НАДЗВИЧАЙН­У СИТУАЦІЮ ОГОЛОСИЛИ ПО ВСІЙ КРАЇНІ

НЕ МО­ЖНА ВИ­ХО­ДИ­ТИ НА ДИТЯЧІ МАЙДАНЧИКИ

Gazeta po-ukrainsky - - ГОЛОВНА СТОРІНКА - Яро­сла­ва БУРЯКОВСЬК­А Со­ло­мія ЦУРА

Ка­бі­нет мі­ні­стрів Укра­ї­ни на за­сі­дан­ні уря­ду 25 бе­ре­зня че­рез по­ши­ре­н­ня ко­ро­на­ві­ру­су за­про­ва­див ре­жим над­зви­чай­ної си­ту­а­ції по всій країні. Він ді­я­ти­ме 30 днів. Ка­ран­тин про­дов­жи­ли до 24 кві­тня.

У сто­ли­ці за­бо­ро­ни­ли ко­ри­сту­ва­ти­ся ди­тя­чи­ми май­дан­чи­ка­ми, в су­пер­мар­ке­тах має бу­ти не біль­ше одні­єї лю­ди­ни на 10 кв. м. У про­ду­кто­ві ма­га­зи­ни не пу­ска­ють більш як одну-двох лю­дей одно­ча­сно. Ма­ють бу­ти в ма­сках. Мі­стом їздять ма­ши­ни з гу­чно­мов­ця­ми. Лю­дей про­сять не ви­хо­ди­ти на ву­ли­ці без по­тре­би.

За по­ру­ше­н­ня пра­вил ка­ран­ти­ну пе­ред­ба­че­ний штраф від 17 тис. до 51 тис. грн, арешт до трьох мі­ся­ців або по­збав­ле­н­ня во­лі на три ро­ки.

Ста­ном на ра­нок 25 бе­ре­зня в Укра­ї­ні ко­ро­на­ві­рус під­твер­ди­ли у 113 лю­дей. По­мер­ли че­тве­ро — в Жи­то­мир­ській, Чер­ні­ве­цькій, Іва­но-Фран­ків­ській і Тер­но­піль­ській обла­стях. Най­біль­ше хво­рих на Бу­ко­ви­ні та в Ки­є­ві — 38 і 31 осо­ба.

В Іта­лії від не­ду­ги по­мер­ли три укра­їн­ки: 61-рі­чна Га­ли­на із мі­ста Ро­ма­но ді Лом­бар­дія та Ра­ї­са Ма­ли­ше­ва, 65 ро­ків, яка про­жи­ва­ла в мі­сті Ро­ва­то. Тре­тя 59-рі­чна укра­їн­ка жи­ла у про­він­ції Бер­га­мо.

— У Хар­ків їха­ти­му ”Бла-бла-ка­ром”. Це єди­ний спо­сіб до­бра­ти­ся до­до­му. Во­дій бе­ре 300 гри­вень. Стіль­ки ко­шту­вав би і кви­ток на по­тяг, — роз­по­від­ає 20-рі­чна Лі­лія КРАСИМОВА. Йде із яскра­вою си­ньою ва­лі­зою пло­щею бі­ля цен­траль­но­го за­лі­зни­чно­го вок­за­лу в Ки­є­ві 18 бе­ре­зня. Це пер­ший день, ко­ли в Ки­є­ві не пра­цює ме­тро­по­лі­тен і ска­со­ва­ні при­мі­ські та між­мі­ські по­їзди й ав­то­бу­си.

— Ви­на­йма­ла квар­ти­ру, пра­цю­ва­ла в тор­го­вель­но­му цен­трі. Те­пер втра­ти­ла ро­бо­ту, — про­дов­жує Лі­лія. — По­вер­ну­ся у сто­ли­цю, ко­ли зно­ву все від­кри­ють.

На вхо­ді до вок­за­лу чер­гу­ють двоє по­лі­цей­ських. У при­мі­щен­ні чер­ги до двох кас. Лю­ди при­йшли зда­ва­ти кви­тки. Жін­ка в ме­ди­чній ма­сці на­ма­га­є­ться прой­ти повз на­товп.

— А ку­ди це ви? Не ви­дно, що лю­ди сто­ять? — го­во­рить до неї один чо­ло­вік.

Жін­ка по­вер­та­є­ться в кі­нець чер­ги.

Най­біль­ше хво­рих на Бу­ко­ви­ні та в Ки­є­ві

О 16:15 у при­ймаль­ні ки­їв­сько­го ”Кон­суль­та­тив­но-ді­а­гно­сти­чно­го цен­тру” Со­лом’ян­сько­го ра­йо­ну — один па­ці­єнт. Йо­му мі­ря­ють тем­пе­ра­ту­ру без­кон­та­ктним тер­мо­ме­тром.

— Стан­дар­тна про­це­ду­ра. Без неї сю­ди не мо­жна за­хо­ди­ти, — ка­же мед­се­стра Єв­ге­нія Бі­лик, 59 ро­ків. — Якщо тем­пе­ра­ту­ра ви­ще нор­ми — про­во­ди­мо лю­ди­ну у спе­ці­аль­ний ка­бі­нет.

— Па­ці­єн­тів не по­біль­ша­ло, — ка­же за­ві­ду­ва­чка по­лі­клі­ні­ки Оль­га Яро­шен­ко. На шиї чер­во­не на­ми­сто і зо­ло­тий лан­цю­жок. — Те­стів для пе­ре­вір­ки на ко­ро­на­ві­рус не ма­є­мо. Із 23 бе­ре­зня у Ки­є­ві ско­ри­ста­ти­ся на­зем­ним транс­пор­том мо­жуть тіль­ки мед­пра­ців­ни­ки, апте­ка­рі, про­дав­ці про­ду­кто­вих ма­га­зи­нів, по­лі­цей­ські, ря­ту­валь­ни­ки і ро­бі­тни­ки стра­те­гі­чних під­при­ємств. На вхо­ді в ав­то­бу­си, тро­лей­бу­си і трам­ваї ма­ють по­ка­зу­ва­ти по­свід­че­н­ня.

