Спро­сти­ли до­ступ до бан­ків­ських ра­хун­ків

Gazeta po-ukrainsky - - ГОЛОВНА СТОРІНКА - Мар­га­рі­та ДИКАЛЮК

З лю­то­го по­лі­ції, по­да­тко­вій, про­ку­ра­ту­рі, Слу­жбі без­пе­ки, Ан­ти­ко­ру­пцій­но­му бю­ро та Дер­жав­но­му бю­ро роз­слі­ду­вань спро­сти­ли до­ступ до бан­ків­ської та­єм­ни­ці. Це пе­ред­ба­ча­ють змі­ни до за­ко­ну ”Про бан­ки і бан­ків­ську ді­яль­ність”.

Біль­ше не по­трі­бне рі­ше­н­ня су­ду, щоб отри­ма­ти ін­фор­ма­цію про ра­хун­ки під­при­єм­ців і фі­зи­чних осіб. До­ста­тньо на­пра­ви­ти пи­сьмо­вий за­пит у банк. Бан­кі­ри не зо­бов’яза­ні по­пе­ре­джа­ти вла­сни­ків ра­хун­ків, що їхні­ми гро­ши­ма ці­ка­ви­ли­ся.

— Це пов’яза­но з бо­роть­бою з від­ми­ва­н­ням ко­штів. З ін­шо­го бо­ку, те­пер пра­во­охо­рон­ці отри­ма­ли до­ступ до усіх ра­хун­ків укра­їн­ців, — го­во­рить фі­нан­со­вий екс­перт Оле­ксій Кущ, 43 ро­ки. — Пе­ред тим, як спро­щу­ва­ти до­ступ до бан­ків­ської та­єм­ни­ці, по­трі­бно про­ве­сти ре­фор­му пра­во­охо­рон­них ор­га­нів, су­до­вої си­сте­ми. Іна­кше це при­зве­де до то­го, що пра­во­охо­рон

Рі­ше­н­ня су­ду ство­рю­ва­ло хо­ча б мі­ні­маль­ні обме­же­н­ня

ці фор­маль­но прив’язу­ва­ти­муть усе до ан­ти­ко­ру­пцій­ної ді­яль­но­сті. А на­справ­ді отри­му­ва­ти­муть да­ні про де­по­зи­ти лю­дей. Ра­ні­ше рі­ше­н­ня су­ду ство­рю­ва­ло хо­ча б мі­ні­маль­ні обме­же­н­ня та за­хи­ща­ло пра­ва укра­їн­ців. Пра­во­охо­рон­ці бу­ли зму­ше­ні до­три­му­ва­ти­ся фор­маль­но­стей, шу­ка­ти ар­гу­мен­ти для по­да­чі за­пи­ту до су­ду.

В Укра­ї­ні по­ді­бні змі­ни в за­ко­но­дав­стві зав­жди при­зво­дять до не­га­тив­них на­слід­ків. Це все одно, що до­зво­ли­ти по­лі­ції без рі­ше­н­ня су­ду на мі­сяць чи два ув’язню­ва­ти по­ру­шни­ків. По­чне­ться по­лю­ва­н­ня на лю­дей. У на­шо­му ви­пад­ку це бу­де по­лю­ва­н­ня на ра­хун­ки. Мо­же від­бу­ва­ти­ся ви­тік баз юри­ди­чних осіб. Умов­но ка­жу­чи, на чор­но­му рин­ку змо­же­мо ку­пи­ти ба­зу по­да­тко­вої з да­ни­ми укра­їн­ців.

Для уни­кне­н­ня не­при­єм­но­стей вар­то об­слу­го­ву­ва­ти­ся у на­дій­них бан­ках, які га­ран­ту­ють юри­ди­чний за­хист прав клі­єн­тів. Ско­рі­ше за все, дер­жав­ні фі­н­уста­но­ви ма­кси­маль­но роз­кри­ва­ти­муть ін­фор­ма­цію про клі­єнт­ські ра­хун­ки.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.