Па­спорт мо­жна бу­де по­ка­зу­ва­ти з те­ле­фо­ну

Gazeta po-ukrainsky - - ГОЛОВНА СТОРІНКА - Ан­на ОРЕЛ

Мо­біль­ний до­да­ток дер­жав­них по­слуг ”Дія” за­пу­сти­ли в Укра­ї­ні 6 лю­то­го. За п’ять днів йо­го за­ван­та­жи­ли на смар­тфо­ни по­над міль­йон лю­дей.

За­ре­є­стру­ва­ти­ся мо­жна, на­ти­снув­ши кно­пку з ло­го­ти­пом бан­ку, де є ра­ху­нок. Ко­ри­сту­ва­чі з во­дій­ськи­ми по­свід­че­н­ня­ми одра­зу отри­ма­ють еле­ктрон­ні пра­ва й до­ку­мен­ти про ре­є­стра­цію транс­порт­но­го за­со­бу. Ді­я­ти­муть на те­ри­то­рії кра­ї­ни. Мо­жна за­свід­чу­ва­ти свою осо­бу в по­тя­гах, лі­кар­нях, бан­ках.

— Я мрі­яв про дер­жа­ву у смар­тфо­ні. Во­на має бу­ти для лю­ди­ни сер­ві­сом, — го­во­рить Во­ло­ди­мир Зе­лен­ський, 42 ро­ки. Пре­зен­ту­вав до­да­ток. — Ін­ші кра­ї­ни йдуть до по­ді­бних до­да­тків ро­ка­ми. Ми ж зро­би­ли за пів ро­ку.

Що­мі­ся­ця у про­гра­мі ав­то­ма­ти­чно по­чер­го­во з’яв­ля­ти­му­ться всі до­ку­мен­ти, які ма­ють ко­ри­сту­ва­чі: ци­фро­ві вну­трі­шні та за­кор­дон­ні па­спор­ти, сту­дент­ські кви­тки, ав­то­ци­віл­ки. Еле­ктрон­ні па­спор­ти на­ді­йдуть тіль­ки вла­сни­кам ІD-кар­ток та біо­ме­три­чних по­сві­док.

— Ні­чо­го не по­трі­бно бу­де са­мо­стій­но за­мов­ля­ти чи оформ­лю­ва­ти, — роз­по­від­ає 34-рі­чна Ана­ста­сія Ри­мар­чук із прес-слу­жби Мі­ні­стер­ства ци­фро­вої транс­фор­ма­ції. — За­кор­дон­ні до­ку­мен­ти бу­дуть в еле­ктрон­но­му фор­ма­ті, але не ді­я­ти­муть в ін­ших кра­ї­нах. Для ви­їзду слід бра­ти ори­гі­наль­ні по­свід­че­н­ня.

Ри­зик, що ”Дію” зла­ма­ють ха­ке­ри і ви­кра­дуть да­ні укра­їн­ців — мі­ні­маль­ний. До­да­ток за­хи­ще­ний не мен­ше за по­ді­бні бан­ків­ські про­гра­ми, ка­же мі­ністр ци­фро­вої транс­фор­ма­ції Ми­хай­ло ФЕДОРОВ, 29 ро­ків:

— ”Дія” по­бу­до­ва­на так, що на сер­ве­рі про­гра­ми по­стій­но не збе­рі­га­ю­ться пер­со­наль­ні да­ні ко­ри­сту­ва­чів. Ін­фор­ма­ція в ка­на­лах пе­ре­да­чі да­них по­да­є­ться у за­ши­фро­ва­но­му ви­гля­ді, а на де­яких ета­пах ви­ко­ри­сто­ву­є­ться по­двій­не ши­фру­ва­н­ня. Із фа­хів­ця­ми IT-ком­па­нії EPAM ми сер­йо­зно пі­ді­йшли до те­сту­ва­н­ня до­да­тку. На­віть спро­бу­ва­ли йо­го зла­ма­ти, щоб ви­яви­ти вра­зли­ві мі­сця. По­стій­но роз­ви­ва­є­мо і по­кра­щу­є­мо мо­біль­ний за­сто­су­нок.

По­ді­бні про­гра­ми ма­ють Фінляндія, Да­нія та Ве­ли­ка Бри­та­нія.

У ”Дії” з’яв­ля­ться всі до­ку­мен­ти, які ма­ють ко­ри­сту­ва­чі

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.