Був адво­ка­том. Про­дю­су­вав філь­ми.

— Бо­г­дан був для Зе­лен­сько­го та­ким со­бі про­від­ни­ком, по­ка­зав по­лі­ти­ку зсе­ре­ди­ни. Там він як ри­ба у во­ді, — ка­же по­лі­ти­чний огля­дач Ле­о­нід Швець, 55 ро­ків. — З дру­го­го бо­ку, він оди­нак, йо­го вла­сний ін­те­рес — на пер­шо­му мі­сці. Це не вла­што­вує Зе­лен­сько­го. На­став час, ко­ли мав від­па­сти, як пер­ша сту­пінь ра­ке­ти. При­во­дів ба­га­то — по­ве­дін­ка, ма­не­ра спіл­ку­ва­н­ня. Бог

Ве­де пе­ре­го­во­ри з Ро­сі­єю про звіль­не­н­ня укра­їн­ців із по­ло­ну

дан пе­ре­сва­рив­ся май­же з усі­ма. Для ке­рів­ни­ка ОП це не­при­пу­сти­мо, бо ки­дає тінь на пре­зи­ден­та.

На від­мі­ну від Бо­г­да­на, Єрмак — не окре­мий гра­вець, а лю­ди­на на ор­бі­ті Зе­лен­сько­го. Те­пер з’яви­ться по­лі­ти­ка Офі­су пре­зи­ден­та, ра­ні­ше її не бу­ло. Ін­ше пи­та­н­ня — якою во­на бу­де? По­ки що не зро­зумі­ло.

1 лю­то­го пре­зи­дент Во­ло­ди­мир Зе­лен­ський про­во­див спів­бе­сі­ди з по­тен­цій­ни­ми но­ви­ми чле­на­ми уря­ду. Зу­стрі­чав­ся з пред­став­ни­ком Укра­ї­ни в кон­та­ктній гру­пі в Мін­ську Оле­ксі­єм Ре­зні­ко­вим і го­ло­вою пар­ла­мент­сько­го ко­мі­те­ту з со­ці­аль­ної по­лі­ти­ки та за­хи­сту прав ве­те­ра­нів Га­ли­ною Тре­тья­ко­вою.

В уря­ді пла­ну­ють роз­ді­ли­ти ра­ні­ше об’єд­на­ні Мі­ні­стер­ство у спра­вах ве­те­ра­нів, тим­ча­со­во оку­по­ва­них те­ри­то­рій і вну­трі­шньо пе­ре­мі­ще­них осіб, Мі­н­еко­но­мі­ки, тор­гів­лі та сіль­сько­го го­спо­дар­ства і Мін­куль­ту­ри, мо­ло­ді та спор­ту.

Ка­бмін на чо­лі з прем’єр-мі­ні­стром 35-рі­чним Оле­ксі­єм Гон­ча­ру­ком пра­цює шо­стий мі­сяць. У ньо­му три ві­це­прем’єри та 16 мі­ні­стрів. Йо­го то­рік у сер­пні за­твер­ди­ла Вер­хов­на Ра­да.

— Гон­ча­рук у ка­дро­вих пи­та­н­нях обе­ре­жний. Ко­го мі­ня­ти в уря­ді, ви­рі­шує пре­зи­дент, — ка­же по­лі­то­лог Во­ло­ди­мир Фе­сен­ко, 61 рік.

Бу­ли роз­мо­ви про від­став­ку уря­ду. Те­пер — про ка­дро­ві ро­та­ції. Яка при­чи­на?

— Гон­ча­рук отри­мав по­ка­зо­ву під­трим­ку Зе­лен­сько­го пі­сля за­яви про від­став­ку (у сі­чні прем’єр на­пи­сав її пре­зи­ден­ту. На­пе­ре­до­дні в ме­ре­жі опу­блі­ку­ва­ли ”про­слу­шку”, де Гон­ча­рук ка­же, що він ”пов­ний про­фан в еко­но­мі­ці”. — ГПУ). Той дав йо­му шанс.

