Двоє укра­їн­ців за­ра­зи­ли­ся ко­ро­на­ві­ру­сом

Gazeta po-ukrainsky - - ГОЛОВНА СТОРІНКА - Ка­те­ри­на РОМАНЧУК

25 укра­їн­ців пе­ре­бу­ва­ють на дво­ти­жне­во­му ка­ран­ти­ні на кру­ї­зно­му ко­ра­блі ”Дай­монд Прін­цесс” бі­ля Япо­нії. На бор­ту за­фі­ксу­ва­ли спа­лах ко­ро­на­ві­ру­су. Ін­фі­ко­ва­ні 135 па­са­жи­рів, двоє з них укра­їн­ці. Хво­рих пе­ре­ве­зли до япон­ських лі­ка­рень.

Па­са­жи­ри мо­жуть пе­ре­су­ва­ти­ся су­дном у ма­сках і ру­ка­ви­чках. Їжу їм до­став­ля­ють у ка­ю­ти. Па­ні­ки не­має. Усі укра­їн­ці на су­дні — чле­ни екі­па­жу.

— Ко­ли по­вер­ну­ться, то за ни­ми вста­но­ви­мо ме­ди­ко-са­ні­тар­не спо­сте­ре­же­н­ня. Да­ту при­пи­не­н­ня ка­ран­ти­ну ще не ви­зна­че­но. За­ле­жить від то­го, на­скіль­ки швид­ко бу­дуть про­те­сто­ва­ні усі па­са­жи­ри, — го­во­рить Ігор Ку­зін із Цен­тру гро­мад­сько­го здо­ров’я.

На бор­ту близь­ко 3,7 тис. лю­дей. Лай­нер 20 сі­чня ви­йшов із пор­ту япон­сько­го мі­ста Йо­ко­га­ма та по­плив за мар­шру­том Ка­го­сі­ма – Гон­конг – Окі­на­ва. 3 лю­то­го по­вер­нув­ся на­зад. Кіль­ка па­са­жи­рів уже бу­ли хво­ри­ми. Най­імо­вір­ні­ше за­ра­зи­ли­ся від 80-рі­чно­го чо­ло­ві­ка із ки­тай­сько­го Гон­кон­гу, який був на лай­не­рі з 20 по 25 сі­чня, за вер­сі­єю япон­ської вла­ди.

Най­ближ­чим ча­сом із Ки­таю ма­ють ева­ку­ю­ва­ти 80 укра­їн­ців. Удо­ма по­вин­ні прой­ти дво­ти­жне­вий ка­ран­тин, тест на ко­ро­на­ві­рус.

У Ки­таї три­ва­ють про­фі­ла­кти­чні за­хо­ди: дві­чі на день де­зін­фі­ку­ють мі­ста. Ву­ли­ця­ми лі­та­ють дро­ни, які ви­мі­рю­ють тем­пе­ра­ту­ру лю­дей. Вла­да ви­ді­ли­ла 245 млрд грн на ді­а­гно­сти­ку та лі­ку­ва­н­ня ін­фе­кції.

Ста­ном на 12 лю­то­го у сві­ті 45183 хво­рих на ко­ро­на­ві­рус. 1116 лю­дей по­мер­ли.

Роз­слі­ду­ва­н­ня зло­чи­нів Май­да­ну від­кла­да­є­ться і пе­ре­хо­дить у дов­гу істо­ри­чну пер­спе­кти­ву. Ми мо­же­мо тіль­ки спо­ді­ва­ти­ся, що, ко­ли зруй­ну­є­ться Ро­сій­ська ім­пе­рія, а Україна ви­грає цю вій­ну за не­за­ле­жність — отри­ма­є­мо до­ступ до всіх ма­те­рі­а­лів, а зло­чин­ці бу­дуть жи­ві та їх мо­жна бу­де по­ка­ра­ти Бо­рис За­ха­ров, пра­во­за­хи­сник

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.