Кри­за три­ва­ти­ме не мен­ше ро­ку

Gazeta po-ukrainsky - - ГОЛОВНА СТОРІНКА - Мар­га­рі­та ДИКАЛЮК

Вна­слі­док еко­но­мі­чної кри­зи, що мо­же по­ча­ти­ся че­рез по­ши­ре­н­ня ко­ро­на­ві­ру­су, ро­бо­ту в сві­ті втра­тять 25 млн лю­дей. Та­кі ци­фри дає Мі­жна­ро­дна ор­га­ні­за­ція пра­ці. В Укра­ї­ні, за по­пе­ре­дні­ми під­ра­хун­ка­ми, без ро­бо­ти мо­жуть за­ли­ши­ти­ся 170–500 тис.

— Ма­є­мо ви­со­кий рі­вень ”ті­ньо­вої” зайня­то­сті. Кри­за, яка на­су­ва­є­ться, тим і уні­каль­на, що впер­ше під удар по­па­де цей се­ктор еко­но­мі­ки. Ра­ні­ше лю­ди, які втра­ча­ли ро­бо­ту в ле­галь­но­му бі­зне­сі, пе­ре­хо­ди­ли в ті­ньо­вий. Ни­ні че­рез ка­ран­тин остан­ній по­стра­ждає най­біль­ше, бо не має жо­дних ме­ха­ні­змів під­трим­ки. По­ба­чи­мо ма­со­ве ско­ро­че­н­ня се­ред са­мо­зайня­тих, ма­ло­го бі­зне­су, пра­ців­ни­ків тор­гів­лі, ре­сто­ра­нів і го­те­лів. Мо­же­мо втра­ти­ти до міль­йо­на ро­бо­чих місць, — го­во­рить еко­но­міст Оле­ксій Кущ, 43 ро­ки. — Во­дно­час зро­ста­ти­ме по­тре­ба у пра­ців­ни­ках со­ці­аль­ної сфе­ри, ме­ди­ци­ні. Ро­зви­ва­ти­ме­ться фар­ма­цев­ти­ка, ви­го­тов­ле­н­ня спе­ци­фі­чно­го обла­дна­н­ня, за­со­бів за­хи­сту. Але це не ком­пен­сує за­галь­ні втра­ти. За­мість 10 втра­че­них ро­бо­чих місць з’яви­ться одне. Кри­за три­ва­ти­ме не мен­ше ро­ку. У гір­шо­му ви­пад­ку мо­же роз­тя­гну­ти­ся на три.

20–30 від­со­тків укра­їн­ських за­ро­бі­тчан по­вер­ну­ться до­до­му. Во­ни втра­тять ро­бо­ту че­рез спо­віль­не­н­ня еко­но­мі­чних про­це­сів. У Єв­ро­пі за­ту­ха­ють ни­ні­шні драй­ве­ри еко­но­мі­чно­го зро­стан

20–30 від­со­тків укра­їн­ських за­ро­бі­тчан по­вер­ну­ться до­до­му

ня. Йде­ться про Поль­щу, Че­хію, Ру­му­нію, Угор­щи­ну. По­тре­ба у ве­ли­кій кіль­ко­сті ро­бо­чих місць зни­кає. Якщо тру­до­ві мі­гран­ти по­вер­ну­ться в Укра­ї­ну і тут бу­де ро­бо­та, це зі­грає нам на ру­ку. Якщо еко­но­мі­чну по­лі­ти­ку кра­ї­ни не змі­ни­ти, а слі­по слі­ду­ва­ти ре­це­птам Мі­жна­ро­дно­го ва­лю­тно­го фон­ду, то крім со­ці­аль­ної на­пру­ги ні­чо­го не по­ба­чи­мо. З дру­го­го бо­ку, збіль­ши­ться кіль­кість лю­дей, які за кор­до­ном пе­ре­бу­ва­ють біль­ше ро­ку. Змен­ши­ться чи­сло тих, хто їде на три-чо­ти­ри мі­ся­ці.

Щоб до­по­мог­ти бі­зне­су, дер­жа­ві по­трі­бно ско­ро­чу­ва­ти по­да­тки. І шу­ка­ти, чим ком­пен­су­ва­ти ці над­хо­дже­н­ня. Іна­кше по­стра­жда­ють мі­сце­ві бю­дже­ти й Пен­сій­ний фонд. Від­шко­ду­ва­ти втра­ти мо­жна че­рез акци­зні то­ва­ри, ім­порт­ні ми­та.

Дер­жа­ва має ста­ти пар­тне­ром бі­зне­су у ви­пла­ті зар­пла­ти, бо під­при­єм­ства ви­му­ше­но про­сто­ю­ють. Для цьо­го слід ство­ри­ти спе­ці­аль­ний фонд. Ви­пла­чу­ва­ти з ньо­го тре­ти­ну зар­пла­ти лю­дям, які че­рез ка­ран­тин не пра­цю­ють.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.