Ра­да до ве­ре­сня не мо­же від­пра­ви­ти уряд у від­став­ку. Але й ро­та­ції не про­ве­де, до­ки пар­ла­мент роз­гля­дає за­ко­но­про­єкт про ри­нок зем­лі. Там чо­ти­ри ти­ся­чі пра­вок. Це займе не мен­ше мі­ся­ця. Мо­жли­во, і до кін­ця кві­тня. Хо­ча по Ре­зні­ко­ву (ймо­вір­но, Офіс пре­зи­ден­та ба­чить йо­го ке­рів­ни­ком май­бу­тньо­го Мі­ні­стер­ства тим­ча­со­во оку­по­ва­них те­ри­то­рій. — ГПУ) пи­та­н­ня май­же ви­рі­ше­не.

Чо­му за змі­ни в Ка­бмі­ні взя­ли­ся са­ме за­раз?

— Роз­мо­ви по­ча­ли­ся на­при­кін­ці гру­дня. Зе­лен­ський обі­цяв, що пі­сля Но­во­го ро­ку оці­нить ко­жно­го мі­ні­стра. Якщо від­бу­ли­ся спів­бе­сі­ди, зна­чить, змі­ни бу­дуть. Звіль­ни­ти мо­жуть одно

го-двох мі­ні­стрів. Ймо­вір­но, з’яви­ться ві­це­прем’єр з еко­но­мі­ки, від­по­від­а­ти­ме за ін­ве­сти­ції.

Мі­ні­стер­ства і ві­це­прем’єрів ско­ро­чу­ва­ли, те­пер збіль­шу­ва­ти­муть кіль­кість. Чо­му?

— Ду­ма­ли, зеко­ном­лять ко­шти, змен­шать бю­ро­кра­ти­чний апа­рат. А ви­ни­кли сер­йо­зні фун­кціо­наль­ні про­бле­ми. Як у Мі­ні­стер­стві ве­те­ра­нів і оку­по­ва­них те­ри­то­рій. Об’єд­на­н­ня ви­яви­ли­ся шту­чні, не да­ли ефе­кту. Зе­лен­ський — тем­пе­ра­мен­тний, дов­го не че­кає. Ба­чить по­мил­ку — пе­ре­гля­дає.

Во­се­ни мо­жуть роз’єд­на­ти Мі­ні­стер­ство роз­ви­тку еко­но­мі­ки, тор­гів­лі та сіль­сько­го го­спо­дар­ства. Аграр­на й про­ми­сло­ва по­лі­ти­ка по­тре­бує окре­мих ке­рів­ни­ків. Від Мі­ні­стер­ства куль­ту­ри спорт від­ді­лять у дер­жав­ну аген­цію.

Ко­го за­мі­нять в уря­ді?

— Мо­жуть по­мі­ня­ти мі­ні­стрів, які ви­яви­ли­ся не ду­же ефе­ктив­ни­ми. По­дей­ку­ють про мі­ні­стра со­ці­аль­ної по­лі­ти­ки Юлію Со­ко­лов­ську, мі­ні­стрів пре­зи­дент­ської кво­ти — обо­ро­ни Ан­дрія За­го­ро­дню­ка й за­кор­дон­них справ Ва­ди­ма При­стай­ка. Пре­зи­дент хо­че актив­ні­шої ро­бо­ти.

Ар­сен Ава­ков шо­стий рік ке­рує Мі­ні­стер­ством вну­трі­шніх справ. Зав­дя­ки чо­му так дов­го три­ма­є­ться?

— Має по­лі­ти­чну гну­чкість, при­сто­со­ву­є­ться. Це спра­цю­ва­ло, ко­ли за­ли­шив­ся при змі­ні уря­ду 2016-го. Від­то­ді діє йо­го по­лі­ти­чна ва­га. Став клю­чо­вою фі­гу­рою, в якій є по­тре­ба. По­ро­шен­ко хо­тів йо­го по­мі­ня­ти, але не ви­йшло. То­му що тре­ба бу­ла ко­а­лі­ція з ”На­ро­дним фрон­том”.