В обід лю­дей не­має на жо­дній із п’яти зу­пи­нок по до­ро­зі до стан­ції ме­тро Шу­ляв­ська. Ча­сти­на ки­ян доби­ра­ю­ться на ро­бо­ту пі­шки, або ве­ло­си­пе­да­ми.

Бі­ля Ін­ду­стрі­аль­но­го мо­сту на лав­ці си­дить 22-рі­чний Сер­гій Ко­ва­лен­ко. Пр­опу­стив ав­то­бус від ро­бо­ти. Пра­цює на Но­вій по­шті.

— В нас ор­га­ні­зу­ва­ли тран­спорт, що роз­во­зить пра­ців­ни­ків. Але ма­ши­на бі­ля ме­не не спи­ни­ла­ся, — ка­же. — На ро­бо­ті па­ні­ки не­має. Тіль­ки по­си­лок ста­ло тро­хи мен­ше.

Бі­ля зу­пин­ки швид­кі­сно­го трам­ваю тхне хлор­кою. Ка­са за­чи­не­на. Бі­ля тур­ні­ке­тів — охо­ро­нець у чор­но­му пу­хо­ви­ку.

— Нас по­стій­но пе­ре­ки­да­ють чер­гу­ва­ти на но­ві мі­сця, — го­во­рить 24-рі­чний Ві­та­лій. — Ви­да­ли по­свід­че­н­ня для про­їзду. Кон­флі­ктів із па­са­жи­ра­ми не бу­ло.

Повз охо­рон­ця про­хо­дить лі­кар ве­те­ри­нар­ної ме­ди­ци­ни в Держ­прод­спо­жив­слу­жбі 35-рі­чна На­та­лія Во­ло­ди­ми­рів­на. По­ка­зує про­пуск.

— На ро­бо­ту доби­ра­ю­ся трам­ва­єм або пі­шки. Остан­ній спо­сіб ін­ко­ли швид­ший, бо тран­спорт хо­дить раз на го­ди­ну. І ні­де не­має йо­го гра­фі­ку ру­ху, — ка­же.

У трам­вай за­хо­дять че­рез пе­ре­дні две­рі. По­лі­цей­ські в ма­сках пе­ре­ві­ря­ють по­свід­че­н­ня і про­пу­ска­ють у са­лон трьох лю­дей. Біль­ше з одні­єї зу­пин­ки па­са­жи­рів бра­ти не мо­жна.

— Я сво­єї чер­ги 40 хви­лин че­каю, — го­во­рить 49-рі­чна Те­тя­на з Укр­по­шти. — Вран­ці до­ве­ло­ся бра­ти та­ксі. А гро­шей за це ні­хто не по­вер­та­ти­ме.

Нав­ко­ло ”Мак­до­наль­дзу” на вул. Ге­ор­гія Кір­пи на­тя­гну­та стрі­чка. У су­пер­мар­ке­ті ”Но­вус” охо­ро­нець про­сить одя­га­ти ра­зо­ві ру­ка­ви­ці й ко­ри­сту­ва­ти­ся ан­ти­се­пти­ком.

— Із по­ча­тку ка­ран­ти­ну в нас удві­чі впа­ли за­мов­ле­н­ня пі­ци. Ра­ні­ше її бра­ли до 50 ра­зів у день, — ка­же пе­кар­ка ”Ме­га­мар­ке­ту” на вул. Ва­ди­ма Ге­тьма­на 44-рі­чна Ле­ся Ка­рі­ма­но­ва.

Із по­ча­тку ка­ран­ти­ну і вве­де­н­ня обме­жень у ро­бо­ті транс­пор­ту в мі­стах по­ча­сті­ша­ли кон­флі­кти між па­са­жи­ра­ми й во­ді­я­ми.

19 бе­ре­зня в Ми­ко­ла­є­ві лю­ди по­би­ли во­дія трам­вая за від­мо­ву вез­ти більш як 10 лю­дей, за пра­ви­ла­ми ка­ран­ти­ну. У Ки­є­ві цьо­го ж дня з са­ло­ну ви­ки­ну­ли чо­ло­ві­ка, який за­ка­шляв.

На­сту­пно­го дня в Кам’ян­ці-По­діль­сько­му на Хмель­нич­чи­ні мі­стя­ни за­ки­да­ли ка­мі­н­ням мар­шру­тку. Ро­зби­ли ло­бо­ве скло.

Про по­би­т­тя во­ді­їв по­ві­до­ми­ли в Хар­ко­ві й Оде­сі. У рай­цен­трі Фа­стів на Ки­їв­щи­ні лю­ди пе­ре­кри­ва­ли ко­лію. Ви­ма­га­ли, аби по­тя­ги спи­ня­ли­ся і під­во­зи­ли їх до ро­бо­ти.

На ро­бо­ті па­ні­ки не­має. Тіль­ки по­си­лок ста­ло мен­ше

Крав­ці ши­ють за­хи­сні ма­ски в май­стер­ні укра­їн­сько­го під­при­єм­ства ”Аві­а­ція Га­ли­чи­на” у Льво­ві 24 бе­ре­зня. Ви­ро­бля­ють до чо­ти­рьох ти­сяч ма­сок на день. До ка­ран­ти­ну тут ши­ли тіль­ки све­три, до­що­ви­ки, кур­тки, фут­бол­ки, су­кні, ша­пки й пі­жа­ми

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.