Пре­зи­дент Зе­лен­ський по­про­сив до­по­мо­ги в олі­гар­хів

ПРЕ­ЗИ­ДЕНТ ЗЕ­ЛЕН­СЬКИЙ ПО­ПРО­СИВ ДО­ПО­МО­ГИ В ОЛІ­ГАР­ХІВ

Gazeta po-ukrainsky - - ГОЛОВНА СТОРІНКА - Іри­на ПАТЛАТЮК

”Зе­лен­ський ска­зав: у вас в ко­жній обла­сті є ве­ли­кі під­при­єм­ства, там про­фе­сій­ні ме­не­дже­ри, не­хай во­ни на мі­сцях до­по­ма­га­ють мі­сце­вій вла­ді”. Ви­да­н­ня ”Укра­їн­ська прав­да” ци­тує одно­го з уча­сни­ків зу­стрі­чі пре­зи­ден­та з олі­гар­ха­ми й пред­став­ни­ка­ми бі­зне­су, що від­бу­ла­ся 16 бе­ре­зня.

Во­ло­ди­мир Зе­лен­ський по­про­сив олі­гар­хів до­по­мог­ти у бо­роть­бі з ко­ро­на­ві­ру­сом. Обла­сті роз­ді­ли­ли так: Рі­нат Ахме­тов — Іва­но-Фран­ків­ська, Львів­ська, До­не­цька, Лу­ган­ська обла­сті та Кри­вий Ріг на Дні­про­пе­тров­щи­ні. Ігор Ко­ло­мой­ський — За­по­різь­ка область і Во­лин­ська ра­зом з Іго­рем Па­ли­цею. За остан­нім та­кож Тер­но­піль­щи­на. Ві­ктор Пін­чук — Дні­про­пе­тров­ська. Ан­дрій Ве­рев­ський — Пол­тав­ська та Кі­ро­во­град­ська обла­сті. Юрій Ко­сюк — Він­ни­цька й Чер­ка­ська. Ан­дрій Став­ні­цер — Оде­щи­на. Оле­ксандр Яро­слав­ський — Хар­ків­ська область, пи­ше ”Укра­їн­ська прав­да”.

— Во­ни то­чно щось по­про­сять у Зе­лен­сько­го на­то­мість. Мо­же, не за­раз. А ко­ли зна­до­би­ться, на­га­да­ють про борг, — ка­же фі­ло­соф 55-рі­чний Сер­гій ДАЦЮК.

— Олі­гар­хи є вла­дою. А всі ін­ші — де­ко­ра­ції. З 2014 ро­ку в країні ні­чо­го не змі­ни­ло­ся. Ми не за­хо­ті­ли мі­ня­ти­ся. Чо­му то­ді кра­ї­на ма­ла це зро­би­ти?

Це шлях до фе­одаль­ної кра­ї­ни. Най­ближ­чі два ро­ки сто­я­ти­ме пи­та­н­ня ви­жи­ва­н­ня. Вла­да не­ком­пе­тен­тна й не ро­зу­міє, що від­бу­ва­є­ться — що со­ром­но ма­ти та­ких фе­о­да­лів, що світ дав­но пі­шов да­лі. Кра­ї­на, де олі­гар­хи отри­му­ють над­при­бу­тки — у нас не за­гро­за, а зви­чай­ний стан. Бі­знес, осо­бли­во про­ми­сло­вий, мо­же по­мер­ти в цій си­ту­а­ції. І нас, укра­їн­ців, зро­блять за­ру­чни­ка­ми — дер­жа­ва му­си­ти­ме за­пла­ти­ти їм із на­ших гро­шей, як бу­ло з При­ват­бан­ком. Іна­кше не бу­де ро­бо­чих місць і до­хо­ду в бю­джет. Так вла­што­ва­на на­ша кра­ї­на. Ми мо­гли це змі­ни­ти, а не хо­ті­ли. Світ пі­шов у роз­драй, то­му ні­хто не ска­же, ко­ли в нас та­ка мо­жли­вість бу­де зно­ву.

— Це ки­дає кра­ї­ну в ще біль­шу кри­зу. Вже кіль­ка ро­ків го­во­ри­мо, що Київ не кон­тро­лює ре­гіо­ни, во­ни від­да­ні на від­куп мі­сце­вим елі­там. Пре­зи­дент та­ки­ми збо­ра­ми ле­га­лі­зує цю си­сте­му, — го­во­рить бло­гер 34-рі­чний Ро­ман СІНІЦИН.

— Фа­кти­чно дер­жа­ва ви­знає своє без­си­л­ля. Олі­гар­хи не дур­ні. Во­ни щось по­про­си­ли вза­мін. Це мо­жуть бу­ти об’єкти під при­ва­ти­за­цію, пре­фе­рен­ції, ка­дро­ві при­зна­че­н­ня. Ні­хто про­сто так гро­шей не дає.

Та окре­мі осо­би­сто­сті й їхні бі­знес-стру­кту­ри кра­ще б за­пла­ти­ли у бю­джет по­да­тки. У Ко­ло­мой­сько­го ко­трий рік тя­гну­ться су­ди по дер­жав­но­му під­при­єм­ству Укра­е­ро­рух. Йо­му МАУ вин­на по­над мі­льярд гри­вень.

Ахме­тов да­рує ”швид­кі до­по­мо­ги” і по­жер­твує 2–3 міль­йо­ни до­ла­рів у фонд бо­роть­би з ко­ро­на­ві­ру­сом. А йо­го ДТЕК ви­нен за газ 1,6 мі­льяр­да гри­вень (це борг ком­па­нії за газ, який во­на від­би­рає для ви­ро­бни­цтва те­пла й еле­ктро­енер­гії на Лу­ган­ській ТЕС. Ма­те­рі­а­ли опу­блі­ку­ва­ли ”На­ші гро­ші”. — ГПУ).

Це по­ка­зує слаб­кість цен­траль­ної вла­ди. Си­сте­ма смо­тря­щих бу­ла при Яну­ко­ви­чі і за По­ро­шен­ка її не зруй­ну­ва­ли. А те­пер Зе­лен­ський фа­кти­чно ле­га­лі­зує їх.

Сьо­го­дні в Хер­со­ні Ва­дим Но­вин­ський (про­ро­сій­ський по­лі­тик, нар­деп, у по­пе­ре­дньо­му скли­кан­ні вхо­див у фра­кцію ”Опо­бло­ку”, ко­ли­шній член Пар­тії ре­гіо­нів. Ме­це­нат ро­сій­ської цер­кви в Укра­ї­ні. Ро­сі­я­нин, укра­їн­ський па­спорт отри­мав

2012 ро­ку від Ві­кто­ра Яну­ко­ви­ча. — ГПУ) мі­сце­вим під­при­єм­цям і бі­зне­сме­нам роз­ка­зу­вав, що всі по­вин­ні ски­ну­ти­ся. А хто та­кий Но­вин­ський?

Та­кі уго­ди ле­га­лі­зу­ють стан ре­чей, ко­ли кла­ни кон­тро­лю­ють окре­мі ре­гіо­ни. Не пред­став­ни­ки вла­ди, яким де­ле­го­ва­ні пов­но­ва­же­н­ня з Ки­є­ва, а кри­мі­наль­но-олі­гар­хі­чні гру­пи. Ча­сто ту­ди вхо­дять і мі­сце­ві пра­во­охо­рон­ці. Це фа­кти­чно по­діл дер­жа­ви.

— Пре­зи­дент за дев’ять мі­ся­ців не по­бу­ду­вав вер­ти­каль вла­ди. То­му під­мі­няє обла­сні адмі­ні­стра­ції яки­мись шта­ба­ми олі­гар­хів, бі­зне­сме­нів, — го­во­рить жур­на­ліст 43-рі­чний Юрій БУТУСОВ.

— Си­ту­а­ція мо­же при­зве­сти до кон­флі­ктів, як ба­чи­мо із Хар­ко­вом (мер мі­ста Ген­на­дій Кер­нес і бі­зне­смен Оле­ксандр Яро­слав­ський роз­кри­ти­ку­ва­ли го­ло­ву Хар­ків­ської обл­держ­адмі­ні­стра­ції Оле­ксія Ку­че­ра. Ство­ри­ли окре­мий штаб бо­роть­би з ко­ро­на­ві­ру­сом в обла­сті. — ГПУ). До бо­роть­би за вла­ду і втра­ти будь-яко­го управ­лі­н­ня у ре­гіо­нах. Це про­вал ре­гіо­наль­ної по­лі­ти­ки Зе­лен­сько­го.

У ньо­го є вер­ти­каль управ­лі­н­ня. Пла­тни­ки по­да­тків ви­тра­ча­ють ве­ли­че­зні су­ми на зар­пла­ти всім, ко­го він при­зна­чив. Якщо во­ни йо­му не по­трі­бні під час над­зви­чай­ної си­ту­а­ції, то тре­ба про­во­ди­ти ка­дро­ві змі­ни. На­ві­що то­ді утри­му­ва­ти апа­рат обл­держ­адмі­ні­стра­цій? Мо­же, їх вар­то ско­ро­ти­ти, зеко­но­ми­ти мі­льяр­ди гри­вень і на­пра­ви­ти їх на лі­кві­да­цію на­слід­ків епі­де­мії.

Пре­зи­дент не ро­зу­міє си­ту­а­ції. Мо­жли­во, йо­му з олі­гар­ха­ми ці­ка­ві­ше спіл­ку­ва­ти­ся, ніж із ти­ми, ко­го він при­зна­чив. Має ро­зі­бра­ти­ся.

Київ не кон­тро­лює ре­гіо­ни, во­ни від­да­ні на від­куп мі­сце­вим елі­там

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.