З дру­го­го бо­ку, Ава­ков має вплив на окре­мі по­лі­тси­ли, зв’яз­ки з ве­ли­ким бі­зне­сом. Утри­мав­ся на по­са­ді то­рік, бо вча­сно оці­нив по­лі­ти­чні змі­ни. Ще під час пре­зи­дент­ської кам­па­нії ро­зу­мів — епо­ха Пе­тра Оле­ксі­йо­ви­ча за­кін­чу­є­ться. Не стіль­ки ста­вив на Зе­лен­сько­го, скіль­ки грав про­ти По­ро­шен­ка. І став­ка зі­гра­ла. Зе­лен­ський оці­нив, що Ава­ков ней­тра­лі­зу­вав адмін­ре­сурс По­ро­шен­ка.

Цей уряд мо­жна на­зва­ти про­валь­ним?

— Ні. Є про­бле­ми. Ви­пла­та зов­ні­шніх бор­гів змі­цни­ла курс грив­ні та па­ра­до­ксаль­но змен­ши­ла над­хо­дже­н­ня в ка­зну. Це не на­слі­док ді­яль­но­сті Ка­бмі­ну.

Ри­зи­кну­ли пі­ти на скла­дне й не­о­дно­зна­чне рі­ше­н­ня що­до зе­мель­ної ре­фор­ми. Жо­ден по­пе­ре­дній Ка­бмін не на­ва­жу­вав­ся. Вда­є­ться утри­му­ва­ти ста­біль­ність — фі­нан­со­ву й со­ці­аль­но­еко­но­мі­чну.

Ка­бмін має на­ве­сти лад із зар­пла­та­ми й пре­мі­я­ми уря­дов­ців

Чо­го бра­кує?

— До­сві­ду. По-дру­ге, Ка­бмін не­о­дно­рі­дний. Є мі­ні­стри, які ма­ють ме­не­джер­ський хист і прой­дуть ви­про­бу­ва­н­ня.

А є та­кі, ко­го при­зна­чи­ли як екс­пер­тів, а во­ни так і не ста­ли по­ту­жни­ми ке­рів­ни­ка­ми сво­їх ві­домств.

Які зав­да­н­ня сто­я­ти­муть пе­ред онов­ле­ним Ка­бмі­ном?

— Ті са­мі. Еко­но­мі­чне зро­ста­н­ня, ін­ве­сти­ції, ре­фор­ми. На по­кра­ще­н­ня до­бро­бу­ту гро­ма­дян мо­жна ви­йти ли­ше за де­кіль­ка ро­ків. Зав­да­н­ня-мі­ні­мум — по­га­си­ти зов­ні­шні бор­ги. Від цьо­го за­ле­жить фі­нан­со­ва ста­біль­ність. Плюс мо­дер­ні­за­ція си­сте­ми управ­лі­н­ня.

По­то­чні зав­да­н­ня — на­ве­де­н­ня ла­ду із зар­пла­та­ми й пре­мі­я­ми уря­дов­ців і ке­рів­ни­ків держ­ком­па­ній, опти­мі­за­ція стру­кту­ри ві­домств. І со­ці­ал­ка — вча­сна ви­пла­та зар­плат і пен­сій, по­кри­т­тя бор­гів, та­ри­фи. Від їх ви­ко­на­н­ня за­ле­жа­ти­ме до­ля уря­ду.

По­мі­чник Во­ло­ди­ми­ра Зе­лен­сько­го Ан­дрій Єрмак, юрист і ко­ли­шній кі­но­про­дю­сер, очо­лив Офіс пре­зи­ден­та Укра­ї­ни 11 лю­то­го. За­мі­нив на по­са­ді Ан­дрія Бо­г­да­на, екса­дво­ка­та бі­зне­сме­на Іго­ря Ко­ло­мой­сько­го

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.