ЗАПРАЦЮЮТЬ ГРОМАДСЬКИ­Й ТРАНСПОРТ І ДИТСАДКИ

Gazeta po-ukrainsky - - ГОЛОВНА СТОРІНКА - Ан­на ОРЕЛ, Оль­га СТЕНЬКО

Із 22 трав­ня за­пра­цює дру­гий етап по­сла­блень — від­кри­ють го­те­лі, до­зво­лять спор­тив­ні зма­га­н­ня без гля­да­чів і слу­жби в цер­квах, де має бу­ти не біль­ше одні­єї лю­ди­ни на 10 кв. м. За­пу­стять мі­ський і при­мі­ський на­зем­ний транспорт. Ав­то­бу­си і ва­го­ни по­тя­гів ма­ють за­пов­ню­ва­ти­ся не більш як на по­ло­ви­ну. Па­са­жи­ри і пер­со­нал по­вин­ні бу­ти в ма­сках.

— Ро­бо­ту ди­тсад­ків і ме­тро пла­ну­є­мо від­но­ви­ти із 25 трав­ня у мі­стах, де це до­зво­ля­ти­ме епі­де­міо­ло­гі­чна си­ту­а­ція, — го­во­рить прем’єр-мі­ністр Де­нис Шми­галь, 44 ро­ки. — Аві­а­спо­лу­че­н­ня від­но­ви­ться не ра­ні­ше 15 черв­ня.

На 20 трав­ня в Укра­ї­ні ко­ро­на­ві­рус під­твер­ди­ли у 19 230 лю­дей. Ви­лі­ку­ва­ли­ся 5955 осіб, по­мер­ли — 564. Най­біль­ше хво­рих у Чер­ні­ве­цькій обла­сті та Ки­є­ві — 2796 та 2410.

Ка­ран­тин мо­жуть про­дов­жи­ти до 22 черв­ня. По­сту­по­во вво­ди­ти­муть по­сла­бле­н­ня, ка­же го­лов­ний са­ні­тар­ний лі­кар дер­жа­ви 40-рі­чний Ві­ктор Ля­шко:

— Від­слід­ко­ву­є­мо ди­на­мі­ку в Поль­щі. Там най­біль­ше по­ді­бний до нас сце­на­рій. Не зна­є­мо, як ві­рус по­ве­де­ться влі­тку. Якщо кіль­кість хво­рих змен­шу­ва­ти­ме­ться стрім­ко, зня­ти ка­ран­тин мо­же­мо і ра­ні­ше.

Ка­ран­тин мо­жуть про­дов­жи­ти до 22 черв­ня

— Вла­да на мі­сцях має кон­тро­лю­ва­ти кіль­кість па­са­жи­рів в ав­то­бу­сах. По­вин­ні бу­ти в ма­сках і до­три­му­ва­ти­ся ди­стан­ції. Іна­кше за мі­сяць зі­ткне­мо­ся з но­вим спа­ла­хом. Зно­ву до­ве­де­ться все за­кри­ва­ти, — го­во­рить ди­ре­ктор про­гра­ми ”Ін­фра­стру­кту­ра” Укра­їн­сько­го ін­сти­ту­ту май­бу­тньо­го Во­ло­ди­мир ШУЛЬМЕЙСТЕ­Р, 50 ро­ків. — Аби не бу­ло транс­порт­но­го ко­ла­псу, в мі­стах слід змен­ши­ти пі­ко­ве на­ван­та­же­н­ня, роз­тя­гнув­ши ро­бо­чий гра­фік. Умов­но, одні під­при­єм­ства ма­ють по­чи­на­ти ро­бо­ту о 6:00, а ін­ші на го­ди­ну пі­зні­ше. Те са­ме сто­су­є­ться ме­тро.

Транспорт не по­ви­нен пе­ре­во­зи­ти піль­го­ви­ків.

— Во­ни не їзди­ти­муть ма­со­во, якщо мо­не­ти­зу­ва­ти піль­гу — ски­да­ти на кар­тку гро­ші на опла­ту пев­ної кіль­ко­сті по­їздок. Це тре­ба бу­ло зро­би­ти ще у кві­тні, — до­дає Шульмейсте­р.

Якщо ком­па­ні­ям бу­де не­ви­гі­дно пра­цю­ва­ти в но­вих умо­вах, во­ни під­ви­щу­ва­ти­муть ці­ни на про­їзд. Тут ма­ють під­клю­ча­ти­ся мі­сце­ві вла­ди: роз­мов­ля­ти із транс­порт­ни­ка­ми, ви­ді­ля

ти ко­шти на по­кри­т­тя зби­тків. Іна­кше під­при­єм­ства не змо­жуть дов­го про­три­ма­ти­ся.

— Транспорт кон­тро­лю­ва­ти­муть по­ка­зо­во. Хі­ба в пер­ші дні бу­дуть якісь рей­ди, пе­ре­вір­ки. Це при­зве­де до ве­ли­ких черг на зу­пин­ках і бі­ля ме­тро, — го­во­рить транс­порт­ний екс­перт 34-рі­чний Дми­тро Бе­спа­лов. — Хо­ро­шим рі­ше­н­ням бу­ло б збіль­ше­н­ня кіль­ко­сті ру­хо­мо­го скла­ду. Але в ба­га­тьох мі­стах до­да­тко­во­го тран­спор­ту не­має.

Ці­ни на про­їзд вар­то бу­ло би зро­би­ти ви­щи­ми для по­ря­дних пе­ре­ві­зни­ків, які до­три­му­ва­ли­ся карантину. Так по­кри­ва­ли би зби­тки. На жаль, ча­сти­на із них уже за­кри­ли­ся.

Ці­ни на про­їзд вар­то бу­ло би зро­би­ти ви­щи­ми

При­мі­ські еле­ктри­чки мо­жуть за­пра­цю­ва­ти не в пов­но­му об­ся­зі, ка­же ви­ко­ну­вач обов’яз­ків гла­ви Укр­за­лі­зни­ці Іван Юрик:

— Ком­па­нія не отри­ма­ла пів мі­льяр­да гри­вень ком­пен­са­цій за піль­го­ві пе­ре­ве­зе­н­ня. Це ста­вить під за­гро­зу від­нов­ле­н­ня при­мі­сько­го спо­лу­че­н­ня. Ми го­то­ві до діа­ло­гу. Мі­сце­ві ор­га­ни вла­ди ма­ють не­від­кла­дно по­га­си­ти борг.

Пі­сля від­кри­т­тя ме­тро в Ки­є­ві не про­да­ва­ти­муть же­то­нів. Їх за­мі­нять ра­зо­ви­ми па­пе­ро­ви­ми чи еле­ктрон­ни­ми кви­тка­ми. Мо­жна бу­де роз­ра­ху­ва­ти­ся кар­тка­ми ме­тро, бан­ків­ськи­ми й за до­по­мо­гою мо­біль­них те­ле­фо­нів, де пра­цю­ють до­да­тки ”Еппл Пей” або ”Гугл Пей”.

Ви­ко­ри­ста­ні ме­ди­чні ма­ски й ру­ка­ви­чки зни­щу­ють у пе­чі на ко­му­наль­но­му під­при­єм­стві Ки­є­ва 19 трав­ня. Спа­лю­ють при тем­пе­ра­ту­рі 750 гра­ду­сів. За­со­би за­хи­сту при­ве­зли з 14 пун­ктів збо­ру, що пра­цю­ють у сто­ли­ці

Пі­сля по­сла­бле­н­ня карантину у Ки­є­ві ви­ни­кли за­то­ри на до­ро­гах. Най­біль­ші фі­ксу­ють вран­ці й уве­че­рі. Пе­ре­ва­жно ма­ши­ни сто­ять на мо­стах і ближ­че до цен­тру мі­ста

